تداخل ترکیبات شیمیایی و داروها
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

یکی از بخشهای مهم تحقیقاتی درحیطه‌یشناخت واکنشهای حیاتی سلول و کیفیتهای غشایی، چگونگی جذب مواد و مولکولهای شیمیاییو ترکیبات دارویی می‌باشد. هر ماده‌یی برای ورود به سلول باید ازسد غشاءعبورنماید. غشای سلول یک پرده‌ی ساده نیست، بلکه اندامی از سلول است که به صورتفعال اعمال گوناگونی از قبیل حفاظت فیزیکی و شیمیایی ازسلول، درک واکنشها وتغییرات خارجی در مجاورت سلول، جذب مواد وانتقال آنها به داخل سلول ازطریق انتشارساده، کانالهای پروتئینی مختلف و نیز انتقال انبوه در شکل سیتوز انجام می دهد.غشاء علاوه بر آن به سمت داخل سلول و ازسلول به خارج نیز وظایف گوناگونی را برعهدهدارد که دراین مختصر ازشرح آنها خودداری می‌شود. به استثنای مواد خنثی‌کننده‌یترکیبات خارجی و سیتواستاتیک، که دراین مختصر به آنها اشاره نمی‌شود، بیشتر اثراتدارویی که مورد تأکید ما هستند براساس مکانیسمهای اساسی زیر عمل می‌کنند:

1-       تأثیراتمتقابل یا تداخل اثر interaction (بر هم ‌کنش)، دارو با سیستمهای انتقال سلولی در غشاء و یاسیتوپلاسم.

2-       بازکردن و یا بستن کانالهاییونی در غشای سلولی.

3-       اثرات متقابل با رسپتورهایغشایی، سیتوپلاسمی یاهسته‌یی.

4-       فعال کردن یا بازداشتنآنزیمها در بخشهای مختلف سلولی.

این تفاوتها ارزش مطلق ندارند و فقط ازنظر آموزشی کاربرد دارند. زیرا مثلاً سیستم‌های انتقال با ویژگی‌های آنزیمی یاگیرندگی وجود دارند، که همزمان به عنوان آنزیم اثر می‌کنند. علاوه براین کانالهاییونی می‌توانند به عنوان گیرنده‌ و ناقل عمل نمایند.

1)       تأثیرات متقابل دارو با سیستمهای انتقال سلولی:

زندگی در صورتی امکان پذیر است کهتفاوتهای غلظت سرمی و سلولی برقرار باشند و ترکیب درون سلول در مقایسه با بیرونسلول به طور ثابت طور دیگری نگهداری شود. به این منظور سلولها (از تک سلولی تاانسان) تعداد زیادی سیستم انتقال در اختیار دارند. این سیستمها قادرند از طریقانتقال یونها و یا مواد غیر یونی از بیرون سلول به داخل آن و از داخل سلول بهخارج سلول، یا درون سلول به داخل بخشهای مختلف سلول و اندامکها و بالعکس چنینتفاوت غلظتی را به وجود آورند. انتقال مواد ممکن است طی آن به عنوان انتقال فعال (active transport) با مصرف انرژی(برعکس شیب غلظت) یا به شکل غیر فعال به وسیله‌ی انتشار تسهیل شده بدون مصرف انرژیو بالاخره در شکل انتقال انبوه یا آندوسیتوز (Endocytose) همراه سایر مواد محلول صورت گیرد. چنینسیستمهای انتقالی توسط یک دسته از گروههای دارویی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. بهاینترتیب ترکیبات ضد دپرسیون (Antidepressive) جذب فعال و مجدد مونوآمین‌ها را (مثلاً نورآدرنالین و سروتونین)از شکاف سیناپسی به داخل آکسو پلاسما را مانع می‌گردند.......

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
تازه‌های چشم‌پزشکی
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

رتباط گرسنگی و شب کوری

با استفاده از مدل موش، گرسنگی سبب مرگسلولهای مخروطی و بیماری شب کوری (RP) Retinitis Pigmentosa در بیمارگردیده است.

وقتی که علت R.P ناشی از موتاسیونهای فتورسپتور استوانه‌ای،ژنهای اختصاصی و فتورسپتورهای مخروطی بوده باشد، مرگ سلولی نیز یکی از نتایج اینجهش است.

این مرگ سلولهای مخروطی در 4مورد موشاز نظر جهش ژن اختصاصی استوانه‌ای بررسی شد.

این تغییرات ژنی در متابولیسم سلولیهمراه با مرگ سلول بوده است.حتی این سلولهای مخروطی علائمی از خودخوری(اتوفاژی) کهناشی از گرسنگی مزمن بوده نشان داده‌اند. آنها دریافتند که در زمان تحلیل سلولهایمخروطی، متابولیسم سلولی تحت تاثیر قرار گرفته و توسط انسولین تحت تاثیر قرار می‌گیردو با کاهش و افزایش انسولین، طول زمان حیات مخروط‌ها را اندازه‌گیری کردند.

موش‌هائی که با انسولین درمان شدنددوره‌ی زنده بودن سلولهای مخروطی‌شان بیشتر شد در حالیکه انسولین مترشحه از غددداخلی خود موش اثر معکوس داشت.

خلاصه اینکه مرگ مخروط‌ها در R.P در چشم انسان ممکن‌است ناشی از گرسنگی مخروط‌هاباشد و درمان پتانسیل شاید بتواند سبب بهبود تغذیه‌ی مخروط‌ها شود.

 

 

 

 

لنز داخل چشمی سیلیکون و کاهشPCO

مقایسه (Posterior.Capsular.Opacification) P.C.O در بین 2نوع IOL، به مدت 6ماه از جراحی، نشان داد که هردونوع لنز لبه‌های اپتیکی شارپ و هاپتیک با لوپ باز داشتند.یکی از لنزها، سیلیکونی ودیگری هیدروفوبیک آکریلات بود.

106چشم در 53 بیمار در این بررسی شرکتداشتند. 44چشم از 22بیمار مبتلا به کاتاراکت دو طرفه‌ی سنی برای مدت 6سال پیگیریشدند.

بیماران از روش استاندارد جراحی آبمروارید استفاده نموده و از لنزهای سیلیکون یا آکریلات هیدروفوبیک در چشم اول و درچشم دوم از نوع دیگر استفاده شده بود.

پیگیری بعد از یکسال، 3 سال و 6 سالبعد از جراحی انجام شد.

شدت PCO با استفاده از عکسبرداری دیژیتال و با نرم‌افزارAQUA بررسی گردید......

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
اندانسترون و استفراغ
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

درمان با Ondansetron به صورتی مؤثر سبب کاهش استفراغ و سایرعوارض امتیک از جمله پذیرش بیمارستانی در کودکان مبتلا به گاستروآنتریت حاد می‌شود.این موضوع براساس نتایج به دست آمده از یک متا آنالیز حاصل شده است.

در رهنمود‌های عملی فعلی در مورد درمانکودکان مبتلا به گاستروآنتریت، درمان خوراکی ریهایدریشن Oral rehydration therapy توصیه شده است ولیدر این رهنمودها، درمان دارویی برای استفراغ توصیه نشده است.

استفراغ ممکن است سبب ضعیف شدن تأثیردرمان ریهایدریشن خوراکی گردد و برای کودک و خانواده‌اش استرس‌آور باشد.

 (Arch Pediatr Adolesc. Med 2008;162:858-65)

برای تعیین ارزش تأثیر آنتی‌ امتیک‌هادر رفع استفراغ، محققان یافته‌های11بررسی در این مورد را بازبینی کرده‌اند. در چندبررسی از بیش از یک دارو استفاده شده بود.

آنتی‌ امتیک‌های مورداستفاده عبارت بودند از اندانسترون (6 بررسی)، domperidone  (2 بررسی)، تریمتوبنزامید (2 بررسی)،پیریلامین پنتوباربیتال (2 بررسی)، متوکلوپرامید (2 بررسی)، دگزامتازون (1 بررسی)و پرومتازین (1 بررسی).

اطلاعات تلفیقی حاصل از 6 کارآزماییغیر انتخابی، دو سو ناآگاه با دارونما و شاهد نشان داد که مصرف اندانسترون به طورقابل توجه از احتمال بروز استفراغ اضافی، نیازبه تجویز مایعات داخل وریدی و نیازبه پذیرش بیمارستان در مقایسه با دارونما می‌کاهد.

با وجودی که استفاده از اندانسترون درسه بررسی با افزایش اسهال ظرف 48 ساعت اول تجویز همراه بود. ولی به نظر نمی‌رسداین امر به استفاده از مراقبت بیشتر از سلامت منتهی شود ضمن آنکه بعد از 48 ساعتاسهال از بین رفته است.

در ارتباط با مصرف اندانسترون حوادثناگوار جدی دیگری گزارش نشده است.

در مجموع، تعداد کودکانی که لازم بودبا اندانسترون درمان شوند تا از پذیرش بیمارستانی، تجویز مایعات داخل....

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
التهاب حاد گوش میانی
ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

تعریف:

التهاب حاد گوش میانی به بیماریالتهابی مخاط صندوق صماخ، پرده‌ی صماخ، شیپور اوستاش و همزمان با آن سلول‌هایهوایی ماستوئید اطلاق می‌شود. التهاب عفونی گوش میانی از مراحلی عبور می‌کند کهمشتمل بر پرخونی (Congestion)، تراوش مایع (Exudation) و چرکی شدن (Suppuration) و پس از آن خروجترشحات چرکی از گوش به قیمت پاره شدن پرده‌ی صماخ می‌باشد و سرانجام مرحله‌ی نهاییآن بهبود با تمهیدات طبی یا بروز عوارض و یادگارها در صورت غفلت از درمان می‌باشد.

شیوع:

اوتیت میانی یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایالتهابی در کودکان است که منجر به کم شنوایی در آنها می‌شود و درمان‌های طبیفراوانی صرف بهبود آن می‌شود و در صورت پیدایش پیامد و عوارض اعمال جراحی بیشماریمعطوف آن می‌گردد. در ایالات متحده‌ی آمریکا هر سال یک میلیارد دلار مصروف درماناین بیماری می‌شود و متجاوز از یک میلیون عمل جراحی به آن اختصاص می‌یابد چونپیشگیری از طریق ایمن‌سازی میسر نیست باید آن را از جمله معضلات لاینحل گوش و حلقو بینی اطفال محسوب کرد. اوتیت حاد میانی شیوع بی‌حد و حصری در کودکان خردسال داردبه طوری که گفته می‌شود 85 درصد کودکان حداقل یک تجربه‌ از ابتلای اوتیت میانیدارند. در یک بررسی پی‌گیری بر 2565 کودک طی سه سال نخستن زندگی آنها مشاهده شدهاست که 32 درصد تقریباً سه حمله یا بیشتر داشته‌اند به علاوه پس از نخستین‌حمله 40درصد کودکان تراوش در گوش میانی داشتند که پساز 3 ماه هنوز استمرار داشت و پس از 6سالگی به علت افزایش سن از بروز حملات کاسته می‌شود. این عارضه در کودکان مذکر بیشاز مؤنث است. تغذیه‌ با شیر مصنوعی و مصرف شیر با بطری (Bottle feeding) حتی اگر شیر مادر را در بطری کرده باشند بهدلیل وضعیت عموماً طاقباز که کودک در مکیدن بطری دارد و پرورش در محیط های پرجمعیتاز جمله مهد کودک‌ها و شرایط همراه مانند شکاف کام، نقص ایمنی، اختلال حرکتی مژکی،سندرم داون (منگولیسم) و بیماری فیبروکیستیک از عوامل زمینه‌ساز پیدایش اوتیت حادمیانی محسوب می‌شوند...

                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
اضطراب و ‌دندانپزشکی
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

برای تعدادی از بیماران ملاقات بادندانپزشک یک انتظار ترسناک تلقی می‌شود. آنتونی اسکویت و آندروکائین متخصصاناعصاب و روان علل ایجاد کننده‌ی این ترس و اینکه چگونه خواب هیپنوتیزمی ممکن استجوابگو باشد را مورد بحث قرار داده‌اند. در ملاقات با دندانپزشک یا بهداشتکار چهچیزی وجود دارد که ممکن است برای تعدادی از افراد یک رویداد بسیار معمول روزمره وبرای دیگران تجربه‌ی ترسناکی باشد که وقتی اضطراب غیرقابل تحمل می‌شود ابراز خواهدکرد؟

فهم این موضوع برای تمام حرفه‌هایدندانپزشکی ممکن است خیلی سودمند باشد. پاسخ این سوال را باید در داخل یک غده‌ درمغز به نام آمیگدال یافت. در مواقع احساس خطر، این غده بادامی شکل میزبان را بهطور بالقوه‌ وادار به حفظ حیات به صورت واکنشهای جنگ و گریز می‌کند. در این هنگاماین مسأله یک قیافه‌ی ترسناک به وجود می‌آورد به طوری که اگر فرد دوباره با یکموقعیت مشابه روبرو شود پاسخ جنگ و گریز به صورت مجدد فوراً برانگیخته خواهد شد.این شکل قیافه‌ی ترسناک نامناسب به علل ترس بیش از حد در بیماران مضطرب است کهمعمولاً یا به علت یک تحربه‌ی درمان دندانپزشکی قبلی یا به علت ماجرای ترسناک گفتهشده از طرف دیگران می‌باشد. قیافه‌ی ترسناک باعث می‌شود تجربه‌ی اضطراب بیمار حتیدر لحظه‌یی که به ملاقات با دندانپزشک یا بهداشتکار فکر می‌کند نیز افزایش پیداکند. موقعی‌که بیمار واقعاً به مشورت با خودش توجه می‌کند اضطراب ممکن است حتیبیشتر افزایش یابد. برای بر طرف کردن این مشکل، یک پزشک چه کار می‌تواند انجامدهد. برای بهبودی سریع‌ترس، تکنیک هیپنوتیزم به کارمی‌رود که به شخص اجازه می‌دهدآرام شود، ذهن هوشیار فرد دور می‌شود و در مرحله‌ی هیپنوتیزم فرد وقایع ترسناکگذشته را دوباره از یک جنبه‌ی آرامش متفاوت تجربه می‌کند. این نتایج درحافظه برچسباحساساتش را از دست می‌دهد ....

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
استئوپوروز در مردان
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

تشخیص و ارزیابی

رهنمودهای مقرون به صرفه‌ترین رودیکردبرای ارزیابی مردان بیماری که دارای توده‌ی استخوانی پائین یا مشکوک به آن هستندبه حد کافی معتبر نشده است. بنابراین، توصیه‌ها باید براساس آگاهی از اپیدمیولوژیبیماری موجود و ویژگی‌های بالینی انجام شود تا انگاره‌هایی که با دقت دربررسی‌های آینده‌نگر آزموده شده است مورد استفاده قرار گیرد. با این محدودیت‌ها می‌توانراهی به رویکرد مردان مبتلا به استئوپوروز یافت. در بعضی مردان (همچون زنان) تشخیصبیماری استئوپنیک متابولیک استخوان را می‌توان براساس اطلاعات اولیه‌ی بالینیانجام داد. نکته‌ی بسیار حائز اهمیت، سابقه‌ی شکستگی‌ ترومای پائین در حالت فقداندرک فرآیند کانونی پاتولوژیک (بدخیمی، عفونت و بیماری پاژه) است. چند مورد موقعیت‌هایبالینی وجود دارد که طی آن نمی‌توان با اطمینان وجود استئوپوروز را مشخص کرد ولیدر صورت امکان باید آن را در نظرداشت. در این شرایط استفاده از مراحل دیگر تشخیصیمناسب است. این شرایط عبارتند از وجود شکستگی‌های مشکوک، مدرک رادیوگرافی توده‌یاستخوانی پائین و بیماری‌های شناخته شده‌یی که با افزایش احتمال از دست رفتناستخوان و تراکم مواد معدنی استخوان همراه است (نمودار 16).

سابقه‌، معاینه‌ی فیزیکی و پروفیلمعمول بیوشیمیایی در جهت دادن ارزیابی متمرکز مردی که دارای توده‌ی پائین استخواناست. در این مرحله‌ی ارزیابی، تأکید بر تعیین تشخیص اختصاصی (علت پائین بودن توده‌یاستخوانی، استئوپوروز یا استئومالاسی چیست؟) و شناسایی عوامل مؤثر در پیدایش ایننابسامانی است. عوامل خطرساز استئوپوروز از جمله سابقه‌ی خانوادگی، زمینه‌ی قومی،مصرف سیگار و الکل، عادات تغذیه‌یی تمام عمر و فعالیت جسمی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.سابقه‌ی بیماری معده و روده یا کلیه باید روشن شود و اطلاعاتی در مورد کاهش قامت وسوابق شکستگی نیز باید به دست آید. داروهایی که سبب از دست رفتن استخوان می‌شودشناسایی شده‌اند.....

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
آنتی‌اکسیدان و رادیکال آزاد
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

آنتی‌اکسیدان‌ها موادی کهن و با سابقه‌یطولانی هستند ولی چند سالی است که شناخته شده‌اند و مسوول پاکسازی رادیکال‌هایآزاد می‌باشند. باید به یاد داشت که وقتی از ویتامین‌ها و مواد معدنی سخن گفته می‌شود،موضوعی بسیار بی‌اهمیت، به نظر می‌آید ولی نمی‌توان تأثیر این مواد را نادیدهگرفت، بلکه باید نقش آنها را در بدن به خوبی شناخت تا بتوان ارزشی راکه در پاکسازیبدن دارند روشن کرد.

بدن انسان برای تولید انرژی اکسیژن رامی‌سوزاند. از سوختن اکسیژن رادیکال‌های آزاد به وجود می‌آیند. پس در واقع رادیکال‌هایآزاد حاصل جریان سوخت و ساز طبیعی بدن است. رادیکال‌های آزاد اتم‌ها یا مجموعه‌اتم‌هایی است که به علت دارا بودن الکترون‌ آزاد در ساختمان خود تمایل به ترکیب باسایر مواد دارند. به دیگر کلام، رادیکال‌های آزاد ملکول‌های اکسیژن ناپایداریهستند که معمولاً از راه نفس کشیدن، خوردن، نوشیدن و ... وارد بدن می‌شوند.

این ذرات فرّار، از یاخته‌ها و سایرملکول‌های درون بدن، الکترون ‌می‌دزدند و به این ترتیب به ساختمان DNA در بدن آسیب می‌رسانند. این آسیب، خود منجربه پیدایش پیری زودرس و سایر بیماری‌ها مانند سرطان، التهاب مفاصل (آرتریت)، آلزایمر،بیماری قلب و عروق از جمله سفت شدن دیواره‌ی‌ سرخ‌رگ می‌گردد.

رادیکال‌های آزاد باکلسترل بد یالیپوپروتئین دارای چگالی پائین (LDL) واکنش کرده و سبب می‌شوند تا این کلسترل به دیواره‌ی سرخ رگهابچسبد. LDL یا کلسترل بد ازعوامل مهم ایجاد بیماری در سرخ‌رگ تاجی قلب است. به علت رسوب در عدسی چشم، اینکلسترل سبب کاهش قدرت بینایی می‌شود. بیماری‌هایی مانند پارکینسون و زوال عقل نیزبه علت وجود رادیکال‌های آزاد و بروز تجزیه‌ی ملکولی دریاخته‌های دستگاه عصبی بهوقوع می‌پیوندد.

بعضی سرطان‌ها نیز با تغییراتی که در DNA یاخته‌ها پدید می‌آیند، ارتباط دارند، تماسبا نور شدید آفتاب، استعمال دخانیات، آلودگی‌های مختلف، الکل و پرتوهای مضر از عللشناخته شده‌یی به شمار می‌روند که سبب سرعت دادن به بروز آثار رادیکال‌هایآزاد شده و به پیدایش پیری زودرس و یا بروز بیماری‌های وخیم می‌انجامند.

وجود و پیدایش رادیکال‌های آزاد دربدن، امری کاملاً طبیعی است. برای مقابله با این ملکول‌های ناپایدار، بدن انسانآنتی‌اکسیدان تولید می‌کند. اما زیاد بودن میزان رادیکال‌های آزاد در بدن، سبببروز صدمات بالقوه‌ جبران ناپذیر شده و تعادل موجود در بدن را برهم می‌زند. به اینجهت بهتر است از راه رژیم غذایی نیز آنتی‌اکسیدان مصرف شود.

آنتی‌اکسیدان‌ها ترکیباتی هستند کهمحیط بدن را از رادیکال‌های آزاد پاک کرده و تأثیرشان بر یاخته‌ها را خنثی می‌سازند.بعضی از متداول‌ترین مکمل‌های معروف آنتی‌اکسیدانی عبارتند از ویتامین C، استر C، ویتامین E، اسید آلفا لیپوئیک، سیر، کوآنزیم10Q، جینکوبیلوبا، سیاه گیله، لوتئین، لیکوپن،عصاره‌ی‌ چای سبز، عصاره‌ی هسته انگور، امگا 3 در روغن‌های ماهی و روغن ‌ماهی کریلKrill، ماده‌ معدنیسلنیوم و بتاکاروتن که پیشتاز ویتامین A است.

منابع غذایی

آنتی‌اکسیدان‌ها به طور طبیعی بهمقادیر متفاوت در غذاهایی که می‌خوریم وجود دارند. قوی‌ترین میوه‌ها از نظر آنتیاکسیدان عبارتند از: سیاه گیله، بداغ جنگلی، تمشک، گیهه (تمشک پرورشی)، توت‌فرنگی،گیلاس و آلبالو، آلو، آلوی قرمز و سیاه و سیب. بعضی از بهترین گزینه‌های آنتی‌اکسیدانگیاهی عبارتند از کنگر فرنگی (آرتیشو)، سیب زمینی استانبولی، پیاز، سیر، کلم برگ،اسفناج، بروکلی، چغندر، گوجه فرنگی، فلفل دلمه‌ی قرمز و کلم بروکسل، از میان سایرآنتی‌اکسیدان‌های پرقدرت می‌توان، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیای مونگ ولوبیای سیاه را نام برد....

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
آسپیرین بر ضد واکسن آنفلوانزا
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  
تجویزادویل، تایلنول و آسپیرین و سایر داروهای ضد‌درد در هنگام تزریق واکسن ممکن است اثرآن را کاهش داده و تأثیر منفی بر کارکرد سیستم ایمنی داشته باشد. این نکته سال‌ها توسط برخی محققان بررسی شده به طوری که اجزای ویروس و ویروس زنده و مسکن‌های مختلف در نمونه‌های خون انسان و موش بررسی شد و تمام یافته‌‌ها نشان داد که وجود مسکن‌ها با تأثیر واکسن‌ها تداخل دارد. بررسی مشابهی در جمهوری چک نیز یافته‌های مشابهی را نشان داد که در نشریه‌ی لانست مورخ 17 اکتبر 2009 به چاپ رسیده است. طبق یافته‌ی‌ آنها تجویز استامینوفن به کودکان که ترکیب فعال تا‌یلنول است، پاسخ‌ ایمنی در برابر واکسن را در آنها تضعیف می‌‌کند. به نظر می‌رسد که برخی از مسکن‌ها تولید پادتن لازم برای محافظت از بیماری را تضعیف می‌کنند. عمل داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی در بخشی به صورت بلوک سیکلواکسیژناز 2 است زیرا وجود آنزیم سیکلواکسیژناز 2 برای تولید اپتیمال لنفوسیت ‌بی، ضروری است. بنابراین هر بار که فردی برای کاهش درد یا تب یک مسکن ضد التهابی غیراستروئیدی مصرف می‌کند، ممکن است باعث کاهش توان لنفوسیت‌های بی،‌برای تولید پادتن‌بشود.....

                                                                             ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
فواید ورزش درPAD
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  
نرمش ائروبیک تحت مراقبت مثل راه رفتنروی تردمیل سبب بهبود تحمل به نرمش در بیماران مبتلا به بیماری شریانی محیطی (PAD) و کلودیکاسیون متناوب می‌گردد ولی ارزش آندر بیماران PAD بدون کلودیکاسیونمتناوب نامعلوم است. یک کارآزمایی روی 156 بزرگسال باسن متوسط 71 سال در یک مرکزدر آمریکا که دچار PADبودند انجام شد. این افراد به صورت غیرانتخابی از راه رفتن روی تردمیل تحت مراقبت،نرمش مقاومتی اندام تحتانی یا هیچکدام به مدت 6 ماه استفاده کردند. قریب 20% شرکت‌کنندگاندارای نشانه‌های کلاسیک کلودیکاسیون متناوب بودند. گروه‌های ورزش در برنامه‌هایتحت مراقبت سه بار در هفته شرکت کردند که مدت نرمش و شدت آن به تدریج اضافه می‌شد.افراد شاهد در 11 جلسه‌ی اطلاعاتی تغذیه شرکت نمودند.....

                                                                            ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
رویدادهای گذرای ایسکمیک
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  
پایش الکترو کاردیوگرافیکی(ECG) بیماران مبتلا به سندرم‌های حاد کرونر (ACS) معمولاً بر جستجوی آریتمی‌های مشخص بیشترمتمرکز است تا انحرافات قطعه‌ی ST که حاکی از ایسکمی گذرا است. اما طی یک زیر بررسی کارآزماییغیرانتخابی با کمک مالی صنعت که با استفاده از یک داروی آنتی آنژینال به نامرانولازین در درمان ACSانجام شد،تاثیر رویدادهای ایسکمیک گذرا بر پیامد بیماری آنالیز شد.....

                                                                                ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
اشتباه در تشخیص CAP
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  
از میان تمامی داروهایی که به طورمعمول در درمان پنومونی مکتسبه از جامعه (CAP) مورد استفاده قرار می‌گیرد، کینولون‌ها به تنهایی دارایی فعالیتعالی علیه میکوباکتریوم توبرکولوزیس می‌باشند. در گزارش‌های موردی، پژوهشگرانمواردی از سل ریه را شرح داده‌اند که به اشتباه دارای تشخیص CAP بوده‌اند. بعضی بیمارانی که دارای تشخیصاشتباه بودند با کینولون‌ها تحت درمان قرار گرفته و دارای بهبودی کوتاه مدت بودندو به دنبال آن در ایزولای TB وخامت و شناسایی مقاومت کینولون دیده شد. پژوهشگران کاناداییاطلاعات اولیه‌ی ثبت بزرگ TB را مورد استفاده قرار دادند تا مشخص کنند غالباً چگونه مقاومت دراین شرایط بروز می‌کند......

                                                                             ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
سترادیول «میکرودوز» ترانسدرمال
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  
نتایج بررسی «آغازین سلامت زنان»مسایلی را در باب نقش درمان با استروژن در دوران بعد از یائسگی به وجود آورده است.طی یک بررسی دوسوناآگاه با حمایت مالی کارخانه، مداخله‌ای برای پیشگیری از خسراناستخوان انجام شد. محققان 340 زن یائسه را به صورت غیرانتخابی تحت درمان 17 بتااسترادیول میکرودوز ترانسدرمال روزانه یا رالوکسیفن خوراکی روزانه به مدت 2 سالقرار دادند. رحم در تمام خانم‌ها سالم بود و استئوپنی فقرات کمری داشتند. تراکممواد معدنی استخوان (BMD)فقرات کمر با استفاده از E2 تا 4/2% نسبت به ابتدا و 3% با رالوکسیفن افزایش یافت، در حدود80% زنان دو گروه خسران استخوان در فقرات کمر وجود نداشت......

                                                                            ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
تعبیرگرادیان آلبومین
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  
از گرادیان آلبومین سرم- آسیت (SAAG، اختلاف میان آلبومین مایع آسیت و سرم) بهطور گسترده برای تشخیص میان هیپرتانسیون باب و سایر علل آسیت استفاده می‌شود. اینبررسی حاکی از آن است که تعبیر SAAG کمتر از 1/1 گرم در دسی‌لیتر در بیماران سیروزی با مشکل روبروخواهد شد.....

                                                                                 ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
نقش سیگار در سلامتی
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

عفونت های ریوی:

به گزارش هلث اند ایج، تحقیقات جدیدنشان می‌دهد حساسیت رفلکس سرفه در سیگاری‌ها کمتر از افراد غیرسیگاری است.

این حالات به صورت علائمی مانند سوزشگلو، سرفه، خلط، عطسه و احساس تنگی ‌نفس و گرفتگی قفسه‌ی ‌سینه خود را نشان می‌دهد.همچنین سبب می شود علائم سرماخوردگی شدیدتر شده و واکنش بدن نسبت به درمان مشکلترشود. سرطان ریه هم یکی دیگر از عوارض می‌باشد البته تنها سرطان ریه نیست که ازسیگار ناشی می‌شود، بلکه بروز سرطان مثانه نیز ارتباط تنگاتنگی با آن دارد. شایدبه همین علت کسانی که سیگار می‌کشند بیشتر دچار عفونت‌های ریوی می‌شوند چرا کهسرفه‌ی آنها به اندازه‌ی کافی در خروج ترشحات و باکتریها از ریه مؤثر نیست. محققانمی‌گویند فقط دو هفته پس از ترک سیگار، رفلکس سرفه حتی در کسانی که سال‌ها سیگارمی‌کشیدند بهبود می‌یابد.

به عبارت دیگر این آسیب مربوط به کشیدنسیگار قابل برگشت است.

سرطان رحم و سقط جنین:

استعمال دخانیات در دوران بارداری ممکناست باعث افزایش خطر زایمان نوزاد با وزن کم و بروزمسایل بهداشتی در آینده شود.سقط جنین در مادران سیگاری 2 تا 3 برابر بیشتر است. طبق گزارشها استعمال دخانیات،از دلایل اصلی ابتلای زنان به سرطان دهانه‌ی رحم است.

به نوشته‌ی پایگاه اینترنتی لهاآنلاین، تعداد سیگار در روز و زمان اعتیاد به دخانیات، در میزان افزایش به اینسرطان بسیار مؤثراست.

محققان مؤسسه‌ی بین‌المللی مطالعاتسرطان رحم با بررسی 23017 زن دریافتند زنان سیگاری 60% بیشتر از زنان دیگر بهسرطان دهان رحم مبتلا می‌شوند.

تغییر شکل دادن سلولهای جنسی در مردان:

 8 تا 10 درصد زوجها با مشکلاتناباروری روبرو هستند و علت ناباروری در 40% مربوط به مردان، 50% مربوط به زنان ودر 10% موارد نامشخص است. حدود 50 تا 80 میلیون نفر از جمعیت دنیا از ناباروری رنجمی‌برند. این در حالی است که براساس تازه‌ترین نتایج تحقیقات، علاوه بر اثراتزودرسی نظیر کاهش شادابی چهره، از بین رفتن طراوت پوست، فساد دندان عامل خطری همبرای افزایش ناباروری در مردان به شمار می‌رود. اطرافیان افراد سیگاری نیز ازمضرات سیگار بی‌بهره نخواهند بود و آثار سوء سیگار بر باروری همسر افراد سیگاریقابل توجه است. این در حالی است که بیش از دو سوم افراد سیگاری از عوارض سیگار برکاهش قدرت باروری خود هیچ اطلاعی ندارند.

با تأکید بر این که مصرف سیگار درمردان و زنان باعث کاهش میزان موفقیت درمانهای ناباروری می‌شود، این نکته قابلتوجه است که تأثیر سیگار وابسته به دوز و طول مدت مصرف آن است.

          سیگارکشیدن مردان باعث ایجاد جهش‌های ژنتیکی هنگام شکل‌گیری جنین می‌شود که ممکن استصدمات ژنتیکی را برای جنین به همراه داشته باشد.

          محققانباآزمایش روی موش‌های آزمایشگاهی دریافتند سیگار کشیدن باعث ایجاد جهش‌های ژنتیکیدر سلولهای جنسی نر شده و این تغییرات ژنتیکی به جنینن منتقل می‌شود که ممکن استصدمات جبران ناپذیری برای وی به دنبال داشته باشد.

استعمال دخانیات ممکن است باعث کاهشتعداد اسپرم و کاهش جریان خون در آلت تناسلی مردان و ناتوانی جنسی در اینافراد شود. ناباروری جنسی در مردان سیگاری نیز متداول‌تر از افراد غیرسیگاری است.متخصصان تأکید کرده‌اند که نه تنها مادران، بلکه پدرانی که می‌خواهند بچه‌دار شوندباید سیگار کشیدن را ترک کنند. سیگار با کاهش حجم مایع منی و شمارش اسپرم و افزایشاشکال غیرطبیعی اسپرم و کاهش حرکات (به عبارتی از طریق تأثیرگذاری روی همه‌یپارامترها) در روند کاهش باروری تأثیر گذار است.

سیگار باعث افزایش سلولهای التهابی درمایع منی و حتی تأثیر در DNA و ژنوم اسپرم می‌شود.

          سیگاربا تأثیر روی شریان و ورید بافت اندام تناسلی باعث اختلال عملکرد جنسی درمردان می‌شود و به عملکرد جنسی آنان آسیب می‌رساند.....

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
ما آنفلوانزای دیوی گرفتیم
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

جمعه 8/8/88 تولدم بود چون همه 8 بودتصمیم گرفتیم به جای روشن کردن 53 تا شمع، بریم مسافرت. لذا پنج‌شنبه ساعت 5/2 بعداز ظهر پسرم کیانوش رو از دم دبیرستان برداشتیم و با همسرم مینا، سه تایی بهمسافرت رفتیم و جمعه ساعت حدود 11شب بعد از حدود 1200کیلومتر رانندگی به خونهبرگشتیم. فردا صبح طبق معمول روزهای شنبه، راس 6 صبح ساعت زنگ زد. من به دلیلخستگی دیروز به ورزش صبحگاهی نرفتم و مینا ساعت 5/6 رفت تهران و من هم ساعت 25/7کیانوش رو دم دبیرستانش پیاده کردم و رفتم دانشکده، کلاس و کارهای معمول. ساعت 3بعد ازظهر زنگ زدم خونه، کیانوش تازه آمده بود و احوالپرسی کردیم و گفتم من حدودساعت 6 میام خونه مادر هم تا 6 کلاس داره حدود 8 شب میرسه خونه.

ساعت حدود 15/6 رسیدم خونه، کیانوشچندان سرحال نبود فکر کردم خستگی مسافرت و کلاس امروز و تنهایی چند ساعت خونه.پرسیدم ناهار کی خوردی؟ گفت ساعت 5 چون گرسنه نبودم. کیانوش پرسید تو چطوری؟سرماخوردگیت خوب شد؟ گفتم آره کاملاً خوبم، ولی بو و مزه رو اصلاً احساس نمی‌کنم.آخه هفته‌ی گذشته ما به ترتیب کیانوش، مینا و من سرما خوردیم هرکدام به مدت دو روزکه روز اول با آبریزش بود. روز جمعه روز دوم سرماخوردگی من بود که امروز شنبه دیگهاثری ازش نبود.

مینا ساعت 5/8 اومد خونه و شامی آمادهکردیم کیانوش نخورد و من هم چندان اشتهایی نداشتم ولی خوردم. حدود ساعت 10 میناپرسید کیانوش خوابید؟ رفتم اتاقش دیدم آره خوابیده. فکر کردیم چرا نگفت می‌خوابه؟گذاشتیم پای خستگی و ما هم حدود 5/10 تا 11 بود که خوابیدیم. توی رختخواب مینا گفتحالم خوب نیست، قلبم می‌گیره، خود من هم چندان احساس خوبی نداشتم مدتی گذشت نمی‌دونمچقدر؟ خواب و بیدار بودیم که متوجه شدیم کیانوش اومده بره دستشویی. رفت تویدستشویی و بلافاصله صدای افتادن شدید اومد، با عجله خودم رو به دستشویی رساندمدیدم کیانوش افتاده کف دستشویی. بلندش کردم، گفت حالت تهوع داره، مینا هم اومد وخلاصه کیانوش رو رسوندم توی اتاقش، خوابید من هم پهلوش خوابیدم. احساس خوبی نداشتمنمی‌تونستم حرکت کنم و برم تو اتاق خودمون. ضمناً نگران کیانوش هم بودم. میناازپایین صدا می‌زد که کیانوش چطوره؟ گفتم بهتره تو بخواب.

آپارتمان ما طبقه‌ چهارم یک ساختماناست که 4 اتاق خواب داره، سمت جنوب 2 اتاق و سمت شمال ساختمان هم 2 اتاق، کیانوششماله و ما هم جنوب خونه. آپارتمان بزرگه و وسط هم 3 تا پله داره. مدتی بعد کیانوشدوباره از خواب پرید و استفراغ کرد من سرم رو بلند کردم نمی‌تونستم بلند شم،بالاخره به هر صورتی بود سطل آشغال رو از نیم متری آوردم کنار خودمون و گفتم اگهدوباره خواستی استفراغ کنی توی این استفراغ کن. مینا هم داد می‌زد چی شد؟ بهسختی بلند شدم رفتم بیرون دیدم مینا پایین پله‌ها افتاده، بلندش کردم، دیدم بی‌حاله،گفتم چته؟ گفت نمی دونم. نمی‌تونم بلند شم، چهار دست و پا تا اینجا اومدم، بازصدای استفراغ کیانوش اومد مجدداً خودم رو به اون رسوندم دیدم داره توی سطل آشغالاستفراغ می‌کنه، سرموگذاشتم روی بالش او و دوباره خوابیدم. مدتی بعد نمی‌دونم چقدربعد دوباره صدای استفراغ کیانوش و بعد اومدن مینا به صورت چهار دست و پا به اتاقکیانوش و این دفعه سر سه تایی‌مون از 3 طرف روی بالش کیانوش. دیگه چند باراین حالت تکرار شد یادم نیست ولی فکر می‌کنم ساعت 5 بود که توی یکی از این حالت‌هایاستفراغ کردن، کیانوش گفت پدر بوی گاز می‌یاد پنجره اتاق رو بازکن، یادم اومد کهشومینه رو روشن کردم، به‌سختی بلند شدم، پنجره‌ی اتاق رو باز کردم اومدمبیرون شومینه رو هم بستم و رفتم پایین پنجره‌ روبرو رو هم باز کردم. چون پنجره‌هاروبرو هستند جریان هوا و سرما رو احساس کردم . برگشتم تو اتاق کیانوش، یک پتوانداختم رو مینا و روی کیانوش هم پتو بود یکی هم انداختم روی خودم. حالا توان حرکتبهتری داشتم. دیگه نفهمیدیم چی شد یک وقت بیدار شدم دیدم ساعت 5/8 صبح است.سر درد بسیار وحشتناکی داشتم مخصوصاً پشت سرم. بلافاصله متوجه شدم که دیشب دچارگازگرفتگی شده‌ایم. آخه چند سال پیش هم دچار گازگرفتگی شده بودم.

مینا و کیانوش رو صدا کردم کیانوش گفتحالت تهوع شدید داره مینا هم گفت سردرد شدید. بلند شون کردم و لباس پوشیدیم و یکآژانس خبر کردم و خودمون رو رساندیم بهداری. البته من چون سرمایی هستم کلاهموگذاشتم و ماسک هم زدم که سرما نخورم. سوار ماشین شدیم و به راننده گفتم نگران نباشما آنفلوانزا نداریم بلکه دچار گاز گرفتگی شده‌ایم.

رسیدیم بهداری و رفتیم داخل. خوببهداری محل کار من بود و همه ما رو می‌شناختند پرسیدن آقای دکتر چی‌شده؟ بلافاصلهخانم دکتر اومد و پرسید چی شده؟ گفتم دیشب دچار گازگرفتگی شده‌ایم. گفت اون مهمنیست شما آنفلوانزا دارید. من دیگه از خستگی نمی‌تونستم بایستم، نشستم روی تخت وتوضیح بیشتری دادم. خانم دکتر رفت از اتاق بیرون و در همان زمان نیز پرستارها وپرسنل و همه ماسک‌زدن و دستکش به دست کردند. من دیگه از خستگی روی تخت خوابیدم ومینا و کیانوش هم لب یک تخت دیگه نشستند.

خانم دکتر با یک نامه اومد بالای سرمنو گفت الان شما رو اعزام می‌کنم به بیمارستان، شما حالتون خیلی بده. گفتم خانمدکتر ما سه نفر رو دیشب گاز گرفته ما دو سه روز پیش سرماخوردگی داشتیم. گفت نه اینخیلی خطرناکه و باید اعزام بشین. تب منو گرفتن 8/37 بود گفت نمی‌شه اطمینان کرد بانوار روی پیشانی تب من رو گرفتند، 40 درجه رو نشون می داد گفت تب تو شدیده بایداعزام بشی. گفتم شاید سردرد شدید باعث گرمای پیشانی من باشد. گفت تب گیر باید 8دقیقه توی دهانت باشه تا اطمینان کنیم. تب گیر رو گذاشتند و بعد از 8 دقیقه باز8/37 رو نشون داد. خلاصه از اون اصرار و از من انکار. بالاخره گفتم من بیمارستاننمی‌رم. گفت چرا از بیمارستان می‌ترسی؟ گفتم اولاً مشکل فعلی من سردرد وحشتناکناشی از گاز گرفتگی است که شما یک کمی درد منو ساکت کنید تا بعد وضعم بهتره بشهتصمیم بگیرم. گفت به مسوولیت خودت و باید امضاء بدهی و این حرفا. در همین حین یکپزشک دیگه هم اومد تو اتاق و بالاخره بعد از تعارفات معمول قرار شد به من سرم وصلکنن. گفتم من فشارخون دارم و روزی 3 تا کاپتوپریل 25 می‌خورم.

پرستار اومد سرم به من وصل کنه بادستکش نمی‌تونست مجبور شد دستکش رو در بیاره. آرام و با حالی افسرده به من گفتآقای دکتر مساله‌ که خودم نیست آخه من بچه کوچیک دارم برای او نگرانم. من یک کمیاحساس ایدزی بهم دست داد ولی حالت‌های وحشتناک دیشب و سردرد شدیدی که هنوز همداشتم باز هم خود را گاز گرفته می‌دونستم تا آنفلوانزایی. خلاصه سرم رو وصل کردن وتا آنجایی که متوجه شدم حداقل 3 تا آمپول هم توش زدن و پرسیدن به پنی‌سیلین حساسیتنداری؟ گفتم نه. مرتب هم تب و فشار منو چک می‌کردند. کمی حالم بهتر شد. اونها همگفتن تب و فشارم بهتر شده. خانم دکتر رو صدا کردم و گفتم این دو نفر هم مثل منهستند اونا رو هم معاینه بکن که مینا و کیانوش هم معاینه شدند و آنتی‌بیوتیک و قرص‌هایضد سرماخوردگی برای مینا و قرص‌های سرماخوردگی برای کیانوش نسخه شد. سرم دوم هم بهمن وصل شد باز تزریق آمپول‌هایی درون سرم و نهایتاً بهتر شدن حال من و همراه باآنتی‌بیوتیک اریترومایسین و قرص‌های سرماخوردگی و تأکید بسیار شدید که با هیچکستماس نگیرید و هیچکس خونه‌‌تون نیاد و شما هم هیچ جا نروید و 2 روز مرخصی برایمدرسه‌ی کیانوش. ساعت 2 تا 3 بعدازظهر به خونه برگشتیم.

حالمون خیلی بهتر بود. چون خطر گازگرفتگی را داشتیم تمام شیرهای گاز رو بستیم و یک سوپ آماده کردیم و خوردیم وخوابیدیم.

یادم نیست چقدر گذشت ولی باز به تدریجحالمون بدتر شد و سردرد و سرگیجه‌ها بیشتر شد کیانوش مرتب می‌گفت پنجره رو بازکنید که در هر صورت حداقل یک پنجره باز بود. دیگه شب میل چندانی به غذا نداشتیم وبسیار بی‌حس و خسته بودیم. داروها رو خوردیم و همگی توی اتاق ما در بخش جنوبیخوابیدیم. من سردرد بسیارشدیدی داشتم به صورتی که از شدت درد بلند می‌شدم لب تختمی‌نشستم. به محض اینکه بلند می‌شدم کیانوش که پایین تخت ما خوابیده بود می‌گفتپدر چته؟ حالت خوب نیست؟ مینا هم گاهی بیدار می شد و می‌گفت از شدت سردرد احساس می‌کنهتمام مویرگ‌های سرش داره می‌ترکه و حالت تهوع داره. کیانوش و من چندین بار دستشوییرفتیم و مینا هم یکی دوبار رفت. البته به اصرار کیانوش در تمام مدت شب در هر دودستشویی رو بازگذاشته بودیم و یک پنجره هم باز بود چون کیانوش به بو بسیار حساساست و مرتب می‌گفت بوی گاز می‌آید ولی ما به چیزی شک نمی‌کردیم چون شیر تمامگازهای داخل خونه رو بسته بودیم گرمای خونه هم از طریق شوفاژ تأمین می‌شد.

بالاخره صبح شد بلند شدیم کمی شیر داغخوردیم یک سری چیزهایی برای خونه نیاز داشتیم به این نتیجه رسیدیم که من نمی‌تونمبرم بگیرم به یکی از دوستان زنگ زدم گوشی رو بر نداشت (بعداً گفت سر کلاس بودهاست) تصمیم گرفتم خودم برم خرید. مینا و کیانوش می‌گفتند تو با این حالت نمی‌تونی.تازه اگه خرید هم بکنی نمی‌تونی از پله‌ها بالا بیاری. بالاخره رفتم خرید و میوه وسبزی و گوشت خریدم زمان هم طولانی شد حالم خوب بود وقتی برگشتم خونه همه چیزهاییرو که خریده بودم از پله‌ها بالا آوردم و خیلی هم سخت نبود.

بازیک سوپ با سبزی تازه آماده کردیم وخوردیم. حال مینا و کیانوش بد بود ولی من بهتر بودم. کیانوش دوباره استفراغ‌هایششروع شد مینا هم بی‌حال می‌افتاد. ساعت 5/2 بعد از ظهر به بهداری زنگ زدم. پرستارکه آشنا بود و در جریان بیماری ما بود گفت سریع بیایید یک پزشک خوب داریم. ساعت 3آژانس گرفتیم و به بهداری رفتیم. پزشک معاینه کرد گفت کیانوش بخوابه سرم وصل کنیم.کیانوش که از اتاق بیرون رفت پزشک گفت حال کیانوش خیلی بده و نگران کننده است.تورم شدید در گلو و خلاصه علائم نگران کننده است. گفت حال مینا بهتره و من از اوندو تا بهتر بودم. به مینا هم سرم وصل کردند و در سرم هر دو آمپول ضد تهوع زدند ودو آمپول هم در عضله‌ی کیانوش تزریق کردند. توی سرم هر دو هم آمپول‌های دیگه‌ییزدن و برای هر سه نفر هم نسخه داد که توی این فاصله من رفتم خریدم که باز آنتی‌بیوتیکو داروهای ضد سرماخوردگی و مولتی ویتامین. دقیقاً همان داروهای قبلی. ضمناً پزشکگفت پس فردا من خودم هستم مجدداً بیائید چون بیماری‌های آنفلوانزایی رو باید مرتبمعاینه کرد تا روند بیماری رو بتونیم بررسی کنیم.

یکی از دانشجویان من از وضعیت ما مطلعشده بود و اومد بهداری که ما رو ببینه پزشک و پرستارها گفتند که به ما نزدیک نشه واز دور ما رو ببینه و با تأکید بسیار به او گفتند که خونه‌ی ما نیاید.

خلاصه سرم تمام شد حال ما باز بهتر شدو به خونه برگشتیم و مجدداً تهیه‌ی سوپ. البته این بار سوپ ماهیچه. دوستان و اقوامهم مرتب زنگ می‌زدند و نگران حال ما بودند که تأکید می‌کردیم پیش ما نیایند.

دوباره شب شد و حال ما روبه بدتر شدنگذاشت دیگه امشب خیلی وحشتناک بود. من سردرد بسیار شدیدی داشتم. مینا کنار منخوابیده بود ولی به نظر بی‌هوش بود گاهی دست می‌زدم ببینم بدنش گرم است؟ بازکیانوش اصرار داشت پنجره رو باز کنیم و در دستشویی رو باز می‌گذاشت. هر از گاهی هماستفراغ می‌کرد. مینا گاهی بلند می‌شد و به صورت آدم آهنی حرکت می‌کرد، جهت‌ها روتشخیص نمی‌داد و به جای دستشویی توی اتاق می‌رفت. من پیش خودم فکر می‌کردم مریضیما بسیار وحشتناک است و من فردا باید یک تصمیم جدی بگیرم. از شدت سردرد اومدم تویهال روی مبل به حالت نشسته خوابیدم. یک دفعه با صدای وحشتناک افتادن چیزی پریدم.دیدم کیانوش دم دستشویی خورده به تابلوی روی دیوار وهمه چیز ریخته زمین و خودشافتاده زمین. خودم رو به اون رسوندم دیگه چیزی نفهمیدم یک وقت شنیدم کیانوش منوصدا می‌زنه میگه پدر تو چرا دم دستشویی خوابیدی؟ دوتامون دم دستشویی بی‌هوش شدهبودیم. بلند شدیم کیانوش رفت توی رختخواب و من هم اومدم توی هال روی مبل به حالتنشسته خوابیدم. یک وقت احساس کردم تمام بدنم خیس شده، از روی صورتم عرقم روجمع می کردم. نمی‌تونستم بفهمم چی می شه فقط گاهی مینا به حالت آدم آهنی تویخونه حرکت می‌کرد و کیانوش هم توی دستشویی استفراغ می‌کرد.....

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
قاعده تصمیم‌گیری
ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

برای شناسایی کودکانی که دچار ترومایسر شده‌اند و از نظر صدمه‌ی درون جمجمه کم خطر تلقی می‌شوند می‌توان از یک قاعده‌یپر قدرت اخذ تصمیم بالینی استفاده کرد تا از تماس با پرتوهای غیرضروری ناشی ازاسکن توموگرافی کامپیوتری در کودکان پیشگیری شود.

طی یک بررسی در چند مرکز شمال آمریکا،پژوهشگران تعداد 42412 کودک کمتر از 18 سال دچار ترومای خفیف سر را در بررسی شرکتداده و قواعد تصمیم‌گیری برای 2 گروه سنی کمتر و بیشتر از 2 سال را معتبر ساختند.

پیامد بررسی‌ ترومای دچار عارضه‌ی سرعبارت بود از عمل جراحی اعصاب، مرگ ناشی از صدمه‌ی تروماتیک مغز، انتوباسیون بهمدت بیش از 24 ساعت یا پذیرش بیمارستانی بیش از 2 شب.....

                                                                   ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
کاربرد ریز آرایه‌هایDNA
ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

تکنیک ریز آرایه‌های (DNA Microarray)DNAتکنولوژی نسبتاً جدیدی است که دربیولوژی ملکولی و علم پزشکی کاربردهای زیادی دارد.این روش که منشا گرفته از روش ساترن بلات می‌باشد برای اولین مرتبه در سال 1995مورد استفاده قرار گرفت. در حقیقت این روش زاییده‌ی پیشرفت تکنولوژی در زمینه‌یروبوتیک کامپیوتر و Micro-fluidics می‌باشد.

در این روش میزان اندکی ازالیگونوکلئوتیدهای DNAکه ممکن است بخشی از یک ژن یا سایر ترادف‌های شناخته شده‌ی DNA باشد و پروب ‌نامیده می‌شود بر تراشه‌هایجامد یا (Chip) سوار می‌شوند، سپساین پروبها در معرض DNAیا cDNA ناشناخته که هدف (Target) نام دارد و نشان‌دار می‌باشد قرار می‌گیرد،در صورتی‌که رشته‌های DNAمکمل یکدیگر باشند عمل دو رگه‌سازی یا هیبریدیزاسیون انجام می‌گردد که به دلیلنشاندار بودن قطعه DNAقابل اندازه‌گیری است و به این وسیله مشخص می‌گردد که DNA ناشناخته، مکمل کدام قطعه از DNA سوار شده روی تراشه می‌باشد.

در اصل ریز آرایه‌ها تکیه گاهی جامدهستند که سکانس‌های شناخته شده‌ی DNA که قبلاً از طریق PCR یا روش‌های سنتتیک تهیه‌ شده‌اند، قادر به اتصال به آن می‌باشند.اما مزیت این روش نسبت به روش‌های قدیمی‌تر آن است که در عین حال می‌توان هزارانژن را با سرعت و دقت بیشتری مورد بررسی قرار داد. اندازه‌‌ی تراشه‌ها بسیار کوچک وکمتر از 1 سانتی‌متر مربع می‌باشد.

امروزه دو نوع ریز آرایه متداول است.یکی ساخت کمپانی Affymetrix که در آن از تراشه‌هایاز جنسن سیلیکون و شیشه استفاده شده و با تکنیک فوتولیتوگرافیک قطعات DNA روی آنها سوار می‌‌گردند. طراحی‌ سطح مایع وجایگیری این سکانسها به وسیله‌ی تکنیک‌های روبوتیک انجام می‌شود.

نوع دوم ریز آرایه‌ها که به نوع چاپیمعروف هستند و تعداد محدودتری از رشته‌های DNA روی اسلایدهای شیشه‌یی سوار می‌گردند!

کاربردهای ریز آرایه‌ها

از اصلی‌ترین کاربردهای ریز آرایه‌های DNA بررسی تجلی ژنی می‌باشد که میزان فعالیتژنها را تعیین می‌‌کند.

به جز موارد استثنایی همه‌ی سلول‌هایبدن دارای یک ست کامل کروموزومی و ژن‌های یکسان هستند، هر انسان حدود 30 تا 70هزار ژن دارد ولی در هر زمان و در هر سلول تنها تعدادی از این ژنها فعال می‌باشندو در اصطلاح می‌گوئیم که ارائه می شوند.

در حقیقت این الگوی ارائه شدن ژنهاستکه خصوصیات اصلی سلول را به آن می‌دهد برای مثال، بافت کبد و عضله را از هم متمایزمی‌سازد.

اصطلاح تجلی ژن gene expression، مسیر انتقال اطلاعات از DNA تا ساخت پروتئین را در بر می‌گیرد و شاملمراحل رونویسی از DNA، ساخت RNA پیامبر mRNA و سپس الگوبرداری از آن برای ساخت پروتئینمی‌باشد.

دانشمندان با بررسی‌نوع و میزان mRNA در هر سلول پی می‌برند که چه ژنی و به چهمیزانی متجلی شده است.

این که چه ژنی متجلی شود مربوط به اپی‌ژنیکEpigenic، فاکتورهای محیطی ومراحل تکامل سلول است، تحریکات متابولیک و داروها نیز روی تجلی ژنی تأثیر گذارند....

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
رویکرد درمان فلج بل
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  
فلج بل Bell’s palsy بدون درمان به طور کامل بهبود می‌یابد ولیدر حدود30% بیماران نقایص باقیمانده‌ی عصب شناسیک باقی می‌ماند که در نیمی ازموارد اساسی است. برای پیشگیری از این داغ‌ها، غالباً برای بیماران دچار فلج بلکورتیکوستروئید، داروهای ضدویروسی یا هر دو تجویز می‌شود ولی نتایج کارآزمایی‌هایبالینی و مقالات مروری نشان داده است که نتایج این راهکارهای درمانی مختلط می‌باشد.طی یک متاآنالیز جدید، پژوهشگران 18 بررسی غیرانتخابی شاهددار (8 مورد تنها باکورتیکوستروئید، 7 مورد تنها با داروهای ضد‌ویروس و 3 مورد هر دو با هم) را موردارزیابی قرارداده‌اند که شامل2786بیمار بود. هیچیک از بررسی‌ها ناآگاه نبود. مدتمتوسط پیگیری 6 ماه بود......

                                                                             ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
درمان جدید سل
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  
به خلاف بسیاری از پاتوژن‌هایباکتریال، میکوباکتریوم توبرکولوزیس، ارگانیسمی با رشد آهسته و تمایل به نهفتگیاست که به این معنا است که بیماران دچار این عفونت به درمان چند ماهه با چند دارونیازمندند. برای سالم ماندن هر سلول از جمله ارگانیسم‌های تک سلولی به میزانمناسبی از هر پروتئین که تولید می‌کنند نیاز دارند. این واقعیت به آن معنا است کهباید میان سنتز و تجزیه‌ی پروتئین‌ها، یک حالت تعادل موجود باشد. بسیاری ازداروهای ضد میکربی، سنتز پروتئین‌های باکتریال را هدف می‌گیرند ولی هیچیک تجزیه‌یپروتئین را مهار نمی‌کنند. به خلاف سایر باکتری‌ها، میکوباکتریوم‌ها دارایپروتئازوم می‌باشند که محل کلیدی تجزیه‌ی پروتئین است و ممکن است نسبت به عواملوقفه‌دهنده حساس باشد.....

                                                                              ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
درمان آنفلوانزای نوع A
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

بیماری آنفلوانزای نوع (H1N1) A بیماری حاد دستگاهتنفسی وتب‌دار (تب بیش از 8/37 درجه سانتی‌گراد) با طیف وسیعی است که ممکن استازموارد بالینی خفیف یعنی بیماری مشابه آنفلوانزا (Influenza -like-Illness) تا موارد بالینیشدید مانند پنومونی متفاوت باشد.

درمان این بیماری بیشتر حمایتی می‌باشدکه شامل استراحت مطلق درمنزل، دریافت مایعات فراوان و استفاده از داروهای تب بر،مسکن‌و ضد سرفه می‌باشد. 90% مبتلایان نیازی به بستری شدن در بیمارستان را نداشتهوتنها درمانهای حمایتی برای آنها کافی است. اما به همه‌ی بیماران توصیه می‌گردد کهدر صورت بدتر شدن حال عمومی و بروز علائمی همچون تنگی نفس، درد واحساس فشار درقفسه‌یسینه وشکم، استفراغ شدید و پایدار، تحریک پذیری وبیقراری، سرگیجه‌ی ناگهانی سریعاًبه بیمارستان مراجعه نمایند.

در درمان علامتی این بیماران باید بهخاطر داشت که در افراد زیر 18سال نباید از (Aspirin (A.S.A)) و یا ترکیبات محتوی این دارو مانند Bismuthsubsalicylate-Mesalazin- Sulfasalazine-A.C.A استفاده نمود زیرا مصرف این داروها در افرادمبتلا به آنفلوانزا منجر به بروز سندرمReye  می‌گردد. بنابراین جهت تسکین درد و کاهش تب بهتر است ازداروهایی مانند Ibuprofen-Acetaminophen و Naproxen استفاده نمود.

سندرم Reye:

این بیماری بیشتر در افراد زیر 18سالدیده می‌شود. ازلحاظ بالینی با علائم استفراغ، هیپوگلیسمی، آسیب پیش رونده‌ی دستگاهعصبی مرکزی وآسیب کبدی مشخص می‌گردد. شروع بیماری معمولاً به دنبال عفونت‌هایویروسی به ویژه آنفلوانزا وآبله مرغان است. درعرض1تا 3 روز استفراغ مداوم به همراهبهت کامل(Stupor) وجود دارد وبهسرعت به طرف تشنج واغما پیشرفت می‌کند. میزان مرگ و میر این بیماری تقریباً 50%است. علت بیماری به طور دقیق مشخص نیست، ولی ویروس‌ها و سموم‌ به ویژه سالیسیلات‌هاازعوامل بیماری‌زا محسوب می‌شوند. مبتلایان به سندرم ری سابقه‌ی مصرف آسپیرینداشته و تراز سرمی سالیسیلات درآنها نسبت به جمعیت عادی بیشتر است......

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
درد قفسه سینه در کودکان
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

درد قفسه‌ی‌سینه Chest pain درکودکان ونوجوانان بیش از حد دیده می‌شودبه طوری که بیش از 70% کودکان سالم درد قفسه‌ی‌سینه را تجربه می‌کنند. در بسیاریاز موارد، به دنبال تهیه ی سابقه‌ی کامل ومعاینه‌ی جسمی در این‌گونه موارد، مداخله‌ییلازم نیست.

میزان شیوع درد قفسه‌ی سینه که دارایاتیولوژی قلبی باشدبه طور خارق‌العاده پایین‌و کمتر از 1% گزارش شده است. سابقه‌یبیماری، سابقه‌ی خانوادگی ومعاینه‌ی جسمی مشخص می‌کند که چه هنگامی تدبیرسازی توسطپزشک اطفال مناسب است.

دراین مورد، ابتدا باید ازطریق سابقه‌مشخص کرد آیا کودک دچار دردی است که با ورزش ایجاد می‌شود. دربیمارانی که به دردغیر قلبی قفسه‌ی سینه دچارند غالباً درد فرو رونده‌ی تندی دارند که چند ثانیه تا1یا 2 دقیقه طول می‌کشد و این درد با ورزش ارتباطی ندارد.

درد قفسه‌سینه‌یی که باورزش ایجاد می‌شود شایان توجه است ولی شایع‌‌ترین علت برنکو اسپاسمی است کهبا ورزش به وجود می‌آید. دراین مورد باید ازکودک یا نوجوان خواست که رویدادهای دردناکراشرح دهد. درصورتی که بیمار بگوید: «داشتم می‌دویدم که ناگاه احساس کردم یک فیل رویسینه‌ام نشسته‌ است»، کودک را فوراً باید به کاردیولوژیست ارجاع کرد. به عکس، اگربیمار بگوید«داشتم می‌دویدم که حس کردم نمی‌توانم نفس بکشم یا سرفه کنم» بیشترباید به فکر آسم ناشی ازورزش بود.

درسابقه‌ ومعاینه‌ی جسمی، نکات مشخصیوجود دارد که نشان می‌دهد کودک را باید ارجاع کرد. اما باید توجه داشت که اینجاارجاع بیش ازحد نیز خود مسأله می‌آفریند. بسیاری ازپزشکان،وقتی با بیمار دچار دردقفسه‌ی‌سینه مواجه می‌شوند،نگران می‌شوند و شرایط را برای ارجاع فراهم می‌آورندولی باید گفت که در بسیاری از نقاط منابع کافی برای ارجاع وجود ندارد وضمناً اینکار در بسیاری موارد هم درست نیست.

طبیب، دراین گونه موارد باید راهنمایی‌هایلازم را برای کودک ونوجوان دچار درد قفسه‌ی‌سینه انجام دهد. باید به بیماری کهدچار درد شدید فرورونده است و نیز اعضای خانواده‌اش آگاهی داد که ممکن است اینرویدادها در آینده‌ دوباره اتفاق بیفتند و به این ترتیب با پیدایش درد لازم نیستکه دوباره به اورژانس یا پزشک مراجعه کنند.

به عکس، در بیماری که سابقه‌ی درد قفسه‌یسینه به علت ورزش دارد و یا می‌گوید ضمن ورزش از حال رفته است، نیازمند توجه بیشتراست. از بیمار باید در مورد هر نوع خستگی همراه ورزش پرسیده شود که متفاوت از آنچیزی است که در همسالانش دیده می‌شود......

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
تداخل ترکیبات شیمیایی و داروها
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

   باز وبسته شدن کانالهاییونی:

منظور ازکانالهای یونی، کانالهای تولیدشده توسط پروتئینهای غشایی می باشند، که در عرض غشای (Integral) و یا در شکل پروتئین‌های سطحی روی غشایسلولی (Pripheral) قرار گرفته‌اندو در اثر تغییر کونفورماسیون یا ساختمان فضایی باز یا بسته می‌شوند. براساسژئومتری متفاوت و پراکندگی بار، این کانالها درحالت باز فقط قادر به عبور دادنیونهای معینی هستند. به تناسب نوع یون که برای آن تاحدود زیادی اخصاصی عمل می‌کنند،انواع کانالهای سدیم، پتاسیم، کلسیم، و کلراید شناخته شده‌اند، ضمن آنکه از هرکانال علاوه بر آن تیپهای مختلفی وجود دارند . تا وقتی عمل باز شدن توسط تغییرپتانسیل غشا انجام گیرد، از کانالهای یونی الکتریکی (voltage operated ion chanal) صحبت می‌شود.برعکس چنانچه کانالها در اثراتصال لیگاندهای (مولکولهای انتقالی)فیزیولوژیکی، معمولاً نوروترانسمیترها بازشوند به نام کانالهای وابسته به لیگاند (Ligand)(opreatedion chanal)خوانده‌ می‌شوند.

کانالهای سدیم توسط بی‌حس کننده‌هایموضعی (localanesthetic)مثلاً پروکائین (procain)، یک گروه اختصاصیاز آنتی‌ آریتمیکا (کلاس I ضدآریتمی مثل Propafenon) همچنیندرلوله‌های ادراری کلیه، به وسیله‌ی دیورتیک‌های ذخیره‌کننده‌یپتاسیم ازتیپ سیکلوآمیدین (Cycloamidin) مثل Triamteren, Amilorid بلوکه می‌شوند. کانالهای کلسیم الکتریکی دراثر بلوکه کننده‌های کانالهایبا ارزش کلسیم (آنتاگونیست‌های کلسیم) در بیماریهای قلبی مانند Nifedipin بسته می‌شوند.....

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
تازه‌های چشم‌ پزشکی
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

شیوع عیب انکساری در کودکان قبل از مدرسه

کودکان بین سنین 6 تا 71 ماه بررسیشدند و مشخص شد که عیب انکساری واضح در آنها شایع نیست.

محققان با آزمایش 2546 سفید پوست وآمریکائی آفریقائی تبار، در سنین قبل از مدرسه، با استفاده از رفراکشن سیکلوپلژیکصورت دادند.

در اکثریت کودکان سفید پوست و آمریکائیآفریقائی تبار، هیپراوپی موجود بود ولی آمریکائی‌های آفریقائی تبار حدود D75% کمتر از سفیدپوست‌ها هیپراوپی داشتند.هیچگونه علائم میوپی در این گروه سنی مشاهده نشد. در نهایت هیچگونه نیاز بهاستفاده از عینک در این کودکان پیدا نشد، حتی در آنهائی‌که علائم بالینی عیبانکساری داشتند.

براساس بررسی‌های انجام شده 1/5% ازاین کودکان که نیاز به اصلاح عیب انکساری داشتند فقط برای 3/1% از آنها عینک تجویزشد.

 

 

 

مصرف توام استروئید استنشاقی و خوراکی و آب مروارید

یک بررسی 10ساله نشان داد که مصرف توامکورتیکوستروئید استنشاقی خوراکی ممکن‌است در تشکیل آب مروارید هسته‌ای - قشری وزیر کپسول خلفی (PSC) موثر باشد.

حدود 3654 بیمار استرالیائی بین سنین49 و بالاتر انتخاب شدند. حدود 103 نفر از آنها مصرف کننده‌ی مرتب کورتیکوستروئیداستنشاقی بودند و120 نفر از آنها در گذشته از این داروها مصرف می‌کردند. به‌ علاوه31 مورد از افراد حاضر و 147 مورد در گذشته کورتیکوستروئید خوراکی مصرف کرده‌بودند.

مصرف‌کنندگان فعلی در هر 2 گروه درمعرض خطر بیشتری از نظر ابتلا به آب مروارید هسته‌ای نسبت به آنهائی‌که در گذشتهمصرف می‌کردند، بودند (البته این مساله شامل آب‌مروارید قشری نمی‌گردد).

با بررسی زیر‌گروهها آنهائی‌که هم ازاستنشاقی و هم‌ خوراکی به‌صورت توام مصرف می‌کردند و یا آنهائی‌که در گذشته مصرفکرده ‌بودند، در خطر ابتلای بیشتر PSC در مقایسه با آنهائی بودند که فقط از یک طریق دارو مصرف کردهبودند.

نتیجه اینکه مصرف درازمدت و توام دارو،خطر تشکیل PSC و آب مروارید هسته‌ایرا در بر داشته و لذا تجویز عاقلانه‌ی دارو را توصیه می‌کنند.

 

 

 

تزریق متوترکسات داخل چشمی دراوئیت

استفاده از متوترکسات داخل ویتره (MTX) در درمان اوئیت و Cystoid Macular Edema (CME) و نتایج مفیدبینایی و فروکش‌کردن CMEگزارش شده است.

در 15 چشم از 15بیمار مبتلا به اوئیتیک ‌طرفه و یا CME که سبب کاهش دیدبیمار در حدود 40/20 و یا کمتر بود، این‌کار صورت گرفته است.

در کلیه‌ی بیماران یک تزریق MTX داخل ویتره انجام شده، 13 بیمار در برابرتزریق، افزایش فوری دید همراه با کاهش التهاب داخل چشمی داشته.....

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
پاکی درما
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  
یک مرد 65 ساله‌ی سفید پوست باسابقه‌یمیلوم مولتیپل به علت ضخیم، چرمی و خاکستری شدن پوست تنه و اندام‌های انتهاییمراجعه کرد. در تصویر A زیر بغل چپ نشان داده شده است. بیمار وجود خارش شدید و ضخیم‌شدن پوسترا در 6 ماه گذشته، به رغم درمان با کورتیکوستروئید‌های خوراکی و توپیکال گزارشکرد. به لحاظ ایمونوسوپرسیون مزمن به علت بیماری بدخیم زمینه‌یی، از خراش پوستنمونه‌یی تهیه شد و مورد آزمایش قرار گرفت. زیر میکروسکوپ مایت‌ها، تخم و سیبالا Scybala (دانه‌های مدفوع)ی گال دیده شد (شکل B) که تشخیص گال کبره‌دار را تأیید می‌کرد.بیمار با ivermectin خوراکی و permethrin توپیکال تحت درمانقرار گرفت.....

                                                                            ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
بینی زین اسبی و داون
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

سندرم داون شایعترین عارضه‌ی ژنتیک استو از هر 700 نوزاد یک نفر مبتلا به آن می‌باشد و در آمریکا 250.000 نفر مبتلابه سندرم داون به ثبت رسیده است. افراد مبتلا به سندرم داون به جای 2 کروموزوم 21،دارای سه کروموزوم 21 می‌باشند و از این جهت این سندرم را تریزومی کروموزوم 21 هممی‌نامند. کودکان مبتلا به سندرم داون دارای چشم‌های مورب، بینی کوچک و زین اسبیبا مجرای بسیار تنگ و باریک، بزرگی زبان و دهانی کوچک می‌باشند به طوری که زبان درآن جا نگرفته و قسمتی از زبان همیشه بیرون از حفره‌ی دهان قرارمی‌گیرد به علاوهتونیسیته‌ی عضلات گونه و زبان و لب هم در این عارضه کاهش یافته است. کوچکی فکپائین و کوتاهی گردن و دستها و انگشتان کوچک، تورم و التهاب لب و گاز گرفتگیلب نیز از جمله علایم این بیماری است. این افراد از نظر هوشی به درجات مختلف عقبمی‌باشند.

ولی اکثر آنها درحد آموزش خواندن ونوشتن ممکن است کارآیی داشته باشند......

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
آنفلوانزای خوکی چیست؟
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

متأسفانه بیماری آنفلوانزا از نوع خوکیدارای تمام شاخصه‌های یک بیماری مسری و خطرناک است که به رغم تلاشهای مجدانه‌ی‌محققان پزشکی، هنوز داروی مؤثری برای پیشگیری یا درمان قطعی آن وجود ندارد. (البتهاین موضوع صرفاً به آنفلوانزای خوکی مربوط نمی‌باشد بلکه در مورد تمام انواعآنفلوانزاها صدق می‌کند). بنابراین آنفلوانزا از حالت یک بیماری معمولی با درجه‌یخطر پائین به یک بیماری کشنده و عالمگیر تبدیل شده و نگرانی جدی تمامی مردم،دولتها و نهادهای ملی و بین‌المللی در زمینه‌ی بهداشت و سلامت را موجب شده و درماههای اخیر به یک بحران جهانی تبدیل شده است. بنابراین بررسی خاستگاه، انواع،علائم، روشهای پیشگیری و درمان، جنبه‌های سرایت و آمار مرگ و میر مربوط به آن درایران و جهان بسیار حائز اهمیت است که به آن می‌پردازیم.

1-        تعریف و انواع

آنفلوانزای خوکی (Swine flu) بیماری تنفسیخوک‌ها است که توسط ویروس آنفلوانزای نوع H1N1 ایجاد می‌شود. این نوع آنفلوانزا معمولاً در خوک‌ها بروز می‌کند.ویروس‌های آنفلوانزای خوکی حد بالایی از آلودگی و بیماری را سبب می‌شوند البتهآمار مرگ و میر ناشی ازآن در میان خوک‌ها معمولاً کم است و کشندگی زیاد ندارد.آنفلوانزای خوکی معمولاً به انسان منتقل نمی‌شود، هر چند گاهی در موارد نادر اینویروس به انسان، به خصوص افرادی که با خوک‌ها در تماس نزدیک هستند سرایت می‌کند.

2-        خاستگاه و تاریخچه

نخستین ساعات روز شنبه (5 اردیبهشت 88)بود که واژه‌ی آنفلوانزای خوکی به رسانه‌ها راه پیدا کرد، واژه‌یی که در روزهایاخیر تبدیل به سرخط اصلی اخبار شده است. ابتلا به آنفلوانزای خوکی در روزهایگذشته، برای نخستین بار در مکزیک مشاهده شد و پس از آن نیز در ایالت‌های جنوبیایالات متحده، مواردی مشابه گزارش شد. تعداد کشته شدگان و مبتلایان این بیماری درمکزیک در فاصله‌ی کوتاهی به هزاران نفر رسید و بانک جهانی برای مقابله با اینبیماری، 225 میلیون دلار دراختیار دولت مکزیک قرارداد.

اولین بار در جهان، بیماری آنفلوانزایخوکی در سال 1918 و 1919 گزارش شد که دنیا درگیر جنگ جهانی اول بود. موارد مشکوکابتدا در اسپانیا دیده شدند، اما سپس آمریکا نیز به ویروس این بیماری آلوده شد ودر نتیجه‌ی‌ آن 500 نفر قربانی شدند.

3-        ویژگی‌ها

ابتلای انسان به آنفلوانزای خوکیمعمولاً به صورت تک گیر و نحوه‌ی انتقال آن تصادفی و از حیوان به انسان می‌باشد، اماافزون بر مشاهدات آزمایشگاهی، شواهد تاریخی که از شیوع گسترده‌ و دنیا گیر بیماریدر سال 1918 و پس از آن در دهه‌ی 70 میلادی وجود دارد نشانگر احتمال قوی انتقالبیماری از انسان به انسان است.

از آنجا که علائم بیماری و الگویابتلای فصلی آن به سایر عفونت‌های حاد تنفسی شباهت بسیار دارد، به جز در مواردینظیر مورد اخیر که تبدیل به خطری بالقوه از منظر بهداشت عمومی می‌شود، ناشناختهباقی می‌ماند. علائم بیماری به طور معمول، سردرد، سرفه، سرگیجه، تهوع و استفراغ می‌باشد.

4-        علائم و نشانه‌ها

نشانه‌های قابل انتظار آنفلوانزای خوکیدر انسان‌ها مانند نشانه‌های آنفلوانزای فصلی انسان است. حمله‌ی ناگهانی تب، بی‌حالی،در خود فرو رفتن، بی‌اشتهایی و سرفه کردن. همچنین تعدادی از افراد آلوده بهآنفلوانزای خوکی دچار سردرد، سرماخوردگی، گلودرد، کوفتگی و درد مفصل، عطسه،ناراحتی تنفسی، سرخ شدن یا التهاب وآبریزش از بینی می‌گردند. در مواردی نیز تهوع واستفراغ و اسهال نیز گزارش شده است.

5-        راههای انتقال و شیوع

همچنین انتقال انسان به انسانآنفلوانزای خوکی ممکن است اتفاق بیفتد. این به همان طریق آنفلوانزای فصلی انسان‌هااتفاق می‌افتد و انتقال انسان به انسان اساساً رو در رو و به وسیله‌ی سرفه کردن یاعطسه‌ی انسانهای آلوده به ویروس آنفلوانزا اتفاق می‌افتد.......

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
آکوپونکتور و RA
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

تاریخچه:

اگر چه در طب سنتی چین TCM بیماران مبتلا به آرتریت را با طب سوزنی تحتدرمان قرار داده‌اند و نام بیماری آرتریت در طب سنتی چینی سندرم بی Bi باشد، ولی در این مقاله سعی شده است درمانآرتریت روماتوئیدR.A با استفاده از طبسوزنی گزارش شود.

بیماران و متدها:

مرور گذشته‌نگر 15 مورد تشخیص داده شده‌یآرتریت روماتوئید در 12 بیمار مؤنث و سه نفر مذکر با سن متوسط 43 سال انجام شد. 10بیمار از بیماران فوق‌الذکر تحت درمان با DMARD مانند متوترکسات و هیدروکسی کلروکوئین، پردنیزولون و NSAID بودند که بنا به مرجع ذکر شده در زیر درگروه تهاجمی قرار می‌گرفتند. پنج مورد از بیماران غیر تهاجمی بودند. درمان وپیگیری از آوریل سال 2005 تا ژانویه سال 2008 انجام شد. تمام بیماران تفهیم شدند وتماماً رضایت خود را در شرکت در درمان و بررسی و گزارش بدون درج مستقیم نام آنان اعلامداشتند.

نتایج:

نتایج در موارد غیر تهاجمی صد درصد خوببود و تمام موارد که شامل پنج نفر می‌شدند کاملاً درمان یافتند. در موارد تهاجمیدو مورد جواب نداد (20%)، 6 مورد داروهای DMARD را قطع کردند و تنها علامت باقی مانده در آنان آرترالژی بود کهگاهی مجبور به استفاده از NSAID می‌شدند (60%). دو مورد به طور کامل درمان شده و از هیچگونه دارویدیگری استفاده نمی‌کردند (20%). به طور کلی در 80% موارد پاسخ به درمان موجود بودودر 20% موارد به درمان با طب سوزنی جواب ندادند.

نتیجه‌گیری:

طب سوزنی یک درمان موثر در درمان آرتریتروماتوئید می‌باشد. اثرات درمان بستگی به میزان تهاجمی بودن بیماری و مصرف همزمانداروهای مداخله‌ کننده در سیستم ایمنی و سرعت پیشرفت بیماری دارد. در تعدادی ازبیماران تهاجمی بازگشت علائم مدتی پس از قطع درمان با طب سوزنی دیده می‌شد که باشروع جلسات درمانی با تعداد کمتر، هفتگی سریعاً کنترل می‌گردید.

مقدمه:

بیماری آرتریت روماتوئید یک بیماری استکه چندین سیستم بدن را درگیر می‌کند و علت آن ناشناخته است. اگرچه دارای علائمعمومی گوناگونی است ولی مشخصه‌ی آن التهاب مداوم سینوویوم synovitis است و معمولاً مفاصل محیطی را به طور متقارندرگیر می‌کند. به رغم پتانسیل تهاجمی آن، روند بیماری کاملاً متغیر است. تعدادی ازبیماران ممکن است درگیری مفصلی منفردی را تجربه کنند که زودگذر باشد و فقط باعثصدمه‌ی جزئی به مفصل گردد. در حالی که در تعدادی از بیماران روند بیماری کاملاًتهاجمی است و به صورت درگیری مفاصل متعدد و از دست دادن قدرت فعالیت بارز بروز می‌نماید......

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
ورتبروپلاستی و کیفوپلاستی
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

برای درمان بیمارانی که دچار شکستگی‌هایاستئوپوروزی دردناک مهره‌ها هستند به طور معمول از دو رویکرد استفاده می‌شود:ورتبروپلاستی (تزریق سیمان پلی‌متیل‌متاکریلات در تنه‌ی مهره‌ی مبتلا) وکیفوپلاستی (رویکرد مشابه که قبل از انجام آن یک بالون را در محل باد می‌کنند تابلندای مهره به حال خود باز گردد). اما با نتایج کارآزمایی‌های غیرانتخابی، دو سوناآگاه و دارای دارونما و شاهد، کارآمدی هیچیک از این دو روش تا به حال به اثباتنرسیده است.

طی یک بررسی، که اساساً در آمریکا وانگلیس انجام شد، پژوهشگران 131 بیمار غیرانتخابی شده‌ی مبتلا به شکستگیاستوپوروتیک دردناک را با ورتبروپلاستی یا یک روش شبیه‌سازی شده (بدون تزریقسیمان) تحت درمان قرار دادند. طی آنالیزنیت درمان، امتیاز درد و ناتوانی بعد از سهروز 2 هفته و یک ماه در هر دو گروه چندان تفاوتی نداشت. به بیماران اجازه داده شدگروه خود را عوض کنند و از درمان گروه مقابل بعداز 1 ماه استفاده نمایند ولیشاهدانی که به گروه مقابل رفته بودند پس از ورتبروپلاستی نفع چندانی نبردند......

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
منافع سیر
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

سیر از گیاهانی است که بیشتر از آنکهجنبه‌ی تغذیه‌یی داشته باشد دارای جلوه‌های دارویی است و اخیراً نیز خواص آنتی‌اکسیداناین گیاه پرخاصیت زبانزد خاص و عام است.

این گیاه بیش از 4000 سال قدمت تاریخیدارد و در چین ‌باستان به عنوان یکی از ارکان‌ درمانی شناخته شده بوده است. باشناخته شدن اثر درمانی سیر در غرب، بررسی‌های بسیاری با این گیاه معجزه‌گر انجامشده است.

سیر چه به صورت خام و چه پخته، چه بهصورت کپسول یا قرص و چه به شکل خوراکی یا مالیدنی (ضماد) مؤثر است. منافع سیر وخاصیت آنتی‌اکسیدانی آن در بدن به اثبات رسیده است. مصرف منظم سیر سبب طبیعی شدنمیزان کلسترل خون می‌شود. مصرف سیر از میزان چربی‌های بالقوه‌ مضری به نام تری‌گلیسریدهامی‌کاهد.

مصرف سیر به سلامت قلب و دستگاه قلب وعروق کمک می‌کند. سیر دارای فعالیت ضد لخته شدن خون است. به علت دارا بودن خواصآنتی‌بیوتیکی، مصرف سیر از بروز سرماخوردگی و آنفلوانزا پیشگیری می‌نماید. مصرف منظمسیر، انسان را در برابر انواع مختلف سرطان‌ها حفظ می‌کند.

ثابت شده است که ترکیب «دی‌آلیلسولفاید» موجود در سیر برای پیشگیری از رشد تومور بسیار مؤثر است. نتایج انجامبررسی‌ها در این زمینه ثابت کرده است که حتی مصرف سیر مانع انتشار سلول‌های سرطانیاز یک نقطه به نقطه‌ی دیگر بدن می‌شود.....

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
مقایسه لیزرها
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

امروزه بحث و چالش ‌بزرگی در استفاده از لیزرهای Ablative and fractional در میاندرماتولوژیستها و جراحان پلاستیک وجود دارد. استفاده از لیزرهای Ablative مثل دی اکسید کربن پالسی و scanning و لیزرهای Erbium YAG Pulsed باعث ایجادفوتوکواگولاسیون قابل کنترل و برنامه‌ریزی شده‌ی لایه‌های اپیدرم و درم سطحی می‌شود.البته صدمه‌ی گرمایی به نوع لیزر بستگی دارد که در لیزرهای CO2 وسیعتر است. میزان تولید کلاژن جدید متناسببا آسیب گرمایی است و بنابراین با لیزرهای CO2 بهتر ایجاد می‌شود. اندیکاسیون‌ اصلی اینلیزرها، ترمیم پوست صورت صدمه دیده توسط نورخورشید یا photoaged است اما هم چنینممکن است برای ترمیم ضایعات مختلف پوستی از جمله اسکارها و ژنودرماتوز استفادهشوند.

نتایج خیلی رضایتبخش هستند اما اینتکنیک تهاجمی است و بیمار نیازمند استراحت و از کار افتادگی به مدت حدود 2 هفتهخواهد بود.

از طرف دیگر تکنیک‌های جدید لیزری fractional از قبیل fraxel برای درمان میکروزونهای پوست، بدون برداشتناپیدرم استفاده می‌شوند. در این تکنیک، در حدود 25% منطقه‌ی‌ مبتلا در یک جلسه،(بدون برداشتن اپیدرم) درمان می‌شود......

ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
تحول نظام آموزش و پرورش از طریق اصل44 قانون اساسی
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  
سید محسن حسینی (نیکوفکر) ابتدا عرض کنم که حدود30  سال به طور شبانه روزی مشغول مطالعه و پژوهش و تجربه اندوزیدر خصوص تعلیم و تربیت (بخصوص تربیت) بوده ام و از روسای جمهور یا وزراء یا کارشناسان علمی مختلف، تا به حال ده ها تاییدیه علمی و تقدیرنامه اخذ کرده و در سه جشنواره ملی حائز رتبه برتر شده و عضو انجمن مخترعین کشور (با120  اختراع ثبت شده در خصوص لوازم کمک آموزشی ریاضی و علوم) و عضو انجمن ریاضی ایران و کارآفرین برتر کشوری هستم و مجموعه های فراوان علمی فرهنگی با رصدخانه ها و مجموعه های آزمایشگاهی فراوان در تهران و برخی شهرستان ها تاسیس کرده و از اموال شخصی،  هزینه پژوهش های خود برای یافتن راه های بهینه تعلیم و تربیتی نموده ام. در نظام آموزش و پرورش فعلی جهان فقط به نمره20  در تعلیمات علوم و آن هم، نه به صورت مفهومی، بلکه به صورت حافظه ای، توجه می گردد و از تربیت واقعی غافل هستند، تربیتی که بتواند انسان را در خودشناسی که همان خداشناسی است، مهارت بخشد، در نتیجه کودکان را تبدیل به افرادی پو£ گرا و بی هویت و معتاد و بزهکار و گوشه گیر و یا فاقد عزت نفس و خجالتی می نماید! کودکانی که اگر پزشک یا مهندس هم شوند باز هم دچار افسوس و گمراهی یا بیکاری و هزار و یک رفتار غیر منطقی و غیر اخلاقی می شوند! همه اش از جهان گفتم، حال برگردیم به ایران خودمان: در ایران خودمان، هم در تعلیم علوم ضعف داریم و هم در تربیت، یعنی در سه حیطه شناختی یا عاطفی و یا روانی حرکتی دچار ضعف هستیم. با نگاهی گذرا به آمار موجود در آزمون بین المللیTIMSS  وPIRLS  که آزمون ریاضی و علوم و ادبیات در بین کشورهاست، پی می بریم که دانش آموزان ایرانی در دوره های ابتدایی و راهنمایی و در دروس ریاضیات و علوم و ادبیات، ضعف هستند. در تربیت کودکان نیز هزاران مشکل و مسئله داریم، کودکانی تربیت می کنیم که درحضور جمع، حاضر به ابراز وجود نیستند و از اعتماد به نفس کافی برخوردار نبوده و با مهارت های مهم زندگی، آشنا نشده و یا آنها را در وجود خود نهادینه نکرده اند و به همین دلیل باکوچکترین مصائب زندگی، به سوی اعتیاد یا بزهکاری می روند و اگر هم تعدادی از دانش آموزان به مراحل المپیادها کشیده شده و یا درزندگی خود موفق و شاد هستند، باز هم تعداد آنها بسیار پایین بوده و مسئولین مربوطه از ارائه دادن آمار واقعی به مردم کوتاهی می نمایند، آماری از حضور مستمر و فراوان کودکان در مراکز مشاوره روانی، آماری فراوان از بر چسب زدن بیش فعالی به کودکان سالم و بازی جو، آماری فراوان استفاده مستمر بخش عمده ای از بزرگسالان (کودکان و دانش آموزان گذشته) از قرص های آرام بخش و خواب آور؟!! دردها فراوان است و همگی درگیر آنها هستیم و اما درمان کجاست؟ ناگزیر هستیم که از طریق اصل44  قانون اساسی فقط حدود20 % از وقت مدارس (نظام تعلیم و تربیت کشور) در اختیار بخش خصوصی با سه ویژگی اساسی (فعال بودن، خلاق بودن و نیک اخلاق بودن) اعضای آن، گذاشته و بودجه آن را از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب و تامین نماییم. در این راه درمانی، پیش بینی شده است که تعداد120/000  نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان و مستعد در کشور،....

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
کهیر در انسان و حیوانات
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

کهیر یک نوع الگوی واکنش‌ عروقی عادی در انسان و حیوانات خانگی است که به وسیله‌ی تورم پوستی به علت بسط عروقی و افزایش تراوائی عروقی مشخص می‌شود. از نظر بالینی تظاهرات کهیر در انسان و حیوانات خانگی به صورت خارش زیاد، سرخی مخملکی شکل یا رنگ پریدگی و تورم ادماتوز مشخص می‌شود که طبیعت ناپدید شونده دارند.
مکانیسم ‌این عارضه در انسان و حیوانات خانگی به علت افزایش موضعی تراوائی عروقی رگهای موئین و وریدهای کوچک و هیستامین است که از MAST CELLS (سازنده‌ی‌ نسوج همبند محتوی گرانول‌های بازوفیلیک بزرگ که محتوی هپارین، سروتونین، برادی کینین و هیستامین هستند) مشتق شده‌اند. این مواد از MAST CELL‌ها آزاد شده و باعث وارد کردن صدمه می‌شوند و واسطه‌ی‌ مهمی در این رابطه محسوب می‌شوند. کینین‌ها، پروستاگلاندین‌ها، فیبرینولیزین‌ها و مکمل‌ها از دیگر واسطه‌های مهم قابل ذکر می‌باشند.
کهیر به وسیله‌ی طیف وسیعی از محرک‌های ایمونولوژیکی و غیر ایمونولوژیکی (فیزیک، شیمیایی، داروها) ممکن است تولید شود.
علل انگیزاندن و تحریک کهیر شامل موارد زیر است:
1) آلرژن‌های هوایی
2) فرآورده‌های خونی و گزش‌های حشرات
3) تماس‌ها
4) داروها
5) بیماریهای آندوژن
6) غذاها
7) بیماریهای ژنتیکی
8) کهیر فیزیکی
9) عفونت‌ها وآلودگی‌ها
10) علل وابسته به بیماری که عامل آنها مشخص نیست (IDIO PATHIC) آلرژن‌های هوائی مهم پولن گیاهان، گرد و غبار خانگی، پرهای پرندگان و هاگها و غیره می‌باشند.
فرآورده‌های خونی و گزش‌های حشرات در ارتباط با انتقال خون، گزش‌ها یا نیش‌ زدن‌ها به علت عنکبوت‌ها، مارها، حشرات می‌باشند که تولید کهیر به وسیله‌ی مکانیسم‌های ایمونولوژیکی و نیز غیرایمونولوژیکی می‌نمایند، در مورد تماس‌ها می‌توان گفت که طیف وسیعی از داروها، رنگها، کرم‌های زیبایی، خمیردندان‌ها، پارچه‌ها، صابون‌ها و غیر مسوول‌ کهیر هستند. داروها ممکن است به وسیله‌ی مکانیسم‌های ایمونولوژیکی و نیز مکانیسم‌های غیر ایمونولوژیکی تولید کهیر نمایند. داروهای عادی شامل پنیسیلامین، سولفونامیدها، کدئین، آسپیرین‌ و سایر عصاره‌های ضدالتهاب، انسولین، مورفین، تیروئید و پاراتیفوئید هستند.
بیماریهای آندوژن شامل لوپوس اریتماتوز، عوارض بدخیم، پلی‌سیتمی فاکتورهای وابسته به روانشناختی و اختلالات غدد درون‌ریز است. آلرژی‌ غذایی معمولاً به حملات حاد و رجعتی کهیر می‌انجامد که در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت پس از خوردن غذا شروع می‌شود و برای مدت چند ساعت یا چند روز ادامه پیدا می‌کند. غذاهای عادی در این رابطه عبارتند از آجیل، ماهی،تخم‌مرغ، شکلات، گوجه فرنگی، شیر، پنیر و غیره، نگهدارنده‌های مواد غذایی و رنگها در غذا از دیگر فاکتورهای مهمی هستند که می‌توان نام برد.
در مورد بیماریهای ژنتیکی می‌توان گفت که این فاکتورها شامل ادم پر رگهای خونی و لنفاوی توارثی و کهیر سرد فامیلی است.
کهیر فیزیکی یک دسته مجزایی است که در آن در پاسخ به محرکهای فیزیکی برجستگی‌ پوستی حادث می‌شود یعنی سرما، گرما، اشعه‌ی خورشید، فشار، ارتعاش و لرزش و آب و به وجود آمدن حالتی در اثر کشیدن جسمی سخت روی پوست که خطر قرمزی و پرخونی و برجسته شدن در جای آن را به دنبال دارد که این وضعیت را در پزشکی DER MOGRAPHI SMEمی‌خوانند واریتم، ادم و نوعی سوختگی به وجود می‌آورد. کهیر، عفونت‌ها و آلودگیها در آلودگیهای ویروسی، میکربی و قارچی دیده شده است و این اعتقاد بر این است که ایمونولوژیکی است....
                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
مقایسه واکسن‌های فلو
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

دو نوع واکسن فلوی فصلی در حال حاضر اجازه‌ی مصرف گرفته است: فرمولاسیون غیرفعال داخل عضلانی و فرمولاسیون زنده و تخفیف یافته‌ی داخل بینی. پژوهشگران تأثیر این واکسن‌ها را طی یک کارآزمایی دو سو ناآگاه در بزرگسالان سالم مقایسه نموده‌اند. این کارآزمایی در فصل آنفلوانزای 2007 تا 2008 در میشیگان انجام شد و بخشی از آن توسط سازنده‌ی واکسن غیر فعال شده حمایت شد. در طول آن فصل، ویروس‌های آنفلوانزای (H3N2) A بیشتر بودو تحول آنتی‌ژنی اندکی نسبت به سویه‌ی واکسن دیده می‌شد.....

                                                                                                         ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
مکمل‌های پروتئینی
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

مکمل‌های پروتئینی پودرهایی خوراکی حاوی پروتئین به صورت فسفوپروتئین و نیز کازئین به شکل کلسیم کازئینات، اسید آمینه لایزین و نیز سایر اسیدهای آمینه، مواد معدنی و نیز اکثر ویتامینها برای جبران و پیشگیری از کمبود پروتئین‌ها، مواد معدنی و ویتامین‌ها هستند و در ضعف پروتئین بدن از قبیل کاهش وزن در اثر بیماریهای مختلف، بریدگی‌های عمیق، سوختگی‌های شدید، اعمال جراحی، کاهش مقاومت بدن نسبت به عفونت‌ها، سوء تغذیه‌ی کودکان و افراد مسن، بارداری، شیردهی و نیز در پرواربندی دام‌ها و مرغداری‌ها مورد مصرف قرار می‌گیرند....

                                                                                                         ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
میراث دکتر کنوک
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

دکتر کنوک کیست؟
دکتر کنوک نمونه‌یی است از هزارانی که در گوشه و کنار جهان به خالی کردن جیب مردم مشغول‌اند دکتر کنوک نام کتابی است به همین نام، البته نام کامل آن چنین است: «دکتر کنوک یا پیروزی علم پزشکی» تألیف ژول رومن، عضو فرهنگستان فرانسه، به ترجمه زنده‌یاد مترجم بلند پایه، محمد قاضی، چاپ سوم کتاب در شهریور 49 توسط چاپخانه‌ی‌ پیک ایران به طبع رسیده است. این کتاب که به صورت نمایش نامه‌ است. کتاب کوچکی است حدود صد و بیست صفحه، که برای اولین بار در سال 1923 در تماشاخانه‌ی‌ شانزه لیزه پاریس به نمایش گذاشته شده است. خلاصه‌ی ماجرا از این قراراست، که در یک بخش کوچک به نام سن موریس طبیب سالخورده‌ و جا افتاده‌یی مشغول به کار است به نام دکتر پارپاله، طبیبی جوان و تازه نفس و جاه طلب به نام دکتر کنوک، مطب ایشان را به مدت یک سالی اجاره می‌کند و قرار می‌شود حق‌الاجاره ‌را سه ماه به سه ماه به دکتر پارپاله بپردازد. دکتر پارپاله طبیبی بوده مردم دار، قانع و کم و بیش بی‌حال، که متناسب با حال مردم اکثراً هم به صورت نسیه کار می‌کرده، حتی مردم ویزیت سالانه‌شان را در روز سن میشل که مناسبتی مذهبی بوده، می‌پرداخته‌اند، به هر تقدیر امور درمانی مردم را بدون مشکل عمده‌یی اداره می‌کرده است. دکتر جوان نو رسیده، حتی معلوم نیست که از جایی مدرک دانشگاهی گرفته باشد، ولی ادعا می‌کند، رساله‌ی دکترای پرآوازه‌یی نوشته تحت عنوان: حالات کاذبه تندرستی، یا تندرستان بیمارانی هستند که خودشان نمی‌دانند. کنوک اول یک مغازه‌ی کراوات فروشی داشته، سپس با یک کشتی تجاری 1700 تنی عازم هندوستان می‌شود، کاپیتان کشتی اعلانی می‌دهد برای استخدام یک پزشک در کشتی و ذکر می‌کند مدرک دکترا هم ضرورتی ندارد. کنوک در جا این موقعیت را می‌قاپد و به مسوولان کشتی می‌گوید: آقایان می‌توانم به شما بگویم که دکتر هستم، ولی راستش را بخواهید دکتر نیستم. مسوولان کشتی می‌گویند اهمیتی ندارد، دکتر کنوک می‌گوید، هر چند دکتر نیستم ولی به علل وجهات انضباطی و برای حفظ احترام و شخصیت خود دلم می‌خواهد که در کشتی همه مرا دکتر صدا بزنند. کنوک از بچگی به نام داروها و اصطلاحات پزشکی علاقه‌مند بوده و حتی برچسب داروها را جمع‌آوری می‌کرده و از این راه کلی معلومات پزشکی به دست می‌آورده است. او می‌گوید من از دوازده‌ سالگی با روح طبابت آشنا شدم. سن ‌موریس، بخش کوچک محل طبابت، حدود شش هزار نفر جمعیت دارد، کنوک از سلف خود دکتر پارپاله راجع به معتقدات مردم، سحر و جادو، خرافات، لواط، معتقدات سیاسی مردم اطلاعاتی کسب می‌کند. کنوک پس از استقرار در مطب به سراغ کسانی که در تبلیغ منویات او می‌توانند مؤثر باشند می‌رود: جارچی شهر، مدیر مدرسه،مسوول داروخانه، خدمتکار مسافرخانه، و غیره، ابتدا جارچی شهر را فرا می‌خواند و با تطمیع او و دادن پول کافی، از او می‌خواهد که در هر کوی و برزن، کلمه دکتر را با تأکید به کار ببرد، سپس با حق‌الزحمه‌ی کافی از او می‌خواهد که این اعلان را در شهر جار بزند« دکترکنوک جانشین دکتر پارپاله، ضمن تقدیم احترامات فائقه به مردم شهر و ساکنان بخش سن موریس مفتخراً به استحضار عموم می‌رساند که به حکم نوع پرستی و به منظور جلوگیری از شیوع اضطراب انگیز و روز افزون امراض گوناگون که چندین سالی است مناطق سابقاً سالم ما را آلوده کرده است، روزهای دوشنبه از ساعت 5/9 تا 5/11 از اهالی این بخش مجاناً معاینه‌ی پزشکی به عمل می‌آید، برای کسانی که اهل بخش نیستند، حق معاینه همان هشت فرانک است.» این اعلان چقدر به گوش ما آشنا است: برای رعایت حال مردم، نوع پرستی، شیوع اضطراب انگیز بیماری‌ها، البته 2 ساعت معاینه‌ی مجانی روز دوشنبه است. دوشنبه بازار روز سن موریس است، چه انتخاب دقیقی، باز صد رحمت به کنوک فرانسوی که معتقدات مذهبی مردم را بازیچه‌ قرار نداده ‌است. کنوک جارچی را مجانی یک معاینه سطحی می‌کند ناحیه‌یی روی شکم را نشان می‌دهد، ترسی در دل او می‌اندازد می‌گوید امروز کارتان را بکنید ولی امشب زود بخوابید فردا هم در بستر بمانید من خودم به عیادتان می‌آیم، البته ویزیت هم نمی‌گیرم ولی این مسأله بین خودمان باشد، این ارفاقی است که من به شخص شما می‌کنم. پیشانی جارچی از عرق خیس می‌شود، به کنوک می‌گوید احساس می‌کنم حالم خوش نیست. شکار بعدی او برنار مدیر مدرسه است او را به مطب دعوت می‌کند و به او می‌گوید که به کمک هم چه معجزه‌ها می‌توانند بکنند،....

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
نقص شنوایی
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

بسیاری از کودکان و نوجوانان دچار از دست رفتن خفیف تا متوسط شنوایی چه به علت تشخیص داده نشدن اختلال و چه به علت ارزش ندادن کامل به عواقبی که این مسأله در پی دارد آنچنانکه لازم است کمک نمی‌شوند.
مسأله‌ی از بین رفتن یا کمبود خفیف شنوایی،یک بیماری خوش خیم و نیز تناقضی موجود است که باید تحت درمان قرار گیرد. اعتقاد بر این است که تعداد زیادی از کودکان دچار این کمبود هستند که به آن اهمیت داده نمی‌شود.
در عین حال که کمبود شدید تا عمیق شنوایی معمولاً نوعی کمبود حقیقی شنوایی تلقی می‌شود ولی بسیاری از مردم تصور می‌کنند که افراد دچار کمبود خفیف‌تر به واقع علتی برای دلشوره و ناراحتی ندارند.
اما، حتی از دست رفتن خفیف شنوایی، اگر برطرف نشود ممکن است به طور مشخص بر رشد تحصیلی و اجتماعی کودک تأثیر بگذارد. این عده‌،افرادی هستند که دچار مقدار کمی مشکل هستند ولی این مشکل، کاملاً مشخص نمی‌شود. این کودکان معمولاً از غربالگری موفق بیرون می‌آیند.
وقتی والدین و پزشکان به کلمه‌ی خفیف برمی‌خورند تصور می‌کنند که این کمبود اهمیتی ندارد ولی این نوع کمبود شنوایی در کودک خردسالی که زبان ‌یاد می‌گیرد بیش از حد اهمیت دارد و باید به آن توجه شود. البته در موارد کمبود به جای ذکر شدت آن باید گفته شود «بیرون از حدود طبیعی» یا در «محدوده‌ی طبیعی» و به این ترتیب از کلمه‌ی خفیف که تصویر بالینی راتیره می‌کند پرهیز شود.
با برنامه‌های غربالگری که در بعضی کشورها جامه‌ی عمل به خود پوشیده است برنامه‌های غربالگری شنیداری نوزادان انجام می‌شود و شیرخواران دچار مشکلات شدید شنیداری مشخص خواهند گردید.....

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
همودینامیک گلوکوم
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

سالها فشار بالای چشم به عنوان تنها نشانه‌ی بیماری گلوکوم در نظر گرفته می‌شد، از آنجا که گلوکوم زاویه باز اولیه با فشار نرمال یا فشار پایین دیده می‌شود که فشارچشم بالا نیست و علاوه بر این در Ocular Hypertention علائم گلوکوم (تغییرات میدان بینایی و بزرگ شدن Optic Disc Cup) دیده نمی‌شود، پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که ریسک فاکتور‌های دیگری باید در کار باشد و تعریف تازه‌یی از گلوکوم آشکار شده است.
گلوکوم یک اپتیک نوروپاتی است با علائم متعدد
از ده سال قبل جریان خون عصب باصره به عنوان یک ریسک فاکتور مهم مورد توجه بسیار قرار گرفت، نتایج بررسی‌ها در دانشگاه Yale نشان داد که خونروی در دیسک در اثر ایسکمی ایجاد می‌شود، ایسکمی اپتیک دیسک یکی از عوامل گلوکوم به شمار می‌رود و خونروی دیسک نموداری از اختلال عروقی اپتیک دیسک می‌باشد.....

                                                                                                         ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
هیستیوسیتوزهای پوستی
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

سندرمSea-blue histiocytosis (SBH)
SBH یک هیستیوسیتوز سیستمی ارثی است که با هیستیوسیت‌های حاوی گرانولهای سیتوپلاسمی آبی azure (در رنگ‌آمیزی May Gruenwald) مشخص می‌شود. دراین بیماری مغزاستخوان، کبد و طحال بیشتر ازارگانهای دیگر درگیر می‌شود. ارتشاح هیستیوسیت‌ها منجر به هپاتواسپلنومگالی وتمایل به خونروی می‌شود. احتمال درگیری ریه، CNS، چشم‌ها و پوست نیز وجود دارد. پوست به رنگ قهوه‌یی درآمده گاهی ندول‌هایی در صورت ظاهر شده موجب بدشکلی می‌گردد. SBHS غالباً خوش‌خیم است ولی در صورت درگیری منتشر قلب، ریه وکبد کشنده می‌شود. SBHS ازتظاهرات بیماری Niemann-pick تایپ B نیز هست بیماری نیمن پیک گرانولهای اسفنگومیلین وکلسترول در ارگانها تجمع می‌یابد.
این حالت در سلولهای هیستیوسیت دربعضی مواردSBHS نیزدیده می‌شود. دربعضی اختلالات متابولیسم چربی و نیز در بیماران تحت درمان TPN با امولسیون‌های چربی و نیز در نقص نسبی اسفنگومیلیناز وبیماران دچار جهش‌ درژن apoE نیز چنین سلولهایی یافت می‌شود. سایر همراهی‌ها عبارتند از:
کاندیدیازموکوکوتانهی مزمن و light chain deposition disease درپاتولوژی ضایعات میکروندولر، هیستیوسیت‌های مونومورف بزرگ با واکوئل‌ها و گرانولهای سیتوپلاسمی دیده می‌شود. گرانولها در رنگ آمیزی HَE زرد وقهوه‌یی و در رنگ آمیزی تولوئیدین بلو وگیمسا به رنگ آبی سیر دیده می‌شوند. رنگ آمیزی May-Gruenwald رنگ مشخص آبی دریا sea-blue را ایجاد می‌کند. هیستیوسیت‌ها اتوفلورسانس زرد و در زیر نور پلاریزه birefringence دارند......

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
کنترل شدید گلوکز
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

در ICUهای بزرگسالان،درمان فشرده با انسولین مورد اتفاق‌نظر نیست، کارآزمایی غیرانتخابی با پیامدهای بسیار تاثیرگذار اصولاً شامل بیماران جراحی قلب بوده است. در ICUهای اطفال، هیپرگلیسمی با پیامدهای ناگوار همراه بوده است ولی کارآزمایی غیرانتخابی شده‌ی درمان فشرده با انسولین انتشار نیافته است.
محققان در یک ICU اطفال در بلژیک به صورت غیرانتخابی 700 کودک (45% کمتر از یک سال، 75% بهبود یافته پس از جراحی قلب) را تحت درمان فشرده با انفوزیون انسولین یا درمان استاندارد قرار دادند. گلوکز خون سرخ‌رگ هر 1 تا 4 ساعت اندازه‌گیری می‌شد، دوز انسولین، گلوکز کمکی برای هیپرگلیسمی و تغذیه برحسب پروتکل مشروح تدبیر شد.....

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
عوامل خطرساز TB
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

سل ریه‌ی کاملا مقاوم به دارو (XDR-TB) برای کنترل سل تهدیدی جهانی به شمار می‌رود. برای شناسایی عوامل خطرساز ایجاد XDR-TB محققان یک برنامه‌ی ملی اطلاعاتی را مورد بررسی قرار داده‌اند که از درمان تمامی موارد سل در استونی به دست آمده بود. قریب 1200 نفر که دچار سل ریه‌ی تائید شده با کشت و خاصه‌های بالینی یا رادیوگرافیک بیماری فعال بودند از 2003 تا 2005 تحت درمان قرار گرفتند600 نفر از این بیماران دچار XDR-TB (یعنی مقاوم به ایزونیازید و ریفامپیسین و مقاومت به هر نوع فلوروکینولون....

                                                                                                         ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
ارزش کلسیم کرونر
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

افزایش امتیاز کلسیم کرونر با بار بیشتر بیماری آتروسکلروتیک همراه است.برای تعیین این مساله که آیا فقدان کلسیم که در توموگرافی کامپیوتری تشخیص داده می‌شود سبب شناسایی جمعیت کم خطر از نظر رخدادهای ناگوار قلب می‌گردد، محققان آمریکایی یک متاآنالیز شامل 49 مقاله انجام داده‌اند. در این مقالات ارزش پیش آگهی و تشخیصی کلسیفیکاسیون شریان کرونر مورد بررسی قرار گرفته است....

                                                                                                       ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
مصرف آسان‌تر لیراگلوتید
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

اینکرتین میمتیک‌ها incretin mimetic سبب تحریک ترشح انسولین مرتبط با گلوکز می‌شوند و در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم سبب کاهش اشتها می‌گردند. اگزناتاید (Byetta) Exenatide تنها داروی تائید شده از این گروه توسط FDA است و دو بار در روز تزریق می‌شود. اکنون، این دارو را با داروی دیگری به نام liraglutide مقایسه کرده‌اند که یک داروی اینکرتین میمتیک تحقیقاتی است و روزی یک بار تزریق می‌شود. این کارآزمایی با حمایت مالی کارخانه‌ی سازنده‌ی لیراگلوتاید انجام شده است....

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
محدودیت کالری و طول عمر
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

محدود کردن کالری حدود 30% روزانه سبب افزایش بازه‌ی زندگی در بسیاری از حیوانات ساده و بسیاری از پستانداران شده و نیز از احتمال بروز بیماری‌های همراه افزایش سن به ویژه دیابت، سرطان و بیماری قلب و عروق می‌کاهد. این تاثیر محدودیت کالری در نخستینیان به اثبات نرسیده بود.
یک گروه پژوهشی دانشگاه ویسکانسین به صورت غیرانتخابی، میزان کالری مصرفی 76 میمون رزوس را محدود کردند ولی به آنها رژیم مغذی (گروه CR) یا رژیم شاهد دادند. بعد از 20 سال، میمون‌های شاهد به علت بیماری‌های ناشی از افزایش سن، سه برابر بیشتر از میمون‌های CR در گذشتند.....

                                                                                                         ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
افزودن بازه زندگی
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

مهار راه‌گذر پیام‌دهنده و حساس به مواد مغذی mTOR چه از راه ژنتیک و چه از طریق فارماکولوژیک، سبب گسترش بازه‌ی زندگی life span در بی‌مهرگان می‌شود. یک گروه از چند موسسه در ایالات متحده موشها را با rapamycin تغذیه کردند، این ماده، ملکولی است که دارای خواص آنتی‌نئوپلاستیک است و راهگذر mTOR را مهار می‌کند.

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
آلرژی تاتو
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

یک مرد40 ساله با خارش مقاوم در بخش‌های تاتو شده‌ی بدن مراجعه کرد. این مرد با جوهر قرمز پای چپ خود را خالکوبی کرده بود (تصویر الف). خارش شدید لکالیزه حدود 4 ماه پس از انجام خالکوبی آغاز شده بود. استفاده از کورتیکوستروئید توپیکال و داخل ضایعه و درمان با لیزر تأثیری نداشت. مقاطع بافتی رزکسیون شده‌ی پوست آشکارساز واکنش‌شدید التهابی مزمن نسبت به رنگ مورد استفاده‌ برای خالکوبی بود که با هیپرپلازی متوسط و نامنظم اپیدرم، فیبروز مشخص درم و انفیلترای متراکم و لکه‌یی لنفوسیت و هیستیوسیت در اطراف منطقه‌ی گرانولار و رفراکتیل رنگ قرمز (تصویرب) مشخص می‌شد.

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
افزایش احتمال سیاه سرفه
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

والدین معمولاً می‌پرسند آیا عدم انجام ایمونیزاسیون واقعا سبب افزایش احتمال بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در کودکان می‌شود؟ برای یافتن پرسش، محققان در 156 کودک یک بررسی مورد شاهد با سیاه سرفه‌ی تائید شده با کشت (2 ماهه تا 18ساله) انجام داده و این عده را با 595 شاهد تطبیق داده شده و غیرانتخابی بدون سیاه سرفه مقایسه کرده‌اند.....

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
ترومبوسیتوپنی و مصرف هپارین
ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

HIT) Heparin - induced Thrombocytopenia عارضه‌ی نادر ولی گاهی مهلک است. علت ترومبوسیتوپنی میانجیگری کمپلکس در بیمارانی می‌باشد که با هپارین درمان می‌شوند. تشخیص زودرس موجب کاهش مرض و مرگ می‌شود.
شیوع
تقریباً 1 تا 3% بیماران تحت درمان با هپارین به این عارضه گرفتار می‌شوند. بیماری در عرض یک هفته یا بیشتر اتفاق می‌افتد. ترومبوسیتوپنی در افرادی‌که دوز کامل هپارین و یا دوز پیشگیری‌کننده‌ی آن (5000 واحد زیر جلد هر 12 ساعت) و حتی در افرادی‌که هپارین با وزن ملکولی کم هم دریافت می‌کنند اتفاق می‌افتد ولی نادرتر است.....

                                                                                                       ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
رشد مهارتهای غذا خوردن
ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

کودک طبیعی از حدود 3 ماهگی به علت کنترل بیشتر بر سر و گردن می‌تواند مایعات را باحالت مکیدن بخورد. کودک CP (فلج مغزی) در این زمان به علت درگیری‌های حسی و عدم رشد مکانیسم‌ رفلکسی دهان و عدم توانایی در باز و بسته کردن دهان قادر به مکیدن نیست و درنتیجه‌ ممکن است حالت آسپیراسیون پیش آید.
در6 ماهگی کودک طبیعی به صورت نشسته غذا می‌خورد ولی هنوز الگوی مکیدن غالب است.
درحدود 4 تا 6 ماهگی کودک قادر به استفاده از مواد غذایی غلیظ‌تر شده و دربین سنین 6 تا 7 ماهگی، رفلکس گاز گرفتن با مهارت‌ بیشتری دیده می‌شود وتحت کنترل کودک می‌باشد.
درکودک CP به علت وجود thrust jaw (باز شدن ناگهانی فک که اغلب با یک انحراف شدید همراه است) و یا برعکس وجود Tonic Bite Reflex (بسته شدن شدید و سخت فک با تحریک ناحیه‌ی دهانی یا اطراف آن که متناسب با شدت ضایعه است) این مراحل طبیعی در 6 ماهگی دیده نمی‌شود.....

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
عوارض جانبی داروهای ضدمیکربی
ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

طی تحقیقات اخیر ثابت شده است که سالانه در ویزیت‌های بخش اورژانس 142000 واکنش ناگوار نسبت به عوامل ضد میکربی ایجاد می‌شود و بالاترین نرخ در این مورد مربوط به کودکان زیر یک سال است. این مسأله باید سبب شود تا ارائه دهندگان خدمات درمانی حداکثر احتیاط را ضمن تجویز این گونه داروها اعمال دارند.
طی یک بررسی دراین زمینه که نتایجش به اجلاس سالانه‌ی آکادمی طب اطفال گزارش شد ازاطلاعات سورویلانس نمونه‌ی ملی برای تخمین میزان بروز حوادث ناگوار ناشی ازمصرف آنتی‌بیوتیک‌های سیستمی استفاده شده ونتایج برحسب دسته‌ی آنتی‌بیوتیک، داروی خاص و نوع رویداد ناگوار مقایسه شده بود.
(Clin Infect Dis 2008; 47:735-43)
قریب نیمی از ویزیت‌های بخش اورژانس که به رخدادهای ناگوار داروهای ضد میکربی نسبت داده می‌شوند، واکنش نسبت به پنی‌سیلین ونیمی دیگر واکنش نسبت به عوامل متعدد دیگر است.
باوجودی که تنها 6% ویزیت‌های بخش اورژانس به شیرخواران کمتر از 1سال مربوط می‌شود ولی بعد ازکنترل کثرت تجویز، نرخ ویزیت‌های مربوط به رخدادهای ناگوار مرتبط باداروهای ضد میکربی دراین گروه سنی در بالاترین حد خود بوده است.
آشکار است که واکنش‌های ناگوار مربوط به داروهای ضدمیکربی مسأله‌ی بسیارمهمی است. این یافته‌ها به یاد می‌آورد که پیش ازتجویز آنتی‌بیوتیک به بیماران، باید بعضی اصول زمینه ساز را درنظر گرفت.
نخست باید ازخود پرسید آیا واقعاً بیمار به درمان نیاز دارد زیرا هرگز هیچ درمانی مطمئن تر از درمان دیگر نیست......

                                                                                                   ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
کافئین و آپنه
ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

منافع درمان با کافئین در آپنه‌ی نوزادان زودرس در نخستین بررسی بزرگ، غیر انتخابی و با دارونما و شاهد به خطرات آن می‌چربد. این بررسی به منظور ارزیابی مضار و منافع این رویکرد درمانی انجام شده است که پیشینه‌یی دیرپا دارد.
درمان با کافئین نه تنها به طور قابل توجه سبب بقای حیات دراز مدت می‌گردد بلکه همچنین سبب بقای حیات درازمدت بدون ناتوانی رشد عصبی می‌شود.
در عین حال که متجاوز از 30 سال است از کافئین و سایر متیل گزانتین‌ها به عنوان محرک تنفسی در آپنه‌ی نوزادان زودرس استفاده می‌شود، ولی یافته‌های اخیر برای نخستین بار نشان داد که منافع درمان با کافئین بر خطرات بالقوه حتی دو سال پس از ولادت بسیار پیش از موقع می‌چربد. بدون نتایج بررسی‌ آینده‌نگر، این دلشوره وجود داشت که این داروها ممکن است به شدت بر رشد مغز و رشد کلی نوزاد زودرس تأثیر گذارند.
برای رفع این دلشوره یک بررسی روی 1869 شیرخوار انجام شد که در زمان ولادت 500 تا 1250 گرم وزن داشتند. این بررسی بین 1999 تا 2004 انجام شد و به صورت غیر انتخابی بیماران تحت درمان کافئین داخل وریدی قرار گرفتند که شامل استفاده از دوز لودینگ 20 میلی‌گرم به ازای کیلوگرم و دوز روزانه‌ی 5 میلی‌گرم به ازای کیلوگرم بود تا شیرخوار به متوسط سن 35 هفته‌یی برسد.....

                                                                                                  ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
رویکرد جدید ایمن‌سازی
ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده از انسان در برابر عفونت HIV و در میمون‌ها در برابر عفونت ویروس کمبود ایمنی میمون (SIV) جلوگیری می‌کنند. اما، به ندرت پس از ایمن‌سازی با آنتی‌ژن‌های HIV یا SIV یا حتی پس از آلودگی طبیعی با ویروس‌ها، ایمن‌سازی به وجود می‌آید.
به جای بهره‌گیری از رویکرد سنتی استفاده از آنتی‌ژن‌های ویروسی برای تحریک تولید طبیعی آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده، یک گروه از چند موسسه برای آنتی‌بادی‌ها (و ملکول‌های شبه آنتی‌بادی)ی علیه SIV، ژن‌هایی را شکل داده‌اند و آنها را وارد ناقلان ویروسی کرده‌اند. این ناقلان از طریق داخل عضلانی به 9 میمون تزریق شد. بلافاصله،....
                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
غذای ملکه
ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

غذای ملکه Queen’s food یک ماده‌ی ژله‌یی ویسکوز بسیار مفید است که زنبورهای عسل کارگر آن را در بزاق خود ترشح می‌کنند. غذای ملکه منبع غنی از استیل کولین، آمینواسیدها (حدود 18عدد) از جمله 18 آمینواسید ضروری، مواد مغذی و انرژی‌زای دیگر شامل دوازده تا سیزده درصد پروتئین، دوازده تا پانزده‌ درصد کربوهیدرات و پنج تا شش درصد اسیدهای چرب ضروری به خصوص HDA10 و مقدار زیادی از ویتامین‌ها و مینرال‌ها از جمله کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم، روی، آهن، کروم، منگنز، سیلیکا و سلنیوم است (مینرال‌های فوق وجودشان بیشتر بستگی به منطقه‌ی پرورش زنبور عسل دارد).
ویتامینهای غذای ملکه به مقدار قابل توجهی ویتامینهای محلول در آب به خصوص ویتامینهای گروه B بیشتر B5 و B6 و B12 و به میزان کمتری ویتامینهای A و E و D و C می‌باشند. افزایش طول عمر زنبور ملکه به مدت پنج تا هفت سال نسبت به طول عمر زنبورهای کارگر که هفت تا هشت هفته است و نیز سایر خصوصیات برتر زنبور ملکه از جمله قدرت تخمک‌گذاری با تعداد بالا و دارا بودن خصوصیات برتر دیگر نسبت به سایر زنبورها را همه به تغذیه‌ی ملکه در مرحله‌ی لاروی با ماده‌ی‌ فوق (Queen’s food) به خاطر فاکتورهای مهم موجود در ترکیباتش که ذکر گردید نسبت می‌دهند. استیل کولین موجود در غذای ملکه نقش اساسی در حافظه و یادگیری و قدرت جنسی و کاهش استرس و بهبود شرایط روحی و افزایش شادابی دارد. مینرال‌های آن برای نگهداری و عملکرد طبیعی سلول‌ها، عضلات و استخوان‌ها و مفاصل، بهبود سختی‌ و درد آرتریت روماتوئید و بهبود اختلالات التهابی پوست و اگزما لازم و حیاتی هستند. ویتامین‌های گروه B آن برای متابولیسم کربوهیدرات‌ها کاربرد دارند. ویتامین ‌E و سایر ویتامینهای دیگر موجود در غذای ملکه در ترمیم ترک‌های پوستی لیگمانهای پاره شده، جوانی پوست، بهبود سریع زخم‌ها و افزایش قدرت سیستم ایمنی نقش عمده‌یی دارند.....

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
عوارض جانبی داروهای ضدمیکربی
ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

پنی‌سیلین‌ها
پنی‌سیلین‌‌ها معمولاً بسیار مطمئن هستند. به علت وسعت دوز، در این مورد توکسیسیته‌ی مرتبط با دوز اندکی دیده می‌شود.
در مورد آلرژی‌ها، نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که میزان واقعی شیوع آلرژی پنی‌سیلین در بیمارانی که این واکنش‌ها گزارش شده، حدود 10% از طریق تست پوستی بوده است. این امر به آن معنا نیست که در این بیماران واکنش‌ غیر فوری نسبت به پنی‌سیلین دیده نمی‌شود بلکه نشانه‌ی آن است که پزشک در مورد احتمال بروز آنافیلاکسی که بسیار غیر شایع است، راحت‌تر است.
وقتی واکنش‌های فوری نسبت به بتالاکتام ها و به ویژه پنی‌سیلین‌ها بروز می‌کنند، غالباً با واسطه‌ی IgE هستند و به ویژه به صورت کهیر ظاهر می‌شوند. واکنش‌های شدیدتر شامل است بر هیپرتانسیون و برنکواسپاسم.
بخش اعظم واکنش‌های با واسطه‌ی IgE ظرف 15 تا 20 دقیقه‌ی نخست و بسیاری از موارد دیگر در ساعت اول دیده می‌شوند.
در میان واکنش های دیررس پنی‌سیلین که معمولاًً پس از 72 ساعت بروز می‌کنند غالباً 5 تا 10 روز و در ضمن درمان بروز می‌کنند به صورت راش‌های ماکولوپاپولر و راش‌های موربیلیفورم در اندام‌های انتهایی دیده می‌شوند.
شدیدترین واکنش‌ها شامل است بر کم خونی همولیتیک، نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی. در بسیاری از این موارد نمی‌دانیم مکانیسم بروز این حالات چگونه است. ممکن است این حالات با واسطه‌ی آنتی‌ بادی به وجود آمده باشد و یقیناً این واکنش‌ها مستلزم توجه هستند.
از لحاظ اداره‌ی این حالات، زمان‌بندی و ویژگی‌ واکنش‌های پیشین اهمیت فراوان دارد.
واکنش‌هایی که در اواخر دوره‌ ایجاد می‌شوند به احتمال کمتر با واسطه‌ی IgE به وجود می‌آیند. اگر کودکی،قبلاً به راش ایدیوپاتیک، غیر خارش دار دیررس دچار بوده باشد، می‌توان در آینده دارو را تجویز نمود.
در بیمارانی که سابقه‌ی واکنش‌های فوری یا واکنش‌های تأخیری شدیدتر مثل سندرم استونس جانسون دارند باید در مورد مصرف دارو دوباره به تفکر نشست.
ونکومایسین
بسیاری از خانواده‌ها فکر می‌کنند افزایش حساسیت ونکومایسین یک آلرژی است. در واقع این حالت واکنشی نسبت به تندی تزریق انفوزیون است. این حالت غالباً با نخستین دوز بروز می‌کند که متفاوت از آنافیلاکسی است و راش‌ به احتمال بیشتر یک اریتم منتشر است و غالباً در بالای تنه، صورت و گردن دیده می‌شود.
در بروشور دارو آمده است که سرعت انفوزیون دارو نباید بیش از 1 گرم در ساعت باشد. گاهی باید میزان دارو را تعدیل کرد ولی در صورت بروز واکنش‌خفیف، بهترین کار قطع تزریق و صبر کردن برای مدتی کوتاه است و سپس تزریق را با سرعتی کمتر دوباره آغاز کرد.
در صورتی که واکنش متوسط باشد، می‌توان درمان با دیفن هیدرامین را آغاز کرد و امکان داد تا شدت نشانه‌ها کم شود و سپس از سرعت و مقداری بیشتر استفاده نمود.
در بیماران دچار واکنش‌های شدید، می‌توان از دارویی دیگر استفاده نمود.
کلیندامایسین
بزرگترین مسأله در مورد این دارو، اسهال است. اسهال غالباً خفیف بوده و خود به خود از بین می‌رود و به این ترتیب می‌توان درمان را ادامه داد. وقتی اسهال ادامه داشته و شدیدتر شود باید به فکر کلوستریدیوم دیفیسیل بود که به صورت‌های متفاوت بروز می‌کند. تشخیص کلوستریدیوم دیفیسیل در آزمایشگاه بسیاری از بیمارستان‌ها با ایمونواسی آنزیمی انجام می‌شود. اما باید توجه داشت که در کودکان تا یک سال سن غالباً آلودگی به این عامل بدون علامت بوده و با سنجش توکسین، تست مثبت خواهند داشت.
بروز بیماری اسهالی ضمن درمان با آنتی‌بیوتیک ممکن است به دارو ارتباط نداشته باشد.
نخستین کار در این درمان، توقف مصرف دارو است. در 20 تا 25% بیماران، این تنها کاری است که لازم است انجام داد.
در صورت ادامه‌ی نشانه‌ها باید از مترونیدازول خوراکی استفاده کرد. اما به علت مسایل موجود در مورد آنتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین نباید از ونکومایسین خوراکی استفاده نمود ولی در بیمارانی که مترونیدازول را تحمل نمی‌کنند، استفاده از ونکومایسین خوراکی مناسب است.

جانشین دیگر linezolid است ولی این داروگران است و دربالغان سبب ترومبوسیتوپنی می‌شود.....

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
غربالگری سندرم داون
ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

تعداد ناهنجاریهای مادرزادی که در اصطلاح Congenital Malformation نامیده می‌شوند به بیش از 700 نوع می‌رسد که عوارض این ناهنجاریها در همه‌ی دستگاه های بدن از جمله سیستم‌های عصبی، قلب و عروق، تنفس، گوارش و اندام‌ها و غیره قابل مشاهده است.
برخی ناهنجاریهای مادرزادی منجر به سقط یا مرگ جنین می‌شوند و بعضی ناهنجاریها همچون سندرم داون به دنیا می‌آیند و معلولیت تا آخر همراه است.
در میان اختلالات ژنتیک کروموزومی سندرم داون جدی‌ترین و شایعترین عارضه‌ی شناخته شده محسوب می‌شود که با شیوع 1 به 700 زایمان‌ها، در عین حال یکی از مهمترین عقب افتادگی‌های ذهنی کودکان به حساب می‌آید.
سندرم داون در سال 1886 توسط دکتر لنگدون داون گزارش شد و بعد دریافتند این بیماری ژنتیک و اختلال در کروموزوم 21 تریزومی است و 80 درصد موارد در زنان باردار زیر 35 سال به دلیل سن بالا و تعداد بارداری بروز می‌کند. سندرم داون در نزد کودکان دارای علائم خاص در چهره، دور سرکوچک، قدکوتاه در دوران بلوغ، اختلال تکلم، عقب افتادگی مغزی و همچنین ناهنجاریهایی در دستگاه گوارش، قلب و خون وجود دارد.
تعداد کودکان دچار سندرم داون در جامعه های مختلف ممکن است فرق داشته باشد و سن بالای مادر درتولد سندرم داون بسیارمؤثر است به خصوص با بالا رفتن سن ازدواج خطر ابتلای نوزاد با اختلالات ژنتیکی را افزایش می‌دهد.
محققان در انگلیس اعلام کردند در زنان انگلیسی طی دو دهه‌ی گذشته تعداد تولد نوزادان مبتلا به سندرم داون 70 درصد افزایش داشته است و این آمار مربوط به زنانی است که در دهه‌ی سوم و چهارم باردار شده‌اند.
پژوهشگران انگلیسی اعلام کرده‌اند احتمال داشتن یک نوزاد مبتلا به سندرم داون برای یک زن 30 ساله یک در 940 و یک زن 40 ساله یک در 85 مورد است. یوان موریس استاد آمار پزشکی دانشگاه کوئین مری انگلیس در این باره بیان نموده است به علت سنین بالای مادران، تولد نوزادان با سندرم داون افزایش یافته اما پیشرفت‌های غربالگری ممکن است تعداد این نوزادان را کاهش دهد. در انگلیس طی غربالگری تنها هشت درصد زوج‌هایی که سندرم داون در جنین آنها تشخیص داده شده تصمیم به حفظ نوزاد می‌گیرند و 92 درصد بقیه تصمیم به سقط می‌گیرند.
غربالگری سندرم داون:
غربالگری پیش از زایمان روشی است که در آن میزان خطر و پیش تشخیصی وجود سندرم داون و برخی دیگر از بیماریهای مادرزادی مورد بررسی قرار می‌گیرد به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است.
در سال 1972 دکتر بروک دریافت بالا رفتن غلظت آلفا فتوپروتئین در سرم مادر باعث اختلال لوله‌ی عصبی نوزاد (Neural Tube defect) NTD3 می‌شود و به همین جهت کاهش آلفا فتو پروتئین در سرم مادر به عنوان مارکری برای تشخیص سندرم داون در غربالگری مورد استفاده قرار گرفت.....

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
غربالگری سرطان پروستات
ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

هدف اولیه در غربالگری سرطان، پیشگیری از بیمارگنی اختصاصی بیمار یا مرگ است. بیشتر براساس این نکته‌ی تأئید نشده یا شاید تائید شده که جستجوی زودرس و درمان سرطان پروستات موجب بهبود پیامدهای اختصاصی بیماری می‌شود، به طور معمول از تست‌های سالانه‌ی آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (PSA) و معاینه‌ی رکتال با انگشت (DRE) در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود. اما با توجه به شیوع بالای تومورهایی که از نظر بالینی بی‌آزارند و طول عمر بیمار را مورد تهدید قرار نمی‌دهند و همراه شدن بیمارگنی بالقوه‌ی مربوط به درمان، ارزش واقعی انجام غربالگری سرطان پروستات مشکوک است. در حال حاضر، انجمن اورولوژی اروپا، انجمن اورولوژی آمریکا و انجمن سرطان آمریکا، توصیه کرده‌اند که غربالگری سالانه‌ی سرطان پروستات در مردان 50 ساله یا بالاتر بدون علامتی انجام شود که امید به زندگی تخمینی آنها بیش از 10سال است. به، عکس کالج پزشکان آمریکا و کالج طب پیشگیری آمریکا تصور می‌کنند که بیمار باید خود در مشاوره با پزشک و تنها پس از بحث و در نظر گرفتن، سود و زیان بالقوه‌ی غربالگری سرطان پروستات و براساس ترجیح شخصی و امید به زندگی، تصمیم بگیرد. خوشبختانه، از بررسی غیر انتخابی غربالگری سرطان پروستات در اروپا (ERSPC) و کارآزمایی غربالگری پروستات، ریه، کولون و تخمدان در ایالات متحده اطلاعات معناداری به دست آمده است که از غربالگری سرمی و DRE برای سرطان پروستات حمایت و یا آن را رد می‌کند.
از آنجا که بحث در مورد شایستگی‌ها و محدودیت‌های غربالگری ادامه دارد به این جهت باید راهکار مناسبی برای غربالگری تعریف شود تا پیشرفتها در زمینه‌ی PSA انجام شود، باید از DRE به عنوان گسترده‌ترین آزمون غربالگری در 40 تا 50% تمامی موارد پروستات مشکوک و قابل لمس استفاده شود تا برای سرطان تحت بیوپسی قرار گیرد. در نتیجه‌ غربالگری گسترده‌ با PSA، تعداد مردانی که تنها با DRE غیر طبیعی در آنها سرطان پروستات تشخیص داده شده بود به طور مشخص روبه کاهش نهاد. افزون براین، قدرت PSA در تشخیص سرطان پروستات در مرحله‌ی زودرس و نادرستی نسبی و شخصی بودن DRE سبب شد بعضی مصنفان استفاده‌ی دائم از DRE را در موارد غربالگری زیر سوال ببرند. با وجودی که صحت پیشگویی PSA بدون شک بسیار بیشتر از DRE به ویژه در مردانی است که تراز PSA پائین دارند، در صورتی که DRE از برنامه‌های غربالگری حذف شود، باید سه مساله را حل کرد:
1- چقدر احتمال دارد معاینه‌ی غیر طبیعی رکتال سبب انجام بیوپسی غیر ضروری شود.
2- ارزش فزاینده‌ی غربالگری با DRE و PSA نسبت به PSA تنها چقدر است.....

                                                                                                    ادامه مطالب


کلمات کلیدی:
 
فرصت‌های از دست رفته
ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

مشخص شده است که فرصت‌های پیشین در ارزیابی‌های تشخیصی در قریب به ثلث بیمارانی از دست رفته است که بعدها سرطان کولورکتال در آنها تشخیص داده شده است.
غالباً در مورد شکست تجسس سرطان کولورکتال (CRC) با کولونوسکوپی، اخباری شنیده می‌شود ولی شکست در تشخیص CRC نیز وقتی اتفاق می‌افتد که بیمار برای ارزیابی‌های تشخیصی مراجعه نمی‌کند یا از آن چشم می‌پوشد.
برای تعیین کثرت و ویژگی‌های این نوع موقعیت‌های از دست رفته، محققان یک بررسی همنوای گذشته‌نگر شامل 551 بیمار انجام داده‌اند که در یک سیستم ثالثه‌ی مراقبت از سلامت به تازگی در آنها سرطان کولورکتال تشخیص داده شده است.
دو نفر از مرور کنندگان، پرونده‌ی الکترونیک بیماران را مورد بررسی قرار دادند تا رویدادهای مراقبت از بیمار را شناسایی کرده ‌و کلیدهای بالینی موجود در کارهای تشخیصی قبلی را تشخیص دهند.
این محققان اظهار داشته‌اند که بیش از یک موقعیت برای تشخیص CRC در 161 (4/31%) بیمار از 513 بیمار قابل ارزیابی از دست رفته است (متوسط تعداد موقعیت‌های از دست رفته به ازای هر بیمار 2/4، متوسط تعداد کلیدهای از دست رفته به ازای هر بیمار 3/5). کلیدهای بالینی از دست رفته در بالاترین درصد بیماران به قرار زیر بوده است:
• کم خونی کمبود آهن مشکوک یا تأیید شده (6/51%)
• آزمون‌مثبت خون ناپیدا در مدفوع (8/39%)
• هماتوشزی (دفع مدفوع حاوی خون قابل رویت به علت دیورتیکولوز، سرطان کولون و اولسرپپتیک hematochezia) در حالت عدم انجام کولونوسکوپی طی سال قبل (4/22%).
کم خونی کلید و مدرکی بود که با بلند‌ترین تأخیر در ارجاع آندوسکوپی همراه بود (متوسط مدت 393 روز) و در بیمارانی که تجربه‌ی موقعیت از دست رفته برای تشخیص را داشتند خفیف‌تر از افرادی بود که دچار این نوع کم خونی نبودند (متوسط تراز هموگلوبین 11.0g/dL در برابر 9.9g/dL).....

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
بارداری و خطرات قلب و عروق
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

در خانم‌هایی که دچار عوارض عروقی بارداری می‌شوند، خطر بروز سندرم متابولیک و هیپرتانسیون و دیابت در آینده بیش از حد خواهد بود.
نتایج بررسی‌های بزرگ جمعیت نهاد حاکی از آن است که نابسامانی‌های هیپرتانسیون بارداری مانند پره اکلامپسی، هیپرتانسیون بارداری gestational hypertension پیشگویی کننده‌ی افزایش احتمال بروز بیماری قلب و عروق است.
Jw Women’s Health Nov 8,2007
برای اثبات بیشتراین قضیه، دو گروه پژوهشی از روشهای بررسی متفاوتی استفاده کرده‌اند.
در بررسی اول پژوهشگران به صورت آینده نگر عوامل خطرساز قلب و عروق را از 1995 تا 1997 در 15000 خانم نروژی ارزیابی کرده‌اند که از 1965 تا 1995 زائیده‌اند.
در خانم‌هایی که سابقه‌ی پره اکلامپسی یا هیپرتانسیون بارداری داشتند، متوسط BMI در پیگیری حدود 2kg/m2 بیشتر از BMI در خانم‌های بدون این سابقه‌ بودند.
احتمال مفرط بروز دیابت در خانم‌هایی که دارای سابقه‌ی پره اکلامپسی بودند دیده می‌شد (نسبت خام تطبیق داده شده برابر 8/2) ولی در خانم‌هایی که سابقه‌ی هیپرتانسیون بارداری داشتند دیده نمی‌شد......

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
پدیده‌های پاراسایکولوژیک
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

روانشناسی که مطالعه‌ی قانونمند یا سیستماتیک رفتار و ذهن در انسان و حیوان تلقی می‌شود، اگر لااقل در 1000 سال پیش و در آثار دانشمندانی مانند ابوعلی‌سینا و در شرایط ترکیب با مبانی فلسفه و علم دین در ایران وجود و حضور داشته، ولی فرا روانشناسی یا پاراسایکولوژی شاخه‌یی از روانشناسی است که با رفتارها و پدیده‌های غیر عادی مانند تله‌پاتی، پیشگویی، غیب بینی، حرکت دادن اشیاء با نیروهای روانی و ... که با قوانین و اصول علم امروز قابل توجیه نیستند، سر و کار دارد. در آثار کتبی و مدون فرهنگ ایران به ویژه کتابهای جانبی اوستا مانند وندیداد و بندهش بحث از این مضامین جالب و شگفت‌انگیز لااقل سابقه‌ی پرقدرت 3 یا 4 هزار ساله دارد.
تذکرة‌الاولیاء یکی از آثار عارف بزرگ و بزرگوار مدفون در نیشابور است که در آن به شرح زندگی، کرامات، خرق عادات، سخنان و اندیشه‌های عارفان بزرگ ایران و جهان اسلام با نثری دلپذیر پرداخته شده که مملو از پدیده‌های فرا روانشناسی است که با علم روانشناسی و سایرعلوم کلاسیک توجیه و تفسیر آنها امکانپذیر نیست، ولی شرح و بیان این پدیده‌ها با دید اسطوره‌یی و فرهنگی مانند داستانهای سیمرغ و دیوان مازندران بسیار جالب،با ارزش، دلپذیر هستند. دانستن این مطالب برای پزشکان که گاه مورد پرسش قرار می‌گیرند، ضروری است.
مانند مثنوی مولوی، تذکرة الاولیاء عطار هم در چند دهه‌ی پیش در کنار چند اثر بزرگ دیگر از فرهنگ ایران توسط پروفسور رینولد نیکلسون تصحیح و تدوین گردیده و با مقدمه‌ی بسیار مفصل و مشبع علامه‌محمد قزوینی با هزینه‌ی یک سازمان اوقاف در هلند به چاپ رسیده است. البته پیش از آن و قبل از اینکه این اثر عظیم در ایران به چاپ برسد، علاوه بر هلند در شهر بمبئی هم به همت پارسیان هند و دوستداران فرهنگ ایران در هندوستان چاپ شده بود.
کرامات و خرق عادت در انتساب به عرفا و صوفیان
تمام پدیده‌ها یا دعاوی شگرفی که در فرا روان شناسی مطرح می‌شوند، با عناوین کرامات و خرق عادات در کتاب تذکرةالاولیاء شیخ‌ عطار به نقل از منابع متعدد و متنوعی مانند طبقات الصوفیه، حلیة الاولیا، مناقب الابرار و محاسن الاخبار، رساله‌ی قشیریه و ... جمع آوری شده‌اند، به عنوان صفات برخی از مشاهیر عرفان و تصوف بیان شده‌اند که لازم است به نقل از فرهنگ 6 جلدی استاد دکتر محمد معین که در شناخت معانی و مفاهیم لغات و شرح متون ادبی بی‌مانند است، معانی این لغات را بیابیم: .....

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
پیشگیری از انتقال فلو
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

آیا می‌توان از انتقال خانگی فلو در منزل پیشگیری کرد؟ برای حل این مساله، محققان به صورت غیرانتخابی بیماران سرپائی دارای نتایج مثبت تست سریع، آنفلوانزا و تماس‌های خانگی (بیشترکودکان)، در 407 منزل در هنگ‌کنگ از یکی از سه مداخله‌ی زیر استفاده کردند:
• آموزش رژیم و شیوه‌ی زندگی (گروه شاهد).
• بهداشت دست (صابون و الکل زدن به دست پس از عطسه، سرفه یا لمس سطوح).
• بهداشت دست و استفاده از ماسک‌های صورتی جراحی (که به مدت 7 روز در منزل به کار برده می‌شد یا بیرون منزل توسط بیماران شاخص به کار می‌رفت) در هشت درصد تماس‌های خانگی انفلوانزای تایید شده به وجود آمد. نسبت تماس‌های خانگی .....

                                                                                                         ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
آگاهی به جواب غیرطبیعی
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

تا چه حد بیمار نسبت به نتایج غیرطبیعی آزمایشی که انجام داده است آگاه می‌شود؟ برای یافتن این پاسخ، پژوهشگران به صورت گذشته‌نگر پرونده‌ی بیش از 5400 بیمار سرپائی 50 تا 69 ساله را بازبینی کرده‌اند که در 32 موسسه‌ی مراقبت اولیه تحت درمان بوده‌اند. پرونده‌ها به صورت غیرانتخابی برگزیده شده و از نظر نتایج 11 مورد آزمایش خون و 3 مورد آزمون غربالگری (مثل یافته‌ی غیرطبیعی در ماموگرافی، تراز پتاسیم کمتر از 3 تا بیش از 5.5mEq/L سرم) مورد بررسی قرار گرفت. به پزشکان فرصت بیان اطلاعات به بیمار وجود داشت ولی سند این آگاهی مستند نشده بود.....

                                                                                                       ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
اعتبار غربالگری الکل
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

در موسسات مراقبت اولیه‌ی شلوغ، استفاده از رویکردهای غربالگری مصرف ناسالم الکل مساله ساز است. طی یک بررسی که در یک کلینیک مراقبت اولیه در کلینیک بیمارستان شبکه‌ی ایمن بوستون انجام شد، پژوهشگران اقدام به معتبر ساختن تست غربالگری تک پرسشی الکل نمودند که توسط انستیتوی ملی فراروی الکل و الکلیسم (NIAAA) توصیه شده است. «در سال گذشته چند بار مقدار X درینک یا بیشتر در روز نوشیده‌اید؟» (مقدار X در مردان 5 و در زنان 4 بود).....

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
تب بعد از عمل جراحی
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

بیماران ممکن است پس از عمل جراحی تب کنند که علت آن ممکن است عفونی و یا غیر عفونی به شرح زیر باشد:
1- علل عفونی و غیرعفونی تب بعد از جراحی
• علل عفونی - مربوط به جراحی:
عفونت زخم، آبسه‌ی داخل شکم، لیک از محل آناستوموز همراه با پریتونیت، عفونت ناشی از مواد پروستتیک، کله سیستیت حاد، عفونت مربوط به ترانسفیوژن، فئوکروموسیتوم.
• علل عفونی، غیرمربوط به جراحی:
پنومونی، عفونت دستگاه ادراری، هماتوم عفونی، باکتریمی، فارنژیت، انتروکولیت کلستریدیوم دیفیسیل
• علل غیر عفونی:
آتلکتازی، داروهای بیهوشی، تب دارویی، نارسایی آدرنال، ترومبوفلبیت، آمبولی ریه، ترومبوز ورید عمقی، بدخیمی‌ها، انفارکتوس میوکارد، تیروتوکسیکوز.
در کمتر از نیمی از بیماران، یک روند عفونی وجود دارد. علت تب ممکن است کاملاً خوش خیم باشد، یا آنکه علامت یک روند زمینه‌یی جدی باشد.
برای به یاد داشتنن علت تب پس از عمل جراحی، می‌توان از علامت «5w» استفاده کرد که شامل weins/wings, wound, water, wind و wonder drugs است.
Wind:
27 تا 58 درصد بیماران ممکن است در 24 ساعت اول بعد از جراحی تب بکنند که در اکثر موارد علت آن آتلکتازی است و چندان مهم نمی‌باشد، مگر با علائم سیستمی (تغییر وضعیت هوشیاری، کاهش فشارخون) همراه باشد، در چند روز بعد ازجراحی، ممکن است پنومونی ایجاد شود. همچنین در موارد اینتوبیشن درازمدت پنومونی وابسته به ونتیلاتور را باید در نظر داشت.
Water:
در صورتی که سوند ادرار به مدت طولانی در محل بماند، ممکن است سیستیت ایجاد شود. لذا باید کاتترادرار را هر چه زودتر در آورد.
Wound:
پس از جراحی به necrotizing fasciitis یا لیک روده باید توجه کرد. در مراحل اولیه‌ی بعد از جراحی، ممکن است سلولیت یا آبسه به وجود آید و در مراحل بعد، ممکن است مواد پروستتیک عفونی شوند. لیک از محل آناستوموز نیز ممکن است مطرح باشد.
Weins/Wings:
ترومبوفلبیت اندام‌ها، وریدها و راههای دسترسی عروقی را باید در نظر داشت. در بیمارانی که تحرک ندارند یا در موارد فعالیت بیش از حد سیستم انعقادی، باید به ترومبوز ورید عمقی توجه کرد.
Wonder drugs:
داروها مانند داروهایی که حین عمل جراحی تجویز می‌شوند و یا محصولات ترانسفیوژن، ممکن است علت تب پس از عمل جراحی باشند.
علل تب پس از جراحی، وابسته به زمان نیز هستند:
2- علل تب پس از جراحی براساس زمان شروع تب.....

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
ترومبوسیتوپنی و مصرف هپارین
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

علائم بالینی
اکثراً HIT باعث کاهش پلاکتها در حدود روز هشتم درمان (4 تا 14روز) در افرادی‌که اولین‌بار هپارین دریافت می‌کنند می‌شود ولی ممکن است حتی 1 تا 3 روز بعد از درمان هپارین در افرادی‌که قبلاً در معرض درمان با هپارین بوده‌اند نیز اتفاق افتد.
اصولاً تعداد پلاکت‌ها در‌ حدود 60.000 در میلی‌مترمکعب افت پیدا می‌کند ولی ممکن‌است حتی از 20000 هم کمتر شود.
در این افراد و در 15% آنها ترومبوز شریانی وریدی ممکن است به وقوع بپیوندد (شکل 2).
خونریزی نادر است
انسداد میکروواسکولار ممکن است به ایجاد گانگرن منجر شده از قسمت پروگزیمال عضو پیشرفت کرده موجب آمپوتاسیون گردد. در 10% افرادی که دچار ترومبوز در اثر ترومبوسیتوپنی هپارین (HITT) هستند آمپوتاسیون لازم می‌شود و هرتالیته آن به 20% می‌رسد.
عارضه‌ی HIT در کلیه‌ی بیمارانی‌که با هپارین درمان می‌شوند باید مدنظر باشد و اگر تعداد پلاکتها به 100.000 یا کمتر و یا 30 تا 40% کاهش در تعداد اصلی پلاکتها رخ داده باشد و یا ترومبوز جدیدی در کار باشد فوراً باید هپارین را قطع کرد. این عارضه معمولاً در عرض 5 تا 10 روز بعد از هپارین دیده می‌شود.
درمان
اکثراً قطع هپارین در عرض 2 تا 5 روز تعداد پلاکتها را بالامی آورد.
جانشینی آنتی کواگولان دیگر به منظور پیشگیری از ترومبوز بیشتر لازم است.
Recombinaut hirudin: ....

                                                                                                   ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
چه کنیم و چه نکنیم!؟
ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

«ادزارد ارنست پزشک و دانشمند با زمینه‌ی کاری در چند حوزه‌ی طب است و نیز دستی از تجربه بر تعدادی از روشهای درمانی مکمل دارد. او رئیس بخش طب مکمل در مدرسه فراغت از تحصیل و علوم تندرستی دانشگاه Exeter در بریتانیا است.»


نوشتن این مقاله فرصتی مغتنم بود تا به سابقه‌ی 8 ساله‌ی پژوهش خود در زمینه‌ی طب مکمل و جانشین (CAM) در دانشگاه اگزتربنگرم و با نگاهی سریع بعضی از مشکلات متودولوژیک را که در زمینه ی پژوهش CAM وجود دارد و نیز موارد تجاوز از قوانین و قواعد را در پژوهش ‌CAM مورد بررسی قرار دهم و به کلام دیگر، درباره‌ی آن چیزهایی که انجام می‌دهیم، آن چیزهایی که باید انجام دهیم و آنچه نباید انجام دهیم، مقاله‌ بنویسم.
چه می‌کنیم؟
Laing Chair در طب مکمل به سال 1993 بنیاد نهاده شد (پیش از آنکه به عنوان استاد به این مؤسسه بیایم، رئیس بخش بزرگ طب فیزیکی و توان بخشی در وین بودم). پشتوانه‌ی مالی این مؤسسه با هدیه‌ی یک و نیم‌میلیون پوندی (حدود 1/2 میلیون دلار) بنیاد Mauric Laing تأمین شده بود. این هدیه‌ به ما تا حدی آزادی آکادمیک می‌داد. متأسفانه، همچنین موجب می‌شد تا در زمینه‌ی پشتوانه‌ی مالی برای پژوهش، فیلوشیپ و مسایل دیگر با سایر بخش‌ها درگیر شویم.
هدف‌های بخش من، که به طور کامل برپایه‌ی پژوهش‌ بود، از آغاز به صورت واضح و روشن تعریف شده بود:
• انجام پژوهش جدی و با استفاده از چند نظام و در سطح همکاری‌های مشترک بین‌المللی در زمینه‌ی تأثیر، اطمینان و هزینه‌های CAM.
• جنبه‌های تبلیغی و نیز انکاری نداشته باشیم، بلکه برای رسیدن به هدف، از دید انتقادی استفاده کنیم (به نظر من، علم غیر منتقدانه، یک تناقض در واژه است).
• برای تفکر تحلیلی در CAM تبلیغ کنیم.
• منافع را به حد اعلا و خطرات CAM را برای بیمار به حداقل برسانیم. هدفی که بیش از معمول در پژوهش خود به آن رسیده‌ایم.
در انگلیس، ارجحیت‌های پژوهش به شدت به سمت فراوان‌ترین مدالیته‌های CAM جهت گرفته است: آکوپونکتور، هومیوپاتی، درمان‌های مانیپولاتیو، هربالیسم طبی و موارد شبیه به اینها. علاوه بر این، در دانشگاه اگزتر، ما درباره‌ی گستره‌ی وسیعی از سایر روشهای درمانی از درمان با عطر aromatherapy گرفته تا شفای معنوی Spiritual healing تحقیق می‌کنیم. روشهای تحقیق‌مان متنوع است و از کارآزمایی‌های بالینی و متاآنالیز‌ها تا سنجش‌ها (و به مقیاس ‌کمتر) پژوهش‌کیفی گسترش دارد.
امروزه گروه همکاران‌مان به 15 نفر بالغ می‌شوند و از مهارت‌ها، پس زمینه‌ها و زبان‌های متفاوت استفاده می‌کنند. به این ترتیب ما از آکوپونکتوریست و آروماتراپیست و نیز متخصصان آمارو فارماکولوژیست‌ها استفاده می‌کنیم.
بعد از مشکلات آغازین (و نه تنها به علت مقاومت همکاران آلوپات)، این بخش به صورت یکی از پربارترین واحدهای پژوهش CAM در جهان درآمده است. از سال 1994 تاکنون حدود 600 مقاله در انتشارات پزشکی داشته‌ایم. «نوزاد» جدیدمان کتابی ‌است که شامل مجموعه ی اکثر مدارک موجود در این زمینه‌ است که به عنوان راهنمای کلینیسین‌ها به چاپ رسیده است. برای تهیه‌ی این کتاب، سخت کوشیده‌ایم و از تهیه‌‌ی آن به خود می‌بالیم و آرزومندیم که این کتاب، به عنوان استانداردی تازه برای «CAM بر اساس مدرک» تلقی شود.
چه باید کرد؟
احتمالاً Aplatitude تأکید کرده که پژوهش‌ بد غیر اخلاقی است و ما باید فقط پژوهش‌های خوب انجام دهیم. ولی پژوهش‌خوب چیست؟ به نظر من، این پژوهش است که پاسخ سوالی را که جواب برانگیز است می‌دهد (اگر سوال نیز با ارزش باشد، احتمالاً ما با پژوهش‌های خوبی سر و کار داریم). بنابراین، طیف کامل متودولوژی پژوهش ‌را می‌توان برای CAM مورد استفاده قرار داد. (در بخشی که کار می‌کنم، بسیاری معتقدند که ما فقط به کارآزمایی‌های بالینی CAM ارزش می‌دهیم، ولی این موضوع درست نیست). روش‌ پژوهشی ناقص وجود ندارد، بلکه تطبیق ناقص میان سوال مطرح شده و روش مورد استفاده برای پاسخ به آن موجود است.
به عنوان مثال می‌توان به جزئیات طرح ‌کارآزمایی‌های بالینی درباره‌ی شفا با انرژی energy healing اشاره کرد. این طرح کاملاً سحرانگیز و افسون‌کننده است و برای تمامی آنها که می‌خواهند در زمینه‌ی CAM پژوهش کنند، حتی اگر آن پژوهش به شفای با انرژی هم مربوط نشود جالب است. در این طرح، مسایلی مانند غیرانتخابی بودن، دارونمای شاهد و نا آگاه بودن مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله که از نوعی مهارت و ابداع برخوردار است، مشکلاتی که معمولاً به وجود می‌آیند معمولاً قابل رفع و رجوع عنوان شده‌اند......

                                                                                                   ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
درمان درد نوروپاتیک
ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

گاباپنتین و نورتریپتیلین از داروهای خط اول درد نوروپاتیک به شمار می‌روند ولی هر یک از این دو دارو دارای کارآیی محدود و عوارض جانبی محدود به دوز هستند. پژوهشگران به ارزیابی این مساله پرداخته‌اند که آیا این داروها که دارای مکانیسم اثر متفاوت هستند ممکن است به صورت توام موثرتر از منوتراپی باشند.
پژوهشگران کانادایی به صورت غیرانتخابی 56 بیمار دچار پلی‌نوروپاتی دیابتی دردناک یا نورالژی بعد از هرپس را تحت درمان با یکی از این گروه‌ها قرار دادند. در مراحل متفاوت، هر گروه به مدت 6 هفته از تک درمانی با گاباپنتین (حداکثر 1200 میلی‌گرم 3 بار در روز)، تک درمانی با نورتریپتیلین (حداکثر 50 میلی‌گرم دوبار در روز) و ترکیب توام هر دو دارو استفاده کردند. هر دوره درمان شامل 24 روز تیتراسیون دوز 2 بار در هفته، 7 روز درمان با حداکثر دوز قابل تحمل (MTD) و 11 روز کاهش دوز و پاکسازی بود. قبول درمان تحت پوشش داروهای تطبیق داده شده بود و بیماران جزئیات نشانه‌ها را یادداشت می‌کردند......

                                                                                                         ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
سونوگرافی در مامایی
ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

دستگاه سونوگرافی جهت استفاده از امواج صوتی تولید شده با فرکانس بالا می‌باشد که معمولاً بالاتر از 20000 سیکل در ثانیه (هرتز) است. بیشتر دستگاه‌های تشخیصی سونوگرافی در فرکانس‌های 2 تا 10 میلی سیکل در ثانیه عمل می‌نمایند (2 تا 10 مگا هرتز). بهترین تصویر با سونوگرافی فرکانس بالا ایجاد می‌شود به علاوه عمق ناحیه نیز مورد نظر می‌باشد. پروب‌های شکمی دارای امواج خطی با تصویر مستطیل و پروب‌های دایره‌یی با تصویر نوعی شیرینی توده‌یی و پروب‌های منحنی تصویری به صورت ترکیبی هر دو مورد ایجاد می‌نمایند. این پروب‌ها با فرکانس 5/3 تا 5 مگا هرتز کار می‌کنند. پروب‌های واژینال با فرکانس 5 تا 10 مگاهرتز. مزیت‌پروب‌های ترانس واژینال بر پروب‌های شکمی این است که پروب‌های ترانس واژینال به علت نزدیکی به نسج موجب اصلاح بهتر تصویر خواهند شد. در ابتدای حاملگی موجب تشخیص افتراقی حاملگی داخل رحمی و خارج رحمی خواهد شد و نیاز به مثانه‌ی پر در تصویربرداری از راه واژن نمی‌باشد. در مواردی مانند طول سرویکس و محل جفت را می‌توان به دقت با پروب ترانس واژینال دید. امواج اولتراسون از لحاظ بیولوژیکی حرارت ایجاد می‌نمایند بسته به شدت امواج سونوگرافی که در بسیاری از مراکز تشخیصی به کار می‌روند اثرات زیانبار بیولوژیکی مشاهده نگردیده است. با وجود آنکه در سراسر اروپا سونوگرافی انجام می شود در آمریکا انجام آن به طور روتین مورد بحث می‌باشد.
مخالفان انجام سونوگرافی به طور روتین عدم موفقیت در امتحانات کلینیکی در نشان دادن برتری روشن آن و اثرات زیانبار مثبت کاذب و منفی کاذب تشخیصی را ذکر می‌کنند و همچنین نبودن پرسنل با تجربه به اندازه‌ی‌ کافی برای انجام و هزینه‌ی‌ آن می‌باشد.
مزیت غربالگری روتین با سونوگرافی شامل نشان دادن ناهنجاری‌های بدون تردید و تعیین دقیق سن جنین و تشخیص زودرس جفت سر راهی و حاملگی چند قلو است. در حاملگی‌سه ماهه‌ی اول با سونوگرافی موارد زیر مشاهده می‌شود:
1- محل ساک حاملگی (GS)
2- یافتن آمبریو (Embryo)
3- اندازه گیری طول فرق سر تا دنبالچه (CRL)
4- وجود یا عدم وجود حرکات قلب جنین
5- تعداد جنین
6- تعیین وضعیت رحم، دهانه‌ی رحم و ضمایم
7- وجود اندازه و شکل کیسه‌ی زرده
شفافیت عبور امواج در ناحیه‌ی پشت گردن (NT) در سه ماهه‌ی اول حاملگی مشاهده می شود. بزرگی این ناحیه‌ی شفاف در جنین‌های بااختلال افزایش یا کاهش کروموزومی (Aneuploidy) توام می‌باشد. کوشش می‌شود تعیین شفافیت عبور امواج پشت گردن به صورت تست غربالگری برای اختلالات کروموزومی در سه ماهه‌ی اول حاملگی توسعه یابد. در سه ماهه‌ی دوم و سوم حاملگی موارد زیر مشاهده می‌شود:
1- وجود حرکات قلب
2- تعداد جنین
3- وضعیت قرار گرفتن جنین
4- ارزیابی حجم مایع آمنیوتیک
5- مشاهده‌ی جفت و محل آن و مخصوصاً با اشاره به دهانه‌ی رحم (وجود یا عدم وجود جفت سرراهی)
6- سن حاملگی
7- تعیین وضعیت رحم و ضمایم مادر
امتحانات تشریحی جنینی شامل ارزیابی بطن‌های جنین و مشاهده‌ی چهارحفره‌ی قلب و مهره‌ها و معده و مثانه و محل ورود بند ناف به جفت و کلیه‌ها. بیشتر امتحانات سه ماهه‌ی سوم به منظور ارزیابی رشد جنین به کار می‌رود.
نشانه‌های کمک کننده‌ی حاملگی اولیه نرمال:
وقتی که قطر متوسط ساک حاملگی از 25 میلی‌متر بیشتر باشد با سونوگرافی از راه شکم آمبریو زنده در یک حاملگی قابل زیست وجود دارد که معمولاً در هفته‌ی 7 یا 8 حاملگی مشاهده می‌شود و با سونوگرافی از راه واژن می‌توان حرکات قلب جنین در هفته‌ی 5/6 یا زمانی ‌که اندازه‌ی متوسط ساک حاملگی 18میلی‌متر باشد را سنجید. ساک حاملگی نرمال را از راه واژن زمانی‌که میزان hCG برابر mlu/ml1000 باشد می‌توان دید. تخم فاسد شده (Blighted Ovum) به تخم بارور شده‌یی اطلاق می‌شود که رشد آن متوقف شده باشد. نبودن برجستگی جنینی در ساک حاملگی 3 سانتی‌متر بیشترتشخیص تخم فاسد شده مطرح می‌باشد. در سه ماهه‌ی اول حاملگی با حرکات قلب جنینی کمتر از 5% موارد شانس سقط جنین وجود دارد. این میزان تاحدی به سن مادر بستگی داشته و در مادران بالاتر از سن 35 سال کمی بیشتر می‌باشد. برای تعیین سن حاملگی معیارهای زیر به کار می‌رود:
1- crown-rump length (CRL)در سه ماهه‌ی اول حاملگی.
2- در سه ماهه‌ی دوم و سوم biparietal diameter (BPD) و femur length(FT) محیط سر head circumference (HC) و شکم abdominal circumference (AC) نیز در سه ماهه‌ی دوم به کار می‌رود. ترجیح داده می شود که مجموعه‌یی از معیارها را برای تعیین سن حاملگی به کار برد. در مواردی که تابلوی اندازه‌گیری در دسترس نباشد معیار اندازه‌گیری سریع مطابق فرمول زیر است :
+5/5 weeks=weeks of gestation CRL (in mm)
7
صحت سونوگرافی در تعیین سن حاملگی با پیشرفت حاملگی کاهش می‌یابد. صحت سن حاملگی با CRLدر سه ماهه‌ی اول 3 تا 5 روز می‌باشد. در حالی که در سه ماهه‌ی دوم در حدود دو هفته و در سه ماهه‌ی سوم در حدود سه هفته می‌باشد......

                                                                                                   ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
سیفیلیس و زخم‌های دهانی
ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

سیفیلیس نوعی بیماری عفونی است و عامل ایجاد آن Spirochaete Treponema Pallidum می‌باشد. این بیماری باعث ایجاد ضایعات متعدد در ناحیه‌ی بدن و پوست می‌گردد.
در ارتباط با چگونگی بروز این بیماری، صاحبنظران بر این عقیده هستند که موارد مشکوک در ارتباط با بروز زخم‌های بدون علت را باید از لحاظ بالینی تحت بررسی قرار داد، این در حالی است که پیش از این بیماری به عنوان بیماری ریشه‌کن شده یاد می‌شد. این بیماری در بین عموم مردم بسیار در بر گیرنده‌ بوده، به خصوص در نوع سیفیلیس نوع اول و دوم و اینکه در نوع اول عفونت‌ هم گزارش شده است.
بنابراین در دنیای امروزه نمی‌شود این بیماری مهلک را نادیده پنداشت، توجه داشته باشیم در نوع اولیه‌ی سیفیلیس زمانی که درمان مناسب و کامل انجام نگیرد این بیماری خود به خود بهبود می‌یابد. برای پیشگیری از بروز این بیماری، تشخیص درست و درمان مؤثر امری ضروری و از گامهای اولیه می‌باشد.
سیفیلیس به سه گونه طبقه‌بندی شده است:
• سیفیلیس نوع اول، سیفیلیس نوع دوم، سیفیلیس نوع سوم
هرچند سیفیلیس ماهیت بالینی داشته ولی از آن به عنوان یک بیماری بدلی با پیچیدگی‌های مخصوص در انواع خود یاد می‌کنند. از ویژگی‌های مشخصه‌ی این بیماری وجود زخم‌های بی‌قاعده است که در صورت مشاهده چنین علائمی‌ در این‌گونه اشخاص در تشخیص افتراقی از سیفیلیس حتماً باید یاد شود.
در این مقاله به شرح حال یک بیمار با زخم‌های غیر معمول و بی‌قاعده در ناحیه‌ی دهان پرداخته می‌شود که با توجه به استفاده از دهانشویه‌های prednisolone, chlorhexidine gluconate نتوانسته بود نتیجه‌‌ی اثر بخشی بگیرد.
بیمار زمانی که به بخش مربوط مراجعه نمود، با توجه به نمای سه هفته قبل و نمای کنونی طبق گفته‌ی بیمار،تشخیص سیفیلیس برای او داده شده بود.
درمان با تجویز پنی‌سیلین شروع شد که باعث بهبودی کامل و همین طور بر طرف شدن تمام علائم و زخم‌ها در ناحیه‌ی دهان بیمار شده بود. در این مقاله همچنین به بررسی و تشریح علائم و ویژگی‌های مشخصه‌ی بیماری سیفیلیس در دهان می‌پردازیم که برای ما دندانپزشکان دانستن آن خارج از لطف نیست.
شرح یک مورد:
مردی 55 ساله به پزشک خانوادگی خود به بخش تشخیص دهان و دندان مراجعه نموده بود و به مدت سه ماه دردی شدید همراه با زخم در ناحیه‌ی دهان و مخاط خود داشته است.
با توجه به یافته‌ها و بررسی‌های بالینی تجویز دهانشویه‌ی کلروهگزیدین و همینطور دهانشویه‌ی gluconate برای بیمار در دستور درمانی قرار گرفت.
با استفاده از هر دوی این دهانشویه‌ها زخم‌های دهانی این بیمار ریشه کن نشد، یا حتی علائم آن تسکین نیافت. در قسمت آلت تناسلی بیمار جوش وجود داشته که پزشک مربوطه با تجویز کرمهای مربوط در این ارتباط آن را تحت درمان قرار داد.
تاریخچه‌ی پزشکی گرفته شده از بیمار نشان از بیماری Huntingtons Chorea داشته که ده‌سال پیش در مراجعه‌یی که به پزشک داشته برای او تشخیص داده بودند و مضافاً اینکه بیمار مشکلات قلبی هم داشته است.
برای بیمار هنگام حضور به علت افسردگی که داشته دارو تجویز شده بود، معاینات انجام شده نشان از زخم‌هایی در ناحیه‌ی زبان، لب، مخاط و دهان داشته که بخش وسیعی از این نواحی را در بر گرفته بود.
اندازه‌ی بعضی از این زخم‌ها به قطر یک سانتی‌متر بوده و نمای این زخم‌ها بی‌قاعده و غیرمعمول بود. در بعضی قسمت‌ها زخم‌ها با هم تلاقی داشته‌اند. زخم‌ها سفت نبوده و پوسته پوسته شدگی سفید مانند در بعضی از نواحی زخم‌ها مشاهده می‌شد.....

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
شاخ در پوست
ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

یک خانم 84 ساله‌ی سالم با سابقه‌ی 6 ماهه‌ی ضایعه‌ی بدون علامت با رشد آهسته در پشت دست راست مراجعه کرد. در معاینه‌ی جسمی، یک شاخ کراتوتیک جلدی در سطح دور سواولنار قاعده‌ی انگشت سبابه‌ی راست به طول حدود 6 تا 7 سانتی‌متر و به رنگ زرد مایل به خاکستری با قوام سفت مشاهده شد که پرده‌ی میان سبابه و انگشت وسطی را نیز درگیر کرده بود، بدون آنکه با لنفادنوپاتی همراه باشد. این ضایعه با عمل جراحی به طور کامل اکسیزیون شد. در بررسی بافت‌شناسی پرولیفراسیون نئوپلاستیک از نوع کراتینوسیت‌های آتیپیک دیده می‌شد که به درم گسترش یافته و دارای هسته‌های هیپرکروماتیک و پلئومورفیک بود. براساس یافته‌های بالینی و بافت‌شناسی، تشخیص کارسینوم اسکواموس سل جلدی مهاجم داده شد. در تصویرسازی و بررسی‌های آنالیتیک،.....

                                                                                                       ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
مکمل‌های پروتئینی
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

مکمل‌های پروتئینی پودرهایی خوراکی حاوی پروتئین به صورت فسفوپروتئین و نیز کازئین به شکل کلسیم کازئینات، اسید آمینه لایزین و نیز سایر اسیدهای آمینه، مواد معدنی و نیز اکثر ویتامینها برای جبران و پیشگیری از کمبود پروتئین‌ها، مواد معدنی و ویتامین‌ها هستند و در ضعف پروتئین بدن از قبیل کاهش وزن در اثر بیماریهای مختلف، بریدگی‌های عمیق، سوختگی‌های شدید، اعمال جراحی، کاهش مقاومت بدن نسبت به عفونت‌ها، سوء تغذیه‌ی کودکان و افراد مسن، بارداری، شیردهی و نیز در پرواربندی دام‌ها و مرغداری‌ها مورد مصرف قرار می‌گیرند.
اسیدهای آمینه‌ی موجود در مکمل‌های پروتئینی باعث ارتقای سطح ایمنی بدن، کمک به بهبود و ترمیم سلول‌های آسیب دیده، افزایش اشتها و مؤثر در وزن‌گیری کودکان می‌گردند. ویتامینها و مواد معدنی موجود در آنها نیز عبارتند از ویتامین C (افزایش سیستم ایمنی بدن، کمک به افزایش جذب آهن مؤثر در حفظ و سلامت پوست و مو)، ویتامین B1 (کمک به هضم بهتر غذا و افزایش اشتها،افزایش رشد و میزان یادگیری)، ویتامین B2 (مؤثر در حفظ سلامت پوست،مو و ناخن‌ها افزایش قدرت بینایی و کمک به شادابی کودکان)، ویتامین B3 یا نیاسینامید (بهبود اشتها و افزایش متابولیسم سلولی)، ویتامین B5 یا دی پانتنول (کمک به شادابی کودکان و جلوگیری از بروز خستگی)، ویتامین B6 ( مؤثر در شکل‌گیری گلبولهای قرمز خون، تنظیم متابولیسم مواد غذایی در کودکان، تقویت سلامت لثه‌ها و دندانها، افزایش سیستم ایمنی)، ویتامین B12 (کمک به عملکرد آهن و اسید فولیک، کمک به متابولیسم پروتئین‌ها در کودکان و مؤثر در خون‌سازی)، اسید فولیک (مورد نیاز در خون سازی و تقسیمات سلولی، پیشگیری از بروز نقص در لوله‌های عصبی جنین و کمک به حفظ سلامت افراد)، آهن (پیشگیری از بروز کم خونی، تقویت حافظه و قدرت تمرکز، افزایش کارآیی افراد، پیشگیری از اختلالات یادگیری و افزایش مقاومت در برابر بیماریها)، زینک (مؤثر در رشد و نمو کودکان، تقویت سیستم ایمنی بدن،افزایش جذب و ویتامینهای گروه B)، منگنز (کمک به خونسازی، مؤثر در حفظ سلامت پوست و مو و تقویت رشد طولی استخوانها)، مس (مؤثر در خونسازی، کمک به رشد و تکامل سیستم عصبی، قلبی و عروقی، کمک به حفظ سلامت چشمها، پوست، مو و ناخن)، کلسیم (تقویت استخوانها و دندانها مؤثر در رشد و رفع سوء تغذیه) می‌باشند......

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
میراث دکتر کنوک
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

دکتر کنوک کیست؟
دکتر کنوک نمونه‌یی است از هزارانی که در گوشه و کنار جهان به خالی کردن جیب مردم مشغول‌اند دکتر کنوک نام کتابی است به همین نام، البته نام کامل آن چنین است: «دکتر کنوک یا پیروزی علم پزشکی» تألیف ژول رومن، عضو فرهنگستان فرانسه، به ترجمه زنده‌یاد مترجم بلند پایه، محمد قاضی، چاپ سوم کتاب در شهریور 49 توسط چاپخانه‌ی‌ پیک ایران به طبع رسیده است. این کتاب که به صورت نمایش نامه‌ است. کتاب کوچکی است حدود صد و بیست صفحه، که برای اولین بار در سال 1923 در تماشاخانه‌ی‌ شانزه لیزه پاریس به نمایش گذاشته شده است. خلاصه‌ی ماجرا از این قراراست، که در یک بخش کوچک به نام سن موریس طبیب سالخورده‌ و جا افتاده‌یی مشغول به کار است به نام دکتر پارپاله، طبیبی جوان و تازه نفس و جاه طلب به نام دکتر کنوک، مطب ایشان را به مدت یک سالی اجاره می‌کند و قرار می‌شود حق‌الاجاره ‌را سه ماه به سه ماه به دکتر پارپاله بپردازد. دکتر پارپاله طبیبی بوده مردم دار، قانع و کم و بیش بی‌حال، که متناسب با حال مردم اکثراً هم به صورت نسیه کار می‌کرده، حتی مردم ویزیت سالانه‌شان را در روز سن میشل که مناسبتی مذهبی بوده، می‌پرداخته‌اند، به هر تقدیر امور درمانی مردم را بدون مشکل عمده‌یی اداره می‌کرده است. دکتر جوان نو رسیده، حتی معلوم نیست که از جایی مدرک دانشگاهی گرفته باشد، ولی ادعا می‌کند، رساله‌ی دکترای پرآوازه‌یی نوشته تحت عنوان: حالات کاذبه تندرستی، یا تندرستان بیمارانی هستند که خودشان نمی‌دانند. کنوک اول یک مغازه‌ی کراوات فروشی داشته، سپس با یک کشتی تجاری 1700 تنی عازم هندوستان می‌شود، کاپیتان کشتی اعلانی می‌دهد برای استخدام یک پزشک در کشتی و ذکر می‌کند مدرک دکترا هم ضرورتی ندارد. کنوک در جا این موقعیت را می‌قاپد و به مسوولان کشتی می‌گوید: آقایان می‌توانم به شما بگویم که دکتر هستم، ولی راستش را بخواهید دکتر نیستم. مسوولان کشتی می‌گویند اهمیتی ندارد، دکتر کنوک می‌گوید، هر چند دکتر نیستم ولی به علل وجهات انضباطی و برای حفظ احترام و شخصیت خود دلم می‌خواهد که در کشتی همه مرا دکتر صدا بزنند. کنوک از بچگی به نام داروها و اصطلاحات پزشکی علاقه‌مند بوده و حتی برچسب داروها را جمع‌آوری می‌کرده و از این راه کلی معلومات پزشکی به دست می‌آورده است. او می‌گوید من از دوازده‌ سالگی با روح طبابت آشنا شدم. سن ‌موریس، بخش کوچک محل طبابت، حدود شش هزار نفر جمعیت دارد، کنوک از سلف خود دکتر پارپاله راجع به معتقدات مردم، سحر و جادو، خرافات، لواط، معتقدات سیاسی مردم اطلاعاتی کسب می‌کند. کنوک پس از استقرار در مطب به سراغ کسانی که در تبلیغ منویات او می‌توانند مؤثر باشند می‌رود: جارچی شهر، مدیر مدرسه،مسوول داروخانه، خدمتکار مسافرخانه، و غیره، ابتدا جارچی شهر را فرا می‌خواند و با تطمیع او و دادن پول کافی، از او می‌خواهد که در هر کوی و برزن، کلمه دکتر را با تأکید به کار ببرد، سپس با حق‌الزحمه‌ی کافی از او می‌خواهد که این اعلان را در شهر جار بزند« دکترکنوک جانشین دکتر پارپاله، ضمن تقدیم احترامات فائقه به مردم شهر و ساکنان بخش سن موریس مفتخراً به استحضار عموم می‌رساند که به حکم نوع پرستی و به منظور جلوگیری از شیوع اضطراب انگیز و روز افزون امراض گوناگون که چندین سالی است مناطق سابقاً سالم ما را آلوده کرده است، روزهای دوشنبه از ساعت 5/9 تا 5/11 از اهالی این بخش مجاناً معاینه‌ی پزشکی به عمل می‌آید، برای کسانی که اهل بخش نیستند، حق معاینه همان هشت فرانک است.» این اعلان چقدر به گوش ما آشنا است: برای رعایت حال مردم، نوع پرستی، شیوع اضطراب انگیز بیماری‌ها، البته 2 ساعت معاینه‌ی مجانی روز دوشنبه است. دوشنبه بازار روز سن موریس است، چه انتخاب دقیقی، باز صد رحمت به کنوک فرانسوی که معتقدات مذهبی مردم را بازیچه‌ قرار نداده ‌است. کنوک جارچی را مجانی یک معاینه سطحی می‌کند ناحیه‌یی روی شکم را نشان می‌دهد، ترسی در دل او می‌اندازد می‌گوید امروز کارتان را بکنید ولی امشب زود بخوابید فردا هم در بستر بمانید من خودم به عیادتان می‌آیم، البته ویزیت هم نمی‌گیرم ولی این مسأله بین خودمان باشد، این ارفاقی است که من به شخص شما می‌کنم. پیشانی جارچی از عرق خیس می‌شود، به کنوک می‌گوید احساس می‌کنم حالم خوش نیست. شکار بعدی او برنار مدیر مدرسه است او را به مطب دعوت می‌کند و به او می‌گوید که به کمک هم چه معجزه‌ها می‌توانند بکنند، پخش آموزش‌های بهداشتی عمومی و تبلیغ در میان خانواده‌ها و غیره،به او می‌گوید مردم این جا مردم بدبختی‌ هستند که به حال خود رها شده‌اند، شرط می‌بندم که مردم این جا با هر جرعه آب میلیاردها میکروب سر می‌کشند. من بدون کمک شما در مبارزه با بیماری‌ها موفق نمی‌شوم تنها ترتیب یک کنفرانس را بدهید من تعدادی یادداشت و فیلم‌های آموزشی بهداشتی و میکروب‌ها را دارم، این کنفرانس راجع به حصبه و ناقلان بی‌شمار آن است: نان، شیر، صدف، سبزی‌جات، گرد و غبار، آب، نفس و غیره. معلم بیچاره زیر و زبر می‌شود می‌گوید آقای دکتر اگر زیاد از این معلومات به خورد من بدهید خوابم نخواهد برد. کنوک می‌گوید اتفاقاً منظور من هم همین است، این کنفرانس‌ها و تصاویر اثر شگفت انگیز خود را باید بگذارد تا جایی که مردم خواب‌شان نبرد،این مردم را باید ازخواب غفلت بیدار کرد. معلم به لرزه می‌افتد می‌گوید احساس می‌کنم خود من هم چندان حال خوشی ندارم. کنوک می‌گوید عنوان سخنرانی من این است: «حاملان ذرات میکروبی» هرکسی ممکن است حامل میلیون‌ها میکروب‌ باشد و به برنار می‌گوید ممکن است شما یکی از آنها باشید و او را زهره ترکمی‌کند. کنوک در دل می‌گوید: خیلی دلم می‌خواهد بدانم بعد از خروج از دومین سخنرانی من کدام نفس‌کشی است که دیگر دل و دماغ خندیدن و شوخی کردن داشته باشد. شکار بعدی کنوک، آقای موسکه دارو فروش است. ضمن غلو راجع به نظم و ترتیب داروخانه هندوانه زیر بغل او می‌گذارد، می‌گوید که من قلباً به شما علاقه‌ دارم و معتقدم طبیبی که نتواند به یک دارو فروش تراز اول متکی باشد، سرداری است که بدون توپخانه به جنگ می‌رود. به او می‌گوید چند برابر درآمدی که الان دارید باید درآمد داشته باشید. سپس شروع می‌کند به هم ریختن ذهن او، می‌گوید شما رقیب هم دارید؟ داروساز می‌گوید خیر، تا پنج فرسخی اینجا رقیبی ندارم. کنوک می‌گوید آیا خلاف بزرگی مرتکب شدی، اشتباه بزرگی از تو سرزده، مثلاً به جای 50 گرم روغن کرچک، 50 گرم تنطور تریاک (لودانوم) به بیمار دادی. داروساز وحشت زده می‌گوید خیر، کنوک همه‌ی زمینه‌ چینیرا موذیانه طوری ترتیب می‌دهد که شکست و عقب ماندگی داروساز را به یک گناه و غفلت بزرگ نسبت دهد، سپس با تردستی می‌گوید من شرم دارم از بیان این علت، ولی علت همه‌ی بدبختی‌های شما عدم انجام وظیفه‌ی سلف من، یعنی دکترپارپاله بوده، چون نسخه‌ی قابل توجه و دندان‌گیری نمی‌نوشته است:
می‌گوید در بخشی که من و شما هستیم نباید لحظه‌یی فرصت سر خاراندن داشته باشیم، مریض شدن فرضیه‌ی کهنه‌یی است. هر کسی در آن واحد چند تا بیماری را با هم دارد، انسان‌ها مریض نمی‌شوند. مریض هستند، فقط وقتی بیماری رو به توسعه می‌گذارد خودش را نشان می‌دهد (عجب ابلیسی است این کنوک) در صحنه‌ی چهارم، یک زن دهاتی خیس و یبوست مزاج (طبق گفته‌ی کتاب) به دام می‌افتد، چه دامی هست این ویزیت رایگان، البته از همان روز اول ازدحام جمعیت، پشت در مطب شروع می‌شود که البته پس از 5/11 صبح ‌باید ویزیت هم می پرداختند. زن دهاتی هیچ مشکلی ندارد ولی چون یا مفت است سرکی می‌کشد، می‌گوید مشکلی ندارد، دکتر کنوک پس ازمعاینه‌ی دقیق نقطه‌یی روی کمر و لگن بیمار را فشار می‌دهد (البته فشاری که مختصر دردی هم داشته باشد) زن دهاتی می‌گوید همان جا کمی حساس است، کنوک می‌گوید فکر کن، به خاطر بیاور چه موقع به این جا ضربه خورده ،نردبان به بلندی سه و نیم متر بوده، بیمار می‌گوید شاید همین طور بوده (در اصل نردبانی در کار نبوده ولی کنوک با دادن نشانی‌های یک نردبان موهوم خود بیمار را به شک می‌اندازد طوری که بیچاره فکر می‌کند چنین نردبانی بوده ولی فراموش کرده) به او می‌گوید مداوای چنین بیماری خطرناک و قدیمی بسیار گران تمام خواهد شد، ......

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
نقش سیگار در سلامتی
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

دکترساسان پایور، جامعه‌شناس که در این خصوص تحقیقات جامعی را انجام داده است معتقد است: در بسیاری محفل‌های هنری و ادبی و به ویژه شب‌های شعر و ترانه نوعی الگوبرداری ناسالم در میان جوانان و نوجوانان از چهره‌های سرشناس در این حوزه‌ دیده می شود. به طوری که از هر شش دختر بین 16تا 25 سال یک نفر تجربه‌ی سیگار کشیدن را داشته است. همچنین در دانشگاههای هنر و معماری آمار دختران سیگاری بسیار بالاتر از پسران در دیگر رشته‌ها می‌باشد که این مسأله نیاز به بازنگری درمفاهیم و ارزش‌های هنری نسل جدید ایران را می‌طلبد. این جامعه شناس در ادامه می‌افزاید که جسارت مبادرت ورزیدن به اعمالی از قبیل خرید سیگار، تعارف کردن به یکدیگر و سیگار کشیدن در ملاء عام در نسل سوم و چهارم به مراتب بیشتر از نسل‌های قبلی است. از سوی دیگر در دنیای امروز اقدام به یک انحراف موجب انحرافات بیشتری می‌شود زیرا بنا برگفته‌ی متخصصان مسایل آسیب‌های اجتماعی،بروز یک ناهنجاری ممکن است زمینه‌ساز ناهنجاری ‌بعدی به ویژه در میان دختران و جوانان کم سن و سال باشد.
گفته می‌شود مثلاً کسانی که سیگار استعمال می‌کنند راحت‌تر می‌توانند به استعمال سایر مواد مخدر، بزهکاری و دزدی مبادرت ورزند. به نحوی که آمار نشان می‌دهد بیش از 90% افرادی که اعتیاد داشته و از مواد مخدر به صورت تفریحی و یا دائمی استفاده می‌کنند، در گذشته سیگاری بوده‌اند. این مسأله گرچه در مورد تمام افراد اعم از زنان و مردان، مهم و قابل بررسی ‌می‌باشد، اما از آنجا که برای دختران جوان و زنان خطرات جانبی و ناخواسته‌یی همچون سوء استفاده‌های جنسی و شخصیتی را نیز به همراه خواهد داشت، خطرناکتر بوده و توجه بیشتری را می‌طلبد. ضمن اینکه دختران و زنان به عنوان مادر تأثیرات مستقیمی را بر جنین خود در دوران بارداری خواهند گذاشت. چه بسا اگر بسیاری از دختران از خطرات ناشی از کشیدن سیگار روی جنین خود آگاه باشند و با پیامدهای جدی از جمله سقط، زایمان زودرس و نقص عضو در فرزندان خود مطلع شوند، در استفاده از سیگار تأمل بیشتری نمایند.
خودباوری، حلقه‌ی مفقوده دوران کودکی اگر به دوران شاد و بی آلایش کودکی نگاهی بیندازیم همه به خاطر می‌آوریم که کودکان از همان سنین اولیه‌ی زندگی میل به ارایه‌ی خود و جلب توجه اطرافیان را دارا هستند و این همان حسی است که موجب می‌شود دختر بچه‌ها کفش‌های پاشنه بلند مادر را به پا کنند و پسرها با آچار و پیچ‌ گوشتی‌های پدر ادای درست کردن وسایل را در آورند و در تمام این رفتارها یک حرف توسط کودک زده می‌شود: مرا ببینید و به من توجه کنید.
اما با گذشت زمان و بزرگ شدن بچه‌ها، پسرها به تدریج علاوه بر خانواده‌ توجه و اعتبار لازم را از جامعه‌ی مرد سالار دریافت می‌کنند تا جایی که به ندرت نیازی به جلب توجه و ارایه‌ی خود احساس می‌کنند اما متأسفانه این شرایط برای دختران لطیف و حساس فراهم نشده و یا در حدی بسیار نازل و بعضاً کم ارزش به آنها داده می‌شود و این مسأله موجب می‌شود تا اکثریت دختران نیاز به مطرح کردن خود برای دیده شدن و به نوعی احقاق حقوق از دست رفته‌ی خود را همواره در ذهن داشته باشند.
این چنین است که وقتی جامعه در لایه‌های درونی خود شرایط برابر را از افراد و به ویژه جوانان سلب می‌کند، به اشکال گوناگون شاهد بروز ناهنجاری‌هایی خواهیم شد. طبیعی است که در چنین شرایطی اگر دختران در خانواده‌های خود از لحاظ عاطفی و روحی به میزان لازم حمایت نشده و رشد نکرده باشند و اگر خانواده‌های مرد سالار امنیت روحی لازم را برای دختران خود فراهم نیاورده باشند با بروز کوچکترین ناملایمت در محیط بیرون و قرار گرفتن در محیط دوستان نابهنجار، سریعتر و راحت‌تر از دیگر همسالان خود به سمت انحرافاتی از جمله سیگار جذب می شوند. ضمن اینکه زنان به دلیل عدم احراز موقعیت‌های برابر با مردان و عدم فضاهای لازم و کافی برای فعالیت ‌و بروز توانایی‌های خود، همچنین به علت عدم خود باوری لازم در درون خود دارای تعارضات و کشمکش‌های روحی بسیاری هستند که مثلاً سیگار کشیدن یکی از تظاهرات بیرونی این تعارضات درونی می‌باشد. ....

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
نقص شنوایی
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

بسیاری از کودکان و نوجوانان دچار از دست رفتن خفیف تا متوسط شنوایی چه به علت تشخیص داده نشدن اختلال و چه به علت ارزش ندادن کامل به عواقبی که این مسأله در پی دارد آنچنانکه لازم است کمک نمی‌شوند.
مسأله‌ی از بین رفتن یا کمبود خفیف شنوایی،یک بیماری خوش خیم و نیز تناقضی موجود است که باید تحت درمان قرار گیرد. اعتقاد بر این است که تعداد زیادی از کودکان دچار این کمبود هستند که به آن اهمیت داده نمی‌شود.
در عین حال که کمبود شدید تا عمیق شنوایی معمولاً نوعی کمبود حقیقی شنوایی تلقی می‌شود ولی بسیاری از مردم تصور می‌کنند که افراد دچار کمبود خفیف‌تر به واقع علتی برای دلشوره و ناراحتی ندارند.
اما، حتی از دست رفتن خفیف شنوایی، اگر برطرف نشود ممکن است به طور مشخص بر رشد تحصیلی و اجتماعی کودک تأثیر بگذارد. این عده‌،افرادی هستند که دچار مقدار کمی مشکل هستند ولی این مشکل، کاملاً مشخص نمی‌شود. این کودکان معمولاً از غربالگری موفق بیرون می‌آیند.
وقتی والدین و پزشکان به کلمه‌ی خفیف برمی‌خورند تصور می‌کنند که این کمبود اهمیتی ندارد ولی این نوع کمبود شنوایی در کودک خردسالی که زبان ‌یاد می‌گیرد بیش از حد اهمیت دارد و باید به آن توجه شود. البته در موارد کمبود به جای ذکر شدت آن باید گفته شود «بیرون از حدود طبیعی» یا در «محدوده‌ی طبیعی» و به این ترتیب از کلمه‌ی خفیف که تصویر بالینی راتیره می‌کند پرهیز شود.
با برنامه‌های غربالگری که در بعضی کشورها جامه‌ی عمل به خود پوشیده است برنامه‌های غربالگری شنیداری نوزادان انجام می‌شود و شیرخواران دچار مشکلات شدید شنیداری مشخص خواهند گردید.
اما ممکن است در غربالگری نوزاد اختلاف خفیف‌تر مشخص نشود و در صورت وجود، مورد پیگیری قرار نگیرد. معمولاً گفته می‌شود که به طور متوسط 50 تا60% نوزادانی که از غربالگری نوزادان رد می‌شوند با ارزیابی تشخیصی پیگیری نمی‌گردند که این خود مسأله‌یی رعب آور است. البته اگر چه تمامی این کودکان دچار کمبود شنوایی نیستند ولی نسبتی از این افراد به کمبود شنوایی دچار می‌باشند که حاکی از به دیده‌ی اغماض نگریستن اختلالات خفیف تا متوسط است.
افزون بر این، مقدار فزاینده‌یی از موارد کمبود شنوایی خفیف تا متوسط ناشی از صدا اکنون در کودکان بزرگتر و نوجوانانی تشخیص داده می‌شود که تست‌های شنیداری طبیعی در زمان تولد داشته‌اند. با وجودی که والدین، پزشکان و مدارس ممکن است از شبکه‌های ایمنی نظری برای جستجوی مشکلات خفیف تا متوسط شنیداری برخوردار باشند ولی تشخیص این نوع کمبودهای شنیداری الزاماً به درمان آنها منتهی نمی‌شود.
از نتایج یک بررسی که در انستیتوی شنوایی بهتر انجام شده است، تخمین زده می‌شود که 4/1 میلیون جوان آمریکایی زیر 18 سال سن دارای تشخیص کمبود شنوایی هستند ولی فقط 12% از وسایل کمکی شنوایی استفاده می‌کنند (Hearing Review, 2005;12:16-9)
و نتایج یک بررسی تازه‌تر نشان می‌دهد افرادی که از وسایل کمکی شنیداری استفاده نمی‌کنند کمتر از افرادی که دچار اختلال شدید هستند به اختلال خفیف تا متوسط دچارند. طی یک بررسی شامل 274 نفر دچار اختلال شنوایی وابسته‌ی جوان‌تر از 21 سال، در مقایسه‌ی 225 نفر که از وسایل کمکی شنوایی استفاده نمی‌کردند (سن متوسط 12 سال) و 49 نفر (سن متوسط 13سال) که از این وسایل استفاده می‌کردند مشخص شد که 82% از آنها که از این وسایل استفاده نمی‌کردند دچار کمبود خفیف تا متوسط بوده و فقط 49% از استفاده کنندگان دچار کمبود خفیف بودند.
Hearing Review, 2007;14:10-36
طبقه‌بندی کمبود در دسته‌ی خفیف، سبب می‌شود تا در این مورد کاری انجام نشود. تعدادی علل قانونی در مورد عدم استفاده‌ی وسایل کمکی وجود دارد که از جمله می‌توان کری عمیق را نام برد و در این مورد ترجیح داده می‌شود از زبان مخصوص استفاده گردد و یا اختلال گذرا به علت عفونت گوش و یا میل به سایر اشکال تقویت صدا مانند FM یا سیستم‌های صوتی میدانی یا انواع اختصاصی کمبود شنوایی که نمی‌توان از وسایل کمکی در آنها استفاده کرد.
در سنجش انستیتوی شنوایی بهتر، با وجودی که 76% والدین «شدت یا طبیعت منحصر به فرد کمبود شنوایی» را به عنوان یکی از علل عدم پذیرش وسایل کمکی ذکر کرده‌اند و 80% افراد گفته بودند از توصیه‌های یک حرفه‌یی در این مورد پیروی کرده‌اند، 84% عللی مبنی بر به حداقل رساندن کمبود شنوایی را ذکر کرده بودند، از جمله‌ی این علل می‌توان ارجحیت‌های بیشتر (19%) اعتقاد به اینکه کمبود شنوایی کودک سبب اختلال در زندگی نمی‌شود (49%) و اعتقاد به این مسأله که کمبود شنوایی کودک در بسیاری موارد «خوب است» (58%) را نام برد......

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
همودینامیک گلوکوم
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

سالها فشار بالای چشم به عنوان تنها نشانه‌ی بیماری گلوکوم در نظر گرفته می‌شد، از آنجا که گلوکوم زاویه باز اولیه با فشار نرمال یا فشار پایین دیده می‌شود که فشارچشم بالا نیست و علاوه بر این در Ocular Hypertention علائم گلوکوم (تغییرات میدان بینایی و بزرگ شدن Optic Disc Cup) دیده نمی‌شود، پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که ریسک فاکتور‌های دیگری باید در کار باشد و تعریف تازه‌یی از گلوکوم آشکار شده است.
گلوکوم یک اپتیک نوروپاتی است با علائم متعدد
از ده سال قبل جریان خون عصب باصره به عنوان یک ریسک فاکتور مهم مورد توجه بسیار قرار گرفت، نتایج بررسی‌ها در دانشگاه Yale نشان داد که خونروی در دیسک در اثر ایسکمی ایجاد می‌شود، ایسکمی اپتیک دیسک یکی از عوامل گلوکوم به شمار می‌رود و خونروی دیسک نموداری از اختلال عروقی اپتیک دیسک می‌باشد.
پژوهش کنندگان گلوکوم با فشار نرمال نشان دادند که خونروی دیسک و میگرن که هر دو توام با وازو اسپاسم می‌باشد ریسک فاکتور برای گلوکوم‌های با فشارنرمال می‌باشد، خونروی دیسک در گلوکوم اولیه با فشارنرمال در مقایسه با گلوکوم با فشار بالا بیشتر دیده شده و بزرگتر هستند (در حقیقت شیوع خونروی دیسک در هر دو یکسان است ولی چون اندازه‌ی آن در گلوکوم با فشاربالا کوچکتر است کمتر توجه را جلب می‌کند).
ریسک فاکتور جدید در گلوکوم، فشار پرفوزیون چشم است که اختلاف بین فشارخون و فشارچشم می‌باشد، ازدیاد فشار نبض اختلاف بین فشار دیاستولیک و سیستولیک یک پیش‌آگهی دهنده از گلوکوم زاویه باز اولیه است.....

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
هیستیوسیتوزهای پوستی
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

سندرمSea-blue histiocytosis (SBH)
SBH یک هیستیوسیتوز سیستمی ارثی است که با هیستیوسیت‌های حاوی گرانولهای سیتوپلاسمی آبی azure (در رنگ‌آمیزی May Gruenwald) مشخص می‌شود. دراین بیماری مغزاستخوان، کبد و طحال بیشتر ازارگانهای دیگر درگیر می‌شود. ارتشاح هیستیوسیت‌ها منجر به هپاتواسپلنومگالی وتمایل به خونروی می‌شود. احتمال درگیری ریه، CNS، چشم‌ها و پوست نیز وجود دارد. پوست به رنگ قهوه‌یی درآمده گاهی ندول‌هایی در صورت ظاهر شده موجب بدشکلی می‌گردد. SBHS غالباً خوش‌خیم است ولی در صورت درگیری منتشر قلب، ریه وکبد کشنده می‌شود. SBHS ازتظاهرات بیماری Niemann-pick تایپ B نیز هست بیماری نیمن پیک گرانولهای اسفنگومیلین وکلسترول در ارگانها تجمع می‌یابد.
این حالت در سلولهای هیستیوسیت دربعضی مواردSBHS نیزدیده می‌شود. دربعضی اختلالات متابولیسم چربی و نیز در بیماران تحت درمان TPN با امولسیون‌های چربی و نیز در نقص نسبی اسفنگومیلیناز وبیماران دچار جهش‌ درژن apoE نیز چنین سلولهایی یافت می‌شود. سایر همراهی‌ها عبارتند از:
کاندیدیازموکوکوتانهی مزمن و light chain deposition disease درپاتولوژی ضایعات میکروندولر، هیستیوسیت‌های مونومورف بزرگ با واکوئل‌ها و گرانولهای سیتوپلاسمی دیده می‌شود. گرانولها در رنگ آمیزی HَE زرد وقهوه‌یی و در رنگ آمیزی تولوئیدین بلو وگیمسا به رنگ آبی سیر دیده می‌شوند. رنگ آمیزی May-Gruenwald رنگ مشخص آبی دریا sea-blue را ایجاد می‌کند. هیستیوسیت‌ها اتوفلورسانس زرد و در زیر نور پلاریزه birefringence دارند.
این بیماری احتمالاً با اختلال در متابولیسم چربی ارتباط دارد. درمان مشکل چربی از راه پیوند مغز استخوان، جانشینی آنزیم‌ها و ژن‌درمانی شاید چاره‌ساز باشد.
بیماری Rosai-Dorfmann یاSinus histiocytosis with massive lymphadenopathy SHML سندرمی است که به نظر یک هیستیوسیتوز واکنشیreactive می‌آید. این سندرم عموماً خوش خیم، خود محدود شونده واساساً محدود به لنفاتیک گردنی است. بیماری تی‌پیک در یک مرد ظاهراً سالم حدود20ساله به صورت آدنوپاتی گردنی دو طرفه‌ی بدون درد با ESR بالا وگاموپاتی پلی کلونال وعکس‌شدن نسبت T4به T8 رخ می‌دهد. کلینیک این بیماری بسیار متنوع است و احتمال درگیری لنفاتیک زیر بغل، کشاله‌ی ران ومدیاستن نیز وجود دارد، تب، کاهش وزن،بی‌حالی وتعریق شبانه رخ می‌دهد. شایعترین نواحی درگیربه جز غدد لنفاوی عبارت است ازپوست، استخوان،غدد بزاقی، CNS، سیستم ادراری تناسلی، دستگاه تنفسی تحتانی، کبد، لوله‌ی گوارش، قلب وتیروئید، درنیمی ازموارد پوست تنها ارگان درگیر است. ضایعات پوستی به صورت پاپول‌و یا ندولهای زرد یا قرمز به قطر تا 4 سانتی‌متر و در هر منطقه‌ از بدن پیدا می‌شوند. سیر بیماری غالباً خوش خیم و بهبود خود به خود است ولی مواردی از مرگ نیز گزارش شده است. وجود اختلالات ایمنی و درگیری خارج از غدد لنفاوی پیش آگهی بد را می‌رساند. در پاتولوژی ضایعات گشادی سینوس‌ها در غدد لنفاوی در اثر ارتشاح هیستیوسیت‌های کف‌آلود بزرگ مخلوط با پلاسماسل دیده می‌شود. فیبروز کپسول و لنفوفاگوسیتوز (emperiopoiesis) دیده می‌شود. در ضایعات پوستی ارتشاح متراکم هیستیوسیت در درم فوقانی همراه سلول‌های جاینت چند هسته‌یی پراکنده شبیه سلول Tooton وجود دارد، پلاسماسل در ضایعات پوستی به وفور یافت می‌شود. هیستیوسیت‌های بزرگ همراه برآمدگی‌هستکی و سیتوپلاسم اسیدوفیل وسیع دیده می‌شود. لنفوسیتوفاگوسیتوز در پوست کمتر از غدد لنفی بارز است. رنگ‌آمیزی هیستیوسیت قویاً S100 مثبت و CD1a منفی است و فاکتور XIIIa مارکر درمال دندروسیت مثبت است. گرانول بیربک در بررسی میکروسکوپ الکترونی منفی است. در فقدان لنف نود تشخیصی، تشخیصی قطعی بیماری اکسترانودال نیازمند وجود تعداد زیاد هیستیوسیت S100 مثبت همراه لنفوفاگوسیتوز بارز است.
علت بیماری نامعلوم است. انواع علل ویرال مطرح شده است. به نظر می‌رسد M-CSF سلولهای پیش ساز مونوسیت‌ماکروفاژ را به سمت فاگوسیتوز لنفوسیت‌ها تحریک می‌کند.
بهبود خود به خود شایع است و درمان ثابت شده‌یی هنوز ارائه نشده است. در موارد پایدار از داروهای شیمی درمانی مانند وین بلاستین و اتوپوزاید همراه سیکلوسپورین و اشعه درمانی با پاسخ نه چندان مناسب امتحان شده است.
نکروبیوتیک گزانتوگرانولوم (NXG)
NXG نخستین بار در 1980 به صورت ضایعات بالینی کاراکتریستیک به شکل ندول و پلاک‌های قرمز زرد بعضاً همراه آتروفی و اولسراسیون عمده‌ در نواحی دور چشم (پلک محل شایعی است) و کمتر در تنه و اندام‌ها توصیف شد. درگیری چشمی شامل اسکلریت و کراتیت گاهی منجر به کوری می‌شود. 90درصد بیماران دچار IgG پاراپروتئینمی و 40% دچار کرایوگلبولینمی هستند، سایر اختلالات آزمایشگاهی شامل کم خونی، لکوپنی و ESR بالا است. در 20 درصد موارد هپاتواسپلنومگالی وجود دارد. سیر بالینی NXG غالباً مزمن و پیشرونده‌ و پیش آگهی تاحدی مرتبط با شدت میلوم زمینه‌یی، سندرم نئوپلاستیک و یا سیروز صفراوی اولیه زمینه‌یی است. درگیری اندامهای حیاتی مانند قلب ممکن است منجر به مرگ شود. در پاتولوژی منطقه‌ وسیعی از نکروز و گرانولوم palisaded در درم و ساب کوتیس همراه سلول جاینت Touton و جسم خارجی و تجمعات هیستیوسیتی در درم پاپیلر دیده می‌شود. گاهی سلولهای کف آلود و به طور شایعتر ولی کاراکتریستیک تر وجود گرانولهای cholestrolcleft و پالیکولیت سلول Touton است که در آن سلولهای Touton در چربی زیر جلد غالب هستند. وجود giant cell asteroid body شاید یک اندیکاتور NXG باشد. CD15 و CD4 مثبت و CD1a و S100 منفی است.هیستولوژی کلاً شبیه گرانولوم آنولرغلو شده و یا نکروبیوز لیپوئیدیکا با نکروز بیشتر وتعداد سلول جاینت بیشتر است......

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
پستانک و شیرمادر
ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

استفاده از پستانک از نظر سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار، خطر کمتری دارد. به این جهت آکادمی طب اطفال آمریکا (AAP) اکنون توصیه می‌کند والدین باید در زمان عوض کردن قنداق و به خواب رفتن در شیر مادرخواران از پستانک استفاده کنند ضمن آنکه استفاده از پستانک را تا زمانی که شیر خوردن از پستان مادر جا بیفتد به تاخیر اندازند. برای مشخص کردن این نکته که آیا استفاده از پستانک بر شیرخوردن نوزاد تاثیر می‌گذارد، پژوهشگران به صورت غیرانتخابی تعداد 1021 شیرخوار سالم فول ترم را در آرژانتین در سن 2 هفتگی به .....

                                                                                                         ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
کنترل شدید گلوکز
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

در ICUهای بزرگسالان،درمان فشرده با انسولین مورد اتفاق‌نظر نیست، کارآزمایی غیرانتخابی با پیامدهای بسیار تاثیرگذار اصولاً شامل بیماران جراحی قلب بوده است. در ICUهای اطفال، هیپرگلیسمی با پیامدهای ناگوار همراه بوده است ولی کارآزمایی غیرانتخابی شده‌ی درمان فشرده با انسولین انتشار نیافته است.
محققان در یک ICU اطفال در بلژیک به صورت غیرانتخابی 700 کودک (45% کمتر از یک سال، 75% بهبود یافته پس از جراحی قلب) را تحت درمان فشرده با انفوزیون انسولین یا درمان استاندارد قرار دادند. گلوکز خون سرخ‌رگ هر 1 تا 4 ساعت اندازه‌گیری می‌شد، دوز انسولین، گلوکز کمکی برای هیپرگلیسمی و تغذیه برحسب پروتکل مشروح تدبیر شد......

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
پرداخت برای انجام کار
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

سال 2004، انگلیس از برنامه‌ی پرداخت برای انجام کار (P4P) برای طب خانواده استفاده کرد. برای 136 شاخص متفاوت مراقبت با کیفیت بالا پرداخت‌های اساسی انجام شد.
پژوهشگران پرونده‌ی ثبت شده‌ی 42 مورد را به عنوان نماینده به مدت 2 سال پیش از شروع سیستم P4P و 2 سال پس از آغاز آن بازبینی کرده‌اند. امتیازهای کیفیت برای آسم، دیابت و بیماری کرونر قلب در دوره‌ی ارزیابی پیش از P4P افزایش داشت. در دوره‌ی ارزیابی بعد از P4P، امتیازها رو به افزایش بود ولی سرعت کندتری داشت. اما امتیازها پس.....

                                                                                                       ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
ارزش کلسیم کرونر
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

افزایش امتیاز کلسیم کرونر با بار بیشتر بیماری آتروسکلروتیک همراه است.برای تعیین این مساله که آیا فقدان کلسیم که در توموگرافی کامپیوتری تشخیص داده می‌شود سبب شناسایی جمعیت کم خطر از نظر رخدادهای ناگوار قلب می‌گردد، محققان آمریکایی یک متاآنالیز شامل 49 مقاله انجام داده‌اند. در این مقالات ارزش پیش آگهی و تشخیصی کلسیفیکاسیون شریان کرونر مورد بررسی قرار گرفته است......

                                                                                                         ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
محدودیت کالری و طول عمر
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

محدود کردن کالری حدود 30% روزانه سبب افزایش بازه‌ی زندگی در بسیاری از حیوانات ساده و بسیاری از پستانداران شده و نیز از احتمال بروز بیماری‌های همراه افزایش سن به ویژه دیابت، سرطان و بیماری قلب و عروق می‌کاهد. این تاثیر محدودیت کالری در نخستینیان به اثبات نرسیده بود.
یک گروه پژوهشی دانشگاه ویسکانسین به صورت غیرانتخابی، میزان کالری مصرفی 76 میمون رزوس را محدود کردند ولی به آنها رژیم مغذی (گروه CR) یا رژیم شاهد دادند. بعد از 20 سال، میمون‌های شاهد به علت بیماری‌های ناشی از افزایش سن، سه برابر بیشتر از میمون‌های CR در گذشتند. در میمون‌های CR،.....

                                                                                                         ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
افزودن بازه زندگی
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

مهار راه‌گذر پیام‌دهنده و حساس به مواد مغذی mTOR چه از راه ژنتیک و چه از طریق فارماکولوژیک، سبب گسترش بازه‌ی زندگی life span در بی‌مهرگان می‌شود. یک گروه از چند موسسه در ایالات متحده موشها را با rapamycin تغذیه کردند، این ماده، ملکولی است که دارای خواص آنتی‌نئوپلاستیک است و راهگذر mTOR را مهار می‌کند.....

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
اخلاط طب سنتی
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

طب سنتی در واقع طبی است که بر پایه‌ی‌ چهار خلط به نام‌های سودا، صفرا، بلغم و خون استوار شده است و جالب اینجاست که بر همین اساس می‌توان هر چیز را منطقی توجیه نمود و برای بسیاری از مواردی که در طب جدید ناشناخته و با علت نامعلوم هستند نیز توجیهی منطقی و بسیار ملموس ارائه داد تنها قدمی که باید برداریم این است که وجود این چهار خلط را بپذیریم البته پذیرش اینها به هیچ‌ وجه غیرمنطقی نیست زیرا بارها پیش آمده که ما وجود این اخلاط را در بدن خود دیده‌ایم مثلاً زمانی که کسی در هنگام استفراغ آب زردی را بالا می‌آورد صفرا را دیده است و یا زمانی که می‌بینیم خونمان تیره و سیاه و غلیظ شده است در واقع سودای آن بالا رفته یا خانم‌ها در زمانی که پریود هستند گاهی خروج خونی را می‌بینند که لزج و کشدار است این همان بلغم است که با خون دفع می‌شود......

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
از خطیر تا خطیر
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

خاطره‌یی از پرفسور عدل اسطوره فنا ناپذیر جراحی ایران
شادروان دکتر حسام ‌علاءالدین خطیر که در شهریور ماه 1388رخ در نقاب خاک کشید در سال 1378 کتابی به رشته‌ی تحریر در آورد با نام «پستان و بیماریهای آن» در 1068 صفحه که حدود سی‌ تن از استادان دانشکده‌های پزشکی در تهیه و تنظیم آن شرکت داشته و هریک بخشی از آن را نوشته بودند. حقیر هم که در زمره‌‌ی این نویسندگان بودم بخش‌ دردهای پستان را نوشتم و در تدوین کتاب هم کم و بیش دخالت داشتم...
بعد از اتمام و آماده شدن چاپ، آقای دکتر خطیر با من مشورت کرد که اگر بخواهد تقریظی بر این کتاب نگاشته شود چه کسی را انتخاب کند و خودش چند اسم را ارائه کرد که از جمله‌ی این اسامی نام پرفسور عدل و دکتر سیروس اصانلو هم نوشته شده بود. من نه به خاطر عرق سینائی بودن و ارادت بی پایان به پرفسور عدل، بلکه با این استدلال که بیماریها و جراحی‌های پستان بیشتر در حیطه‌ی کار جراح عمومی است ضمن ارج نهادن به پیشگاه استاد دکتر سیروس اصانلو - که به خود من محبت دیرینه داشته است - برای نوشتن مقدمه‌ی کتاب، پرفسور عدل را توصیه کردم...
به هر صورت دکتر خطیر بعد از مشورت با عده‌یی دیگر از همکاران بالاخره پرفسور عدل را انتخاب کرد و هنگامی‌که برای مطرح کردن این خواسته به حضور ایشان رفت، براین نکته تأکید نمود که چون این کتاب یک کار دسته جمعی است برای ارج نهادن به تمامی نویسندگان این مجموعه از آقای پرفسور عدل درخواست کرد که در این تقریظ نامی از او و تمجید از کاری که کرده است برده نشود....

                                                                                                   ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
اسیدفولیک و سرطان
ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

در خبر‌ها آمده بود که مصرف مداوم اسید فولیک سبب افزایش میزان شیوع سرطان می‌شود. این خبر در نشریه‌ی‌ لنست انتشار یافت.
از سال 1998، یعنی زمانی که دولت آمریکا برای پیشگیری از نقایص عصبی و کاهش احتمال بروز آن، تقویت آرد و سایر اغذیه‌ی تهیه شده از غلات را با اسید فولیک اجباری کرد، مصرف اسید فولیک به صورت فاحشی افزایش یافت.
همچنین پیشنهاد شده بود تا برای پیشگیری از بیماری قلب و عروق با کاهش تراز هموسیستئین از مکمل‌اسید فولیک و سایر ویتامین‌های گروه B استفاده شود ولی هنوز در هیچیک از بررسی‌های انجام شده، این مسأله به اثبات نرسیده است.
برای بررسی همراهی احتمالی درمان با اسید فولیک و احتمال سرطان، پژوهشگران نتایج دو کارآزمایی بزرگ تجویز مکمل ‌ویتامین B را در قریب به 7000 بیمار دچار بیماری ایسکمیک قلب در نروژ با هم تلفیق کردند.
بیش از 70% بیماران یا قبلاً سیگار می‌کشیدند یا در زمان انجام کارآزمایی سیگاری بودند.
در نروژ غنی کردن غذا با اسید فولیک اجباری نشده است.
بیماران به صورت غیرانتخابی شده ازیکی ازچهار جیره‌ی روزانه‌ی زیر استفاده کردند:
· اسید فولیک (8/0میلی‌گرم) و ویتامین 12B (4/0 میلی‌گرم) و ویتامین B6 (40 میلی‌گرم)
· اسید فولیک و ویتامین B12
· ویتامین B6 به تنهایی
· دارونما
پس از متوسط 78 ماه درمان و پیگیری،احتمال ایجاد سرطان در گروههایی که از اسید فولیک استفاده می‌کردند در مقایسه با آنهایی که از اسید فولیک استفاده نمی‌کردند 21% بالاتر بود (تعداد لازم برای صدمه‌زدن (NNH) حدود 63 نفر بود).
احتمال مرگ در اثر سرطان در گروه اسید فولیک 38% بیشتر بود (NNH حدود 91).
این احتمال در مورد تمام علل مرگ و میر 18% بالاتر بود (NNH حدود 43).
میزان شیوع سرطان ریه در میان سرطان‌های در حال رشد و مرگ به علت سرطان ریه بالاتر از سایر موارد بود........

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
غربالگری سرطان پروستات
ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

هدف اولیه در غربالگری سرطان، پیشگیری از بیمارگنی اختصاصی بیمار یا مرگ است. بیشتر براساس این نکته‌ی تأئید نشده یا شاید تائید شده که جستجوی زودرس و درمان سرطان پروستات موجب بهبود پیامدهای اختصاصی بیماری می‌شود، به طور معمول از تست‌های سالانه‌ی آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (PSA) و معاینه‌ی رکتال با انگشت (DRE) در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود. اما با توجه به شیوع بالای تومورهایی که از نظر بالینی بی‌آزارند و طول عمر بیمار را مورد تهدید قرار نمی‌دهند و همراه شدن بیمارگنی بالقوه‌ی مربوط به درمان، ارزش واقعی انجام غربالگری سرطان پروستات مشکوک است. در حال حاضر، انجمن اورولوژی اروپا، انجمن اورولوژی آمریکا و انجمن سرطان آمریکا، توصیه کرده‌اند که غربالگری سالانه‌ی سرطان پروستات در مردان 50 ساله یا بالاتر بدون علامتی انجام شود که امید به زندگی تخمینی آنها بیش از 10سال است. به، عکس کالج پزشکان آمریکا و کالج طب پیشگیری آمریکا تصور می‌کنند که بیمار باید خود در مشاوره با پزشک و تنها پس از بحث و در نظر گرفتن، سود و زیان بالقوه‌ی غربالگری سرطان پروستات و براساس ترجیح شخصی و امید به زندگی، تصمیم بگیرد. خوشبختانه، از بررسی غیر انتخابی غربالگری سرطان پروستات در اروپا (ERSPC) و کارآزمایی غربالگری پروستات، ریه، کولون و تخمدان در ایالات متحده اطلاعات معناداری به دست آمده است که از غربالگری سرمی و DRE برای سرطان پروستات حمایت و یا آن را رد می‌کند.
از آنجا که بحث در مورد شایستگی‌ها و محدودیت‌های غربالگری ادامه دارد به این جهت باید راهکار مناسبی برای غربالگری تعریف شود تا پیشرفتها در زمینه‌ی PSA انجام شود، باید از DRE به عنوان گسترده‌ترین آزمون غربالگری در 40 تا 50% تمامی موارد پروستات مشکوک و قابل لمس استفاده شود تا برای سرطان تحت بیوپسی قرار گیرد. در نتیجه‌ غربالگری گسترده‌ با PSA، تعداد مردانی که تنها با DRE غیر طبیعی در آنها سرطان پروستات تشخیص داده شده بود به طور مشخص روبه کاهش نهاد. افزون براین، قدرت PSA در تشخیص سرطان پروستات در مرحله‌ی زودرس و نادرستی نسبی و شخصی بودن DRE سبب شد بعضی مصنفان استفاده‌ی دائم از DRE را در موارد غربالگری زیر سوال ببرند. با وجودی که صحت پیشگویی PSA بدون شک بسیار بیشتر از DRE به ویژه در مردانی است که تراز PSA پائین دارند، در صورتی که DRE از برنامه‌های غربالگری حذف شود، باید سه مساله را حل کرد:
1- چقدر احتمال دارد معاینه‌ی غیر طبیعی رکتال سبب انجام بیوپسی غیر ضروری شود.
2- ارزش فزاینده‌ی غربالگری با DRE و PSA نسبت به PSA تنها چقدر است.
3- آیا استفاده از DRE از شرکت بیمار در برنامه‌ی غربالگری جلوگیری می‌کند؟
ارزش پیش آگهی دهنده‌ی مثبت (PPV) DRE غیر طبیعی از 6 تا 33% متغیر است و مستقیماً حتی در مردانی که PSA کمتر از 4 دارند با میزان PSA همراه است. Gosselaar و همکاران این مشاهده را تأیید کرده و اظهار داشته‌اند که سرطان‌های بالقوه‌ مهاجم در مردانی که دارای DRE غیرطبیعی هستند در مقایسه با DRE طبیعی فراوان‌تر است. با وجودی که این محققان اکنون دیگر غیر طبیعی بودن DRE را در مردانی با PSA کمتر از 3، اندیکاسیون انجام بیوپسی پروستات نمی‌دانند ولی Okotie و همکاران دریافته‌اند که یک نسبت اساسی سرطان‌هایی که فقط با DRE تشخیص داده شده‌اند از نظر خاصه‌های بالینی، تهاجمی بوده‌اند: 20% در پروستاتکتومی رادیکال محدود به غیر عضو و قریب 20% دارای امتیاز Gleason برابر 7 یا بیشتر بوده‌اند. افزون بر این Gosselaar و همکاران گزارش کرده‌اند که PPV یک DRE غیر طبیعی در مردانی که دارای PSA بیش از 3 نانوگرم در میلی‌لیتر بوده‌اند برابر 48% و قریب 2 برابر PPV برای PSA معادل 4 تا 10 نانوگرم در میلی‌لیتر بوده ‌است. این مصنفان به درستی نتیجه ‌گرفته‌اند که با وجود مشکوک بودن DRE (در ارتباط با افزایش PSA) که اندیکاسیون بیوپسی را تغییر نمی‌دهد، احتمال وجود بیماری با شدت بالا اصولاً افزایش می‌یابد و باید در مدل‌های پیش بینی خطر آینده‌ برای تومورهایی که از نظر بالینی قابل توجه هستند در نظر گرفته شود. این توصیه تا آنجا که بررسی اوکوتی و همکاران نشان می‌دهد سرطان‌های پروستات تشخیص داده شده به علت ناهنجاری تراز PSA و نتایج DRE با کاهش کلی و بقای حیات اختصاصی سرطان در مقایسه با سرطان‌هایی محسوس می‌باشد که تنها با یکی از این دو راه تشخیص داده شده‌اند.....

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
غذای ملکه
ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

غذای ملکه Queen’s food یک ماده‌ی ژله‌یی ویسکوز بسیار مفید است که زنبورهای عسل کارگر آن را در بزاق خود ترشح می‌کنند. غذای ملکه منبع غنی از استیل کولین، آمینواسیدها (حدود 18عدد) از جمله 18 آمینواسید ضروری، مواد مغذی و انرژی‌زای دیگر شامل دوازده تا سیزده درصد پروتئین، دوازده تا پانزده‌ درصد کربوهیدرات و پنج تا شش درصد اسیدهای چرب ضروری به خصوص HDA10 و مقدار زیادی از ویتامین‌ها و مینرال‌ها از جمله کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم، روی، آهن، کروم، منگنز، سیلیکا و سلنیوم است (مینرال‌های فوق وجودشان بیشتر بستگی به منطقه‌ی پرورش زنبور عسل دارد).
ویتامینهای غذای ملکه به مقدار قابل توجهی ویتامینهای محلول در آب به خصوص ویتامینهای گروه B بیشتر B5 و B6 و B12 و به میزان کمتری ویتامینهای A و E و D و C می‌باشند. افزایش طول عمر زنبور ملکه به مدت پنج تا هفت سال نسبت به طول عمر زنبورهای کارگر که هفت تا هشت هفته است و نیز سایر خصوصیات برتر زنبور ملکه از جمله قدرت تخمک‌گذاری با تعداد بالا و دارا بودن خصوصیات برتر دیگر نسبت به سایر زنبورها را همه به تغذیه‌ی ملکه در مرحله‌ی لاروی با ماده‌ی‌ فوق (Queen’s food) به خاطر....

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
بارداری و خطرات قلب و عروق
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠  

مشخص شده است که فرصت‌های پیشین در ارزیابی‌های تشخیصی در قریب به ثلث بیمارانی از دست رفته است که بعدها سرطان کولورکتال در آنها تشخیص داده شده است.
غالباً در مورد شکست تجسس سرطان کولورکتال (CRC) با کولونوسکوپی، اخباری شنیده می‌شود ولی شکست در تشخیص CRC نیز وقتی اتفاق می‌افتد که بیمار برای ارزیابی‌های تشخیصی مراجعه نمی‌کند یا از آن چشم می‌پوشد.
برای تعیین کثرت و ویژگی‌های این نوع موقعیت‌های از دست رفته، محققان یک بررسی همنوای گذشته‌نگر شامل 551 بیمار انجام داده‌اند که در یک سیستم ثالثه‌ی مراقبت از سلامت به تازگی در آنها سرطان کولورکتال تشخیص داده شده است.
دو نفر از مرور کنندگان، پرونده‌ی الکترونیک بیماران را مورد بررسی قرار دادند تا رویدادهای مراقبت از بیمار را شناسایی کرده ‌و کلیدهای بالینی موجود در کارهای تشخیصی قبلی را تشخیص دهند.
این محققان اظهار داشته‌اند که بیش از یک موقعیت برای تشخیص CRC در 161 (4/31%) بیمار از 513 بیمار قابل ارزیابی از دست رفته است (متوسط تعداد موقعیت‌های از دست رفته به ازای هر بیمار 2/4، متوسط تعداد کلیدهای از دست رفته به ازای هر بیمار 3/5). کلیدهای بالینی از دست رفته در بالاترین درصد بیماران به قرار زیر بوده است:
• کم خونی کمبود آهن مشکوک یا تأیید شده (6/51%)
• آزمون‌مثبت خون ناپیدا در مدفوع (8/39%)
• هماتوشزی (دفع مدفوع حاوی خون قابل رویت به علت دیورتیکولوز، سرطان کولون و اولسرپپتیک hematochezia) در حالت عدم انجام کولونوسکوپی طی سال قبل (4/22%).....

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
بهمنی: قیمت ها تحت کنترل است
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح جزئیات جلسه روز شنبه با مدیران عامل بانکها درباره هدفمندی یارانه‌ها، از بررسی آخرین وضعیت نظام بانکی برای مواجهه با اعلام ناگهانی اصلاح قیمتها خبر داد و گفت: قیمتها شدیدا تحت کنترل است.محمود بهمنی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه ای در بانک مرکزی با مدیران بانکهای دولتی...

 

                                                                                                           ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
زئیات 7 بسته حمایتی وزارت بازرگانی اعلام شد
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
در راستای اجرای صحیح محورهای مختلف قانون هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از اجرای آن از مدت‌ها پیش بسته‌های حمایتی مختلفی از سوی دستگاه‌های دولتی به تصویب رسید که با ورود به مرحله‌ اجرایی قانون عملیاتی می‌شود.وزارت بازرگانی نیز به عنوان دستگاهی که به طور مستقیم...

 

                                                                                                           ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
بهره‌برداری از بزرگترین مجتمع پی وی سی جهان
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به راه اندازی چهار طرح جدید پتروشیمی تا اسفند ماه امسال از آغاز تولید محصول در بزرگترین مجتمع پی.وی.سی جهان در بندر ماهشهر خبر داد. رمضان اولادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون ساخت 26 طرح پتروشیمی در اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه پنجم...

 

                                                                                                         ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
350 هزار واحد مسکن مهر سال آینده به بهره برداری می رسد
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: 350 هزار واحد مسکن مهر سال آینده در شهرهای جدید به بهره برداری می رسد و به متقاضیان تحویل می شود.به گزارش ایرنا علی نیکزاد در بازدید از پروژه 520 واحدی مسکن مهر در کهریزک در جمع خبرنگاران افزود: اکنون یک میلیون و 700هزار واحد مسکن مهر در کشور درنظر گرفته شده که از این تعداد کار...

 

                                                                                                           ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
تعاونی های سهامی عام وارد بورس می شوند
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
معاون توسعه و نظارت برتعاونی های وزارت تعاون گفت: برای ورود تعاونی های سهامی عام به بورس، با سازمان بورس جلساتی برگزار و مقرر شد مراحل ورود اینگونه تعاونی ها به بورس هر چه سریعتر فراهم شود.وهاب فرهمند در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه در زمینه ورود تعاونی ها به بورس مذاکرات بسیاری با مسئولان سازمان بورس...

 

                                                                                                           ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
ورود 3 هزار تن هندوانه به بازار در آستانه شب یلدا
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
مدیرکل دفتر محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی از ورود 3 هزار تنی هندوانه به بازار در آستانه شب یلدا خبر داد.بهروز غیبی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تنظیم بازار در شب یلدا برعهده وزارت جهاد کشاورزی نیست، گفت: هندوانه از میوه‌های خارج از فصل به شمار می رود اما جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان...

 

                                                                                                          ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
12 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ساخت 9 مسیر ریلی جدید
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
شورای اقتصاد با هدف تقویت زیرساخت های ریلی در کشور و به منظور توسعه حمل و نقل ریلی، با سرمایه‌گذاری 120 هزار میلیارد ریالی برای احداث 9 مسیر ریلی در سطح کشور موافقت کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اقتصاد در جلسه مورخ 15/8/1389 کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد جزء (1)...

 

                                                                                                           ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
قم دارای آب شیرین می‌شود
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم از انتقال آب شیرین سرشاخه‌های دز به قم در فروردین ماه سال 1390 خبر داد.سیدحسن رضوی در گفتگو با خبرنگار فارس در قم درباره آخرین وضعیت انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سفر پر خیر و برکت به قم تاکید بسیاری بر تسریع در اجرای این...

 

                                                                                                           ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
امکان برداشت از حساب هدفمندسازی یارانه ها برای هیچ کس وجود ندارد
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
مدیر عامل بانک تجارت گفت: امکان برداشت وجه از حساب هدفمندی یارانه ها معطوف به مجوز سازمان هدفمندسازی یارانه هاست و در اختیار بانک ها نیست. محمودرضا داوری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: حساب هایی که بانک ها برای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طراحی کرده اند چه در غالب حساب جاری و چه در...

 

                                                                                                           ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
خرید برنج پرمحصول داخلی به 40 هزارتن رسید
ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
سخنگوی وزارت بازرگانی گفت: ‌از آغاز خرید تضمینی برنج در کشور تا اواخر آذرماه امسال 39 هزار و 800 تن برنج پرمحصول داخلی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شده است.به گزارش ایرنا به نقل از ‌شابا ،‌ سید علیرضا شجاعی گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و اقدامات وزارت...

 

                                                                                                          ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
شمار بانک‌های ورشکسته آمریکا در سال 2010 به 157 بانک رسید
ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
با ورشکسته شدن شش بانک دیگر شمار بانکهای ورشکسته آمریکا در سال 2010 به 157 بانک رسید. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، اداره دولتی نظارت بر کار بانکها در آمریکا شش بانک دیگر را در این کشور تعطیل کرد و به این ترتیب شمار بانکهای ورشکسته آمریکا که تعطیل شدند به 157 بانک رسید.در میان...

 

                                                                                                          ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
پایان عملیات تسطیح فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در بهمن‌ ماه
ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
مجری فازهای 20 و 21 پارس‌جنوبی از پایان عملیات تسطیح فازهای 20 و 21 در بهمن ‌ماه امسال خبر داد.به گزارش خبرگزاری فارس از عسلویه، علی نورزاد اظهار داشت: ساخت دو مخزن 250 هزار بشکه‌ای میعانات گازی در فازهای 20 و 21 پارس جنوبی از دو هفته آینده آغاز می‌شود و عملیات ساخت و نصب این...

 

                                                                                                          ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
اختصاص 20 درصد از درآمد یارانه‌ها به عمران مناطق محروم
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: با هدفمند کردن یارانه‌ها 20 درصد از درآمد حاصل از آن به بخش عمران و آبادانی مناطق محروم اختصاص می‌یابد.اقبال محمدی در گفتگو با خبرنگار فارس در سنندج، اظهار داشت: اجرایی شدن این قانون تحول عظیمی در حوزه اقتصادی کشور به وجود می‌آورد....

 

                                                                                                          ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
سالانه از خروج 6 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب گفت: تعمیرات اساسی حدود 60 دستگاه توربین سالانه از خروج 6 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می‌کند.به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، نصرت الله سلیمانی اظهار داشت: این تعمیرات بر روی توربین‌های رولز رویس، سولار و کمپرسور سولار...

 

                                                                                                            ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
تا پایان سال500 میلیون دلار صادرات فرش دستباف محقق می‏شود
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
رئیس مرکز ملی فرش ایران سهم ایران را از فرش دستباف جهان 40 درصد دانست و گفت: رقبای ایران به ترتیب کشورهای هند، پاکستان، افغانستان و چین هستند.مرداسی در گفتگو با ایسنا، در خصوص صادرات فرش دستباف اظهار کرد: آمار صادرات فرش دستباف درپنج ماه نخست سال جاری بر اساس آمار گمرک ایران 207 میلیون دلار بوده که در...

 

                                                                                                          ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
دانشگاه تربیت معلم کرج؛90 ساله ای محصور میان دستفروشان و دوره گردان
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
اعظم کریمی میدان دانشگاه تربیت معلم که سالهاست به واسطه قرار گرفتن این دانشگاه در آن، به نام میدان دانشگاه مشهور است از نابسامانیهای بسیاری رنج می برد که ترافیک سنگین و تجمع دستفروشان، کمترین آن است و دهها مشکل آشکار و پنهان دیگر در آن وجود دارد. دانشگاه تربیت معلم خوارزمی، این روزها در حالی 90 سالگی خود را پشت سر  گذاشت که با مشکلات عدیده ای دست به گریبان است. این مرکز آموزش عالی با برخورداری از فضای فیزیکی و وسعت جغرافیایی و شمار زیادی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی ساکن در مجتمع دانشگاهی و واقع شدن آن در استان تهران از گذشته با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده که شاید یکی از دلایل آن دو پارگی این دانشگاه در کرج و تهران است. پردیس دانشگاه تربیت معلم واقع در حصارک کرج در حالی سالها پیش در این منطقه احداث شد که در آن زمان گمان می شد با ایجاد این دانشگاه، منطقه محروم حصارک در مسیر رشد و رونق قرار گیرد و حضور دانشگاه در این منطقه توسعه و پیشرفت آن را با خود به همراه داشته باشد. سالها از احداث این مجموعه و گسترش آن گذشت اما آنچه نصیب ساکنان منطقه و دانشجویان این مرکز آموزشی شد، تنها تداوم فقر امکانات فرهنگی و رفاهی به همراه تزریق جمعیت جوان دانشجو در خیابانها و معابر منطقه شده و به واقع مشکلات این منطقه بیشتر بر روی فضای دانشگاه تاثیر گذاشته است. در اصلی، تنها نام دانشگاه را یدک می کشد: گذری پیرامون در اصلی دانشگاه و گشتی در میدان حصارک که تنها نام دانشگاه را بر خود یدک می کشد و خبری از محیط دانشگاهی در این منطقه نیست، جای بسی تامل و طرح پرسش را باقی می گذارد. استقرار دانشگاهها در تمامی شهرستانهای کوچک و بزرگ همواره بیشتر از آثار منفی فرهنگی، آثار مثبت توسعه ای را به همراه داشته و موجب رونق کسب و کار و توسعه همه جانبه شهرها و شهرستانها و بخشهای مختلف شده است، حال آنکه در منطقه حصارک این مسئله به وقوع نپیوسته است. به طور معمول در اطراف محوطه های دانشگاه بزرگ این چنینی علاوه بر تردد روزانه هزاران دانشجو و اعضای هیئت علمی ساکن در مجتمع دانشگاهی در حدود بیش ازچهار هزار دانشجو نیز در خوابگاههای آن زندگی می کنند. با استقرار کتاب فروشیها، مراکز خدمات کامپیوتری، دانشجویی، کافی نتها، رستورانها، فروشگاههای لوازم التحریر، مراکز درمانی، رفاهی و تفریحی، مراکز عرضه کالاهای خوراکی مورد نیاز دانشجویان و... نیز وجود دارد. حال آنکه اطراف دانشگاه عظیم و طویل تربیت معلم را خواربارفروشی، ابزارآلات و دستفروشان و دوره گردها احاطه کرده اند و اگر کسی تابلوی دانشگاه را از دور نظاره گر نباشد به ذهنش هم وجود دانشگاهی این چنین عریض  و طویل خطور نخواهد کرد. در کنار تمامی مسائل فوق به دلیل واقع شدن دانشگاه در مسیر اصلی اتوبان از داخل شهر و نیز مسیر دسترسی ساکنان این منطقه به شهرکهای صنعتی اطراف، همواره در ساعات اولیه و شروع کلاسها و نیز در هنگام عصر با تعطیلی کارخانه ها، ترافیک بسیار سنگینی در مسیر اصلی دسترسی به دانشگاه رخ می دهد که همواره کلافگی دانشجویان و اساتید و... را به همراه دارد. علاوه برمشکل ترافیک، برای عبور از عرض خیابان مقابل دانشگاه که در چهار لاین عبور و مرور خودرو در دو طرف در حال تردد هستند دانشجویان اغلب با نذر و نیاز و دلهره فراوان رد می شوند و پلی هم در کار نیست. تازه بعد از عبور با دلهره فراوان از عرض خیابان که خط کشی بودن یا نبودن آن چندان برای رانندگان و نیز عابران آن مورد توجه نیست و خبری نیز از چراغ راهنمایی و پلیس راهنمایی رانندگی برای ساماندهی شلوغی نیست، باید عبور از موانع آغاز شود! در این مسیر، عابران که حجم قابل توجهی از آنان دانشجویان هستند باید ابتدا از بتونهای سنگی مترو و مسافربرهای شخصی هشتگرد که اصلاً متوجه عجله دانشجویان برای رسیدن به دانشگاه نیستند و دائم آنان را برای سوار شدن به خودروهای خط هشتگرد - کرج تشویق می کنند، عبور کنند.....

 

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
دانشگاهیان در پی عملیاتی کردن شعار دانشگاه تمدن سازند
ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
گفتگو از کریم باباخانیان اشاره: طبق فرموده حضرت امام خمینی (ره) مبدأ همه تحولات، دانشگاه است. دانشگاه امروزه نقش بسیار مهمی در ایجاد تحول در سطح جامعه دارد. در کنار تربیت کادر علمی و تولید دانش، نیاز به تحول فرهنگی نیز احساس می‌شود. از این رو از ابتدای تشکیل دولت نهم بحث ایجاد یا احیای معاونت فرهنگی در آموزش عالی کشور دنبال شد و در نهایت این معاونت شکل گرفت. اکنون با گذشت بیش از 5 سال از فعالیت آن گفتگویی با دکتر غلامرضا خواجه سروی مسئول معاونت فرهنگی- اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام داده‌ایم که توجه شما را به مطالعه ماحصل آن جلب می‌کنیم؛ وی ابتدا به چگونگی شکل‌گیری این معاونت در ابتدای دولت نهم پرداخت و گفت: سابقه معاونت فرهنگی و اجتماعی در شکل کنونی محصول وزارت علوم دولت نهم است. قبل از آن، این معاونت منحل شده بود و فعالیت آن تقلیل پیدا کرده و در قالب یک اداره کل که زیر مجموعه معاونت دانشجویی محسوب می‌شد فعالیت می‌کرد. در دانشگاه‌ها نیز تحت عنوان امور فوق برنامه و ... ادامه حیات می‌داد. در دولت نهم با توجه به اجماعی که از سوی چهره‌های علمی و دانشگاهی شکل گرفت، براساس نیاز فرهنگی دانشگاه‌ها معاونت فرهنگی احیا گردید. با شکل گرفتن این معاونت دو اتفاق میمون رخ داد؛ اول آنکه چون امور فرهنگی در دوران هشت ساله دولت دوم خرداد از مسیر اصلی خود خارج شده و ماهیت فعالیت آن تغییر یافته بود و آنچه در سطح دانشگاه‌ها ارائه می‌شد خیلی با فرهنگ ایرانی و اسلامی همخوانی نداشت،‌ لذا برنامه‌ای تدوین گردید تا در قالب فعالیت فرهنگی، ‌مبانی دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگر این اتفاق، ایجاد دغدغه فرهنگی در بین دانشگاهیان بود که با استقبال خوبی روبه رو شد. بنابراین معاونت فرهنگی وزارت علوم از شهریور ماه سال 1384 احیا شد و از جمله معاونت‌هایی است که مسئول آن بدون کوچکترین مشکلی منصوب و مشغول به کار شد. در دوره چهار ساله دولت نهم رویدادهای فرهنگی خوبی در سطح دانشگاه‌ها پدید آمد که این امر باعث شد تصور مثبتی از معاونت فرهنگی در سطح دانشگاه‌ها به وجود آید که رسانه‌ها در این زمینه نقش قابل توجهی ایفا کردند. نکته مهمی که مد نظر ما بود مطرح نمودن شعار دانشگاه‌ تمدن ساز ایران اسلامی ‌و تدوین برنامه برای دانشگاه تمدن ساز بود که این امر مورد توجه قرار گرفت و همه پذیرفتند که دانشگاه باید به وظیفه اصلی خود در نظام جمهوری اسلامی که همانا کادر سازی و تولید دانش است بازگردد. در کنار این وظایف توجه به مقوله فرهنگ و تربیت فرهنگی نیز جایگاه والایی دارد و باید نیازهای فرهنگی اساتید، کارکنان و دانشجویان را که در واقع خانواده دانشگاه هستند تامین کرد. امروزه دانشگاهیان به دنبال عملیاتی کردن شعار دانشگاه تمدن ساز هستند اما در دوره عمر یک ساله معاونت فرهنگی وزارت علوم دولت دهم باید عرض کنم که معاونت فرهنگی ...

 

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
باغ سیب
ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
مسعود هرورانی- مربی تربیتی منطقه 15 تهران یکی بود یکی نبود، چند چاه پر آب دست به دست هم داده بودند و قناتی را ساخته بودند و آب آن زلال و خنک و سرزمین ماهی‌ها شده بود. بالای چاه‌ها چند درخت سنجد با برگ‌های نقره‌ای طوسی دیده می‌شد و کمی آن طرف‌تر تپه‌ای قرار داشت که با بوته‌هایی از گون پوشیده شده بود. همسفر آب قنات شده و کم کم وارد باغ می‌شویم. درختان بلند صنوبر آشیانه کلاغ‌ها شده است. در وسط باغ درخت بزرگ و تنومند توت قرار دارد که در اطراف آن چمن‌های تقریبا بلندی دیده می‌شود که توت‌های رسیده و پر آب و در عین حال شیرینی روی آن ریخته، برگ‌های بعضی درختان وش می‌زند. آرام‌ آرام به قسمت سبزیکاری باغ می‌رسیم که با درختان بزرگ سیب تزئین شده است. سیب‌های پر آب و درشت که شاخه‌هایش به سمت زمین آویزان است. سیبی از درخت می‌افتد، سیب را بر می‌دارم. بوی عطر آن به مشام می‌رسد. به یاد گفته بزرگی می‌افتم که می‌گوید: هزاران نفر افتادن سیب را از درختان دیده‌اند، ولی این افتادن یک نفر را به فکر فرو می‌برد و او (نیوتن) کاشف جاذبه زمین می‌شود. با خود می‌گویم این همه باغبان باسواد و دانشگاه دیده که در مدارس ما هستند آیا نمی‌توانند نگاه‌های خود را دقیق‌تر کنند و از کنار هر اتفاقی به سادگی نگذرند. ای کاش می‌شد روانشناسان و بزرگان تعلیم و تربیت می‌آمدند چند سالی را به عنوان مربی تربیتی رفتار بچه‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دادند و سپس نظریه‌پردازی می‌کردند. روزی مادری به من مراجعه کرد و گفت آقای مربی مسئله‌ای من و خانواده‌ام را رنج می‌دهد. به او گفتم اگر بتوانم کمک‌تان کنم خوشحال می‌شوم. او گفت بچه مرا یکی از همکلاسی‌هایش اذیت می‌کند و هر روز او را می‌زند. گفتم خانم خیلی جدی نگیرید، مگر بچه‌ها چقدر می‌توانند به هم آسیب برسانند. او گفت آقا بچه خودتان که نیست غصه بخورید. کمی تکان خوردم و ناگهان به یاد سخنی از رسول گرامی اسلام (ص) افتادم که فرمودند: هدیه، دوستی و مودت را زیاد می‌کند. به این مادر این پیشنهاد را دادم و او گفت این بچه فرزند مرا می‌زند من به او هدیه بدهم؟! گفتم حالا یک بار امتحان کنید. روز بعد او هدیه‌ای را آورد و توسط فرزندش به آن دانش‌آموز خاطی داد. از آن روز به بعد آن مشکل حل شد! از این‌گونه نگاه‌های دقیق در مدارس به وفور دیده می‌شود. اگر آنها در جایی ثبت شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد در سال، چند تجربه جمع می‌شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و تربیت ما ثمر خواهد داد. و یا باز هم یک روز که معلم‌های کلاس اول مدرسه در جلسه‌ای حضور داشتند با خود گفتم باید سر بچه‌ها را گرم کنم تا هم حوصله آنها سر نرود و هم بی‌خطر باشد. با خود تصمیم‌ گرفتم تعدادی از بچه‌ها را انتخاب کنم و مسابقه پیاده‌روی را در حیاط مدرسه برگزار کنم. به آنها گفتم بچه‌ها هر کسی تندتر پیاده‌روی کند و دست خود را به آن طرف حیاط بزند و برگردد برنده است. بچه‌ها آماده شدند و با سوت من حرکت کردند. چند قدم راه رفتند و دیدم یکی از آنها می‌دود و راه نمی‌رود. هر چه گفتم آقا ندو صدای من به آنها نمی‌رسید و همه شروع به دویدن کردند. با خود گفتم چرا بچه‌ها در بین مسابقه حرف مرا فراموش کردند و دویدند و مسابقه تبدیل شد به دوی سرعت. چند روز بعد متوجه شدم بچه‌ها آنچه را که می‌بینند عمل می‌کنند نه آنچه را که می‌شنوند. تصمیم گرفتم با چند مربی خوش‌فکر مشورت کنم و طرح خودم را مبنی بر جمع‌آوری این‌گونه کارها شروع کنیم. به آنها زنگ زدم و گفتم ....

 

                                                                                                      ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
آموزش از راه دور الکترونیکی مهمترین عامل ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی
ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  

صفی‌الله ملکی اکنون که دولت مصمم به اجرای دور کاری کارکنان و کارمندان ادارات به منظور بهره‌وری بهتر از نیروی انسانی می‌باشد، مصوباتی را در هیئت دولت به تصویب رسانده و زیر ساخت‌های مخابراتی و نرم‌افزاری را در کشور مهیا کرده است، آموزش از راه دور (الکترونیکی) در آموزش و پرورش برای دانش‌آموز می‌تواند یکی از موثرترین و مهمترین عوامل ایجاد فرهنگ دور کاری، کاهش هزینه‌های دولت در حوزه ایاب و ذهاب معلمان و دانش‌آموزان، کاهش ترافیک، آلودگی هوا و بهترین الگوی مصرف در راستای تاکید مقام معظم رهبری و اساسی‌ترین عامل تحول بنیادی در کشور باشد. امروز آموزش نیمه حضوری و غیر حضوری یک اصل پذیرفتنی در جهان است به طوری که در سال 2005 بیش از دو میلیارد نفر افراد کره‌زمین از کاربران اینترنتی بوده و در سال 2020 به بیش از 80 درصد افراد کره زمین تعمیم خواهد یافت. آموزش الکترونیکی در زندگی، امور شغلی، آموزشی و حتی تفریحات مردم وارد شده است. اساسنامه موسسه آموزش از راه دور به منظور آموزش نیمه حضوری و غیر حضوری برای بازماندگان از تحصیل براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال 1375 تصویب شد و در سال 1383 این آموزش‌ها در کشور راه اندازی گردید که در حال حاضر 1761 مرکز آموزش از راه دور بیش از 000/500 دانش‌آموز لازم التعلیم و بزرگسال بازمانده از تحصیل را تحت پوشش خود دارد. آموزش از راه دور (الکترونیکی) آموزش آسان، همه جا و برای همه می‌باشد که اهم فعالیت آن برای متاهلین، مزدوجین، مبتلایان به بیماری‌های خاص، مناطق محروم و ... می‌باشد. آموزش نیمه حضوری از طریق نرم‌افزار علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی برای دولت باعث انعطاف‌پذیری در آموزش، افزایش اعتماد به نفس در دانش‌آموزان و باعث خود آموزی، خود پژوهشی و تقویت اعتماد به نفس دانش‌آموزان به جای متکی به معلم بودن خواهد بود. حذف محدودیت‌های جغرافیایی، اقتصادی، جنسیتی و ایجاد فرصت‌های برابر آ‌موزشی (عدالت آموزشی) از دیگر مزایای آموزش از راه دور در کشور می‌باشد. آموزش از راه دور به عنوان آموزش هزاره سوم برای افزایش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان، تامین آموزش مادام‌العمر،‌ حفظ آموزش‌های face to face (در حال حاضر همه دانش‌آموزان باید برای همه دروس در هر ترم شش ساعت به صورت حضوری برای رفع اشکال در کلاس درس معلم حضور یابند) یک عامل ایجابی.....

                                                                                                       ادامه مطلب

کلمات کلیدی:
 
روانشناسی تربیتی
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
ربابه سلیمان - منطقه4 آموزش و پرورش تهران روانشناسی تربیتی یکی از مهمترین رشته هایی است که به بحث و بررسی پیشرفت های درسی و نارسایی های تحصیلی یاد گیرندگان می پردازد. به عبارتی روانشناسی تربیتی شاخه ای از علم روانشناسی است که هدف آن کمک به دست اندرکاران تربیت در برخورد درست با مسائل آموزشی و تربیتی است. دید کلی تربیت معادل اصطلاح انگلیسیeducation  است که گاهی نیز به پرورش ترجمه شده است. در هر حال تربیت عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، روانی، اخلاقی و اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت افراد در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفاشدن استعدادهای آنهاست. به این ترتیب واژه تربیت معنی کلی تری می یابد و از آنجا که نظام تربیتی، نظامی گسترده است، روانشناسی تربیتی در بدو تاسیس عمده زمینه های تربیت را شامل می  شد، اما با رشد سایر حوزه های روانشناسی، حیطه عمل آن محدودتر گشته و تنها مسائل تربیتی مربوط به شرایط آموزشگاهی و آموزش را شامل شد. تاریخچه از زمانی که ویلهلم وونت Willhelm Wundt() در سال1879  آزمایشگاه روانشناسی خود را در دانشگاه لایپزیگ تاسیس نمود، همه پژوهش هایی که از آن پس در مورد مسائل رشد آدمی، تفاوت فردی، هوش، انگیزش، یادآوری و فراموشی، ارزشیابی تحصیلی، شیوه های یادگیری و هر نوع پژوهشی که با آموزش و پرورش ارتباط داشته است، انجام گرفتند، ستون اصلی روانشناسی تربیتی را تشکیل می دهند. نخستین کتاب روانشناسی تربیتی که به وسیله “ثرندایک” Thorndike,E.L() در سال1913  انتشار یافت، به تحقیق در مورد طبیعت و فطرت آدمی، تفاوت های فردی و قانون های یادگیری پرداخت و مسائل آموزشی را با روش های علمی، توصیفی و آزمایشی مورد بررسی قرار داد. نقش و تاثیر در زندگی امروز، رونق اقتصادی، پویایی فرهنگی، آسایش عمومی و به طور کلی توانایی صنعتی و خودکفایی هر جامعه ای به نظام آموزشی برتر و پیشرفته تر آن وابسته است. زمانی که به دستگاه های عظیم آموزشی در کشورهای قدرتمند جهان نظر بیفکنیم، مشاهده می کنیم که چه نیروی بزرگی و با چه برنامه های سنجیده ای برای تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان، کارگران فنی، مهندسان،....

 

                                                                                                      ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
تعلیم و تربیت و معضلات و مشکلات مربوط به آن یکی از بحث انگیزترین مسائل در جوامع مختلف بوده و هست. دلایل این اهمیت را نیز می توان به نکاتی چون لزوم تعلیم و تربیت صحیح نسل آ تی، حساسیت و شکنندگی کودکان، نوجوانان و جوانان در مقابل مسائل مختلف؛ سرمایه گذاری و دولتمردان جوامع برای دستیابی به موفقیت بیشتر با استفاده از تخصص نسل جوان؛ تاکید والدین بر تعلیم و تربیت درست فرزندان؛ حرکت سرسام آور جوامع به سوی رشد و ترقی و بسیاری نکات ریز و درشت دیگری نسبت داد و درست به دلایل ذکر شده ترک تحصیل دانش آموزان یکی از معضلاتی است که می توان آن را به دلایل مختلف آفتی برای ساختار آموزشی- پرورشی جوامع دانست. شاخص ترین دلایل و راهکارهای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان دبیرستانی در عوامل زیر خلاصه می شود؛ 1- فراهم شدن زمینه مناسب برای تحصیل همه جوانان و نوجوانان زیر بیست و یک سال: در بسیاری از کشورها حداکثر سن برای تحصیل در دوره دبیرستان18  سال است و پس از این سن دانش آموزان به فرض اشتیاق به ادامه تحصیل باید راهی مدارس شبانه شوند. حضور در مدارس شبانه عاملی برای ترک تحصیل دانش آموزان است. از این رو با ارتقای سطح سنی، این معضل برطرف شده و دانش آموزان بدون ترس و هیجان بویژه هیجان ناشی از افزایش سن می توانند به تحصیل بپردازند. به عقیده پژوهشگران در قرن حاضر که بسیاری از دانش آموزان با مشکلات فراوانی چون ناتوانی در تامین نیازهای اقتصادی- اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند افزایش سن تحصیل در دبیرستان راهکاری است تا دانش آموزان بتوانند در کنار کار به تحصیل نیز بپردازند. براساس پژوهش های انجام شده بالاترین آمار ترک تحصیل مربوط به ترک تحصیل به دلیل افزایش سن و امتناع دانش آموزان از حضور در مدارس شبانه است. 2- مدارس ویژه دانش آموزان19  تا21  سال:خجالت دانش آموزانی که نسبت به همکلاسی های خود سن بالاتری دارند عاملی دیگر برای ترک تحصیل آنها است. بنابراین با ساخت مدارس ویژه دانش آموزان19  تا21  ساله می توان گام موثری جهت جلوگیری از ترک تحصیل این رده سنی برداشت. این مدارس باید جدا از مدارس شبانه فعالیت کرده و از هر نظر حتی از جهت زمانی مانند سایر مدارس مقطع دبیرستان باشند. 3- بر روی تک تک دانش آموزان تمرکز کنیم: به عقیده پژوهشگران انجمن بین المللی مطالعات آموزشی آمریکا NEA() مرکز آموزشی ای می تواند در زمینه آموزش و پرورش دانش آموزان موفق عمل کند که از وضعیت آموزشی- پرورشی فرد فرد دانش آموزان آگاه باشد. این تمرکز با کاهش تعداد کادر آموزشی و انتخاب افراد زبده، ارتباط منظم و موثر والدین و اولیای مدرسه، ارتباط صمیمانه (در حد معقول و منطقی) بین دانش آموزان و آموزگار، کاهش تعداد دانش  آموزان در هر کلاس (حداکثر بین18  تا25  نفر)، برنامه ریزی منظم برای رسیدگی به وضعیت درسی دانش آموزان و برگزاری کلاس های تقویتی منظم به منظور رفع ضعف های آموزشی میسر است. پژوهشگران ، برگزاری برنامه های تفریحی دسته جمعی در پایان هفته و حتی در طول تعطیلات تابستان را یکی از شیوه های افزایش ارتباط میان دانش آموزان با یکدیگر و دانش آموزان با اولیای مدرسه بویژه آموزگار می دانند. این ارتباط زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات آموزشی- پرورشی است. در حقیقت به هر میزان موانعی چون ترس، خجالت و بی اعتمادی میان دانش آموزان و آ موزگار و... برطرف شود به همان میزان امکان موفقیت دانش آموز افزایش می یابد. 4- گسترش زمینه تحصیل:محدود کردن رشته های تحصیلی و القای این باور که ادامه تحصیل در برخی رشته های تحصیلی ضامن موفقیت بوده و ادامه تحصیل در سایر رشته ها، آینده روشنی را به دنبال ندارد دانش آموز را از ادامه تحصیل دلزده می کند....

 

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
کاربرد فناوری و اطلاعات در آموزش و پرورش
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
صفی الله ملکی-کارشناس ارشد امور فرهنگی مقدمه دنیای قرن بیست و یکم در واقع دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعات بر پدیده ها و فعالیت های علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود. سیستم های آموزشی به تبع آن آموزش و پرورش، هرگز نمی تواند خود را منفک از دیگر نهادهای اجتماعی، ملی و فعل و انفعالات گسترده بین المللی بداند، زیرا جامعه آموزشی مرکز ثقل تغییرات و تحولات هزاره سوم خواهد بود. در قرن حاضر منابع طبیعی سرمایه نیست بلکه داشتن اطلاعات سرمایه محسوب می شود. جامعه اطلاعاتی و فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، به عنوان عامل نجات ودر عین حال ممکن است تهدید کننده تلقی شود. اگر چه این فناوری ها به هیچ وجه بی طرف و خنثی نیستند، اما باید آنها را همان گونه که هستند- وسایلی برای کسب اطلاعات و برقراری ارتباط که با ساختارهای موجود جامعه پیوند خورده اند پذیرفت. در عین حال از آنجا که فرایند تغییر و تحول در ماهیت نهادهای اجتماعی بشری قرار دارد، سیستم های آموزشی نیز در آینده نزدیک دستخوش تغییر و تحولات و یا حتی چالش های احتمالی خواهند شد. اما مسئله اساسی این است که چه استراتژی هایی را بایستی اتخاذ کرد که نظام های تربیتی و آموزشی در قرن بیست و یکم سنتی نباشد بلکه همگام با رشد و پیشرفت بشری به بازسازی و بازآفرینی خود بپردازد تا بتواند در رقابت های جهانی مبارزه کند و عامل تحول و توسعه باشد. فناوری اطلاعات چیست؟ «فناوری اطلاعات» فنونی است که ما را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می کند. (کیت بهان، دیاناهولمز، ترجمه آذرخش و مهرداد،1377 ) هر چند فناوری اطلاعات، اصطلاحی است جدید،  اما از لحاظ مفهومی قدمت آن به قدمت اشتیاق انسان به برقراری ارتباط می رسد. در حال حاضر سیستم های اطلاعاتی، ما را قادر می سازند تا سیستم های اطلاع رسانی کارآمدی به وجود آوریم. امروز بدون کاربرد معقول فنون اطلاعاتی، فعالیت ها تقریبا بی فایده و بی حاصل خواهد بود. برای تسریع و سهولت تصمیم سازی و تصمیم گیری به اطلاعات نیاز داریم. هدف اصلی سیستم های اطلاعاتی کسب اطلاعات، پردازش آن به صورت مفید و در دسترس قرار دادن آن برای انجام وظایف مختلف است. یکی از نقش های سیستم اطلاعاتی در آموزش و پرورش،  ایجاد این اطمینان است که بتوانیم در مواقع لزوم اطلاعات مورد نیاز خود را تهیه کنیم. باید کوشش کنیم تا اطلاعات مورد نیاز را پیش بینی نموده، هنگام لزوم در دسترس داشته باشیم. یا به اصطلاح به روز کردن اطلاعات است. کشورهای در حال توسعه علاوه بر مشکل دسترسی به فناوری، با مسائل ساختاری و رفتاری مرتبط با آن نیز روبرو هستند. کارآیی در زمینه این فناوری ها به عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، فنی و سطح پیشرفت نرم افزار و چگونگی نهادینه شدن و بهره گیری از آنها بستگی دارد. (هنسون و رولا، ترجمه حیدری،1373 ) علاوه بر عوامل فوق، چهار نیروی دیگر که در پذیرش فناوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی در آموزش و پرورش موثرند عبارتند از: 1- ایجاد نگرش و باورهای مثبت نسبت به فناوری اطلاعات 2- انقلاب نهادهای جدید اطلاعاتی 3- اطلاعات و ساختارهای اجتماعی متناسب با جامعه اطلاعاتی 4- فرایند به کارگیری فناوری های اطلاعات نقش فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش کشورهای توسعه نیافته: بر پایه نظرات سازمان بین المللی یونسکو در بررسی مشکلات ارتباطات، یکی از نقش ها و وظایف فناوری ارتباطات و اطلاعات در جامعه، موضوع آموزش وپرورش است. یعنی هم انتقال اطلاعات لازم برای رشد افکار، ساخت و پرورش شخصیت و فراگیری مهارت ها، هم پیام های متنوع و گسترده لازم به منظور کمک به فراگیران در شناخت، درک وقدردانی از یکدیگر و اتحاد در تعهدات اجتماعی. (استوور، ترجمه نجف بیگی و صرافی زاده،1375 ). از جمله وسایل عمده ای که از طریق آن می توان به تحرک روانی، هویت ملی، احساس یگانگی، استقلال و اعتماد به نفس رسید، آموزش و پرورش است و در این مورد فناوری اطلاعات می تواند نقش عمده ای داشته باشد. رشد فناوری اطلاعات در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته، بخصوص در زمینه وسایل ارتباط جمعی موجب ایجاد فرصت های تازه ای در آموزش و پرورش می شوند. چون آموزش و پرورش زیربنای همه توسعه های اقتصادی، اجتماعی و.... می باشد. اطلاعات و ارتباطات به ایجاد «محیط آموزشی» منجر می گردد که در آن خود هم وسیله و هم موضوع بحث است. به عنوان وسیله موجب می شود تا تعداد زیادی از مردم، بخصوص در مناطق روستایی، به مهارت های اولیه مجهز شوند. به عنوان موضوع یا پیکره اطلاعات به مردم اجازه می دهد تا با یکدیگر بهتر ارتباط برقرار کنند و از مراودات اجتماعی بهره مند شوند. بین فناوری اطلاعات و آموزش، روابط روشن و معناداری وجود دارد. چون اول اینکه اطلاعات و ارتباطات مکمل توسعه خردمندانه است. در نظر بسیاری از مردم کشورهای کم توسعه یافته، مدرسه مساوی و یا معادل وسایل ارتباط جمعی تلقی می شود و از طریق فناوری اطلاعات است که مردم دانش کسب می کنند. حتی محتوای بعضی از برنامه ها که طبیعتا آموزشی نیستند، موجب فراگیری فرد می شود و امکان پیشرفت دموکراسی وعدالت را میسر می سازد. دوم اینکه وجود اطلاعات بسیار زیاد و مجموعه آنها در طبقه بندی های تخصصی موجب شده تا افراد به طور قابل ملاحظه ای به دانش و کاربرد آن دسترسی یابند. نظریاتی از قبیل «دهکده جهانی» دنیای کامپیوتر و ایجاد تمدن از طریق ابزار بصری، دلالت بر رشد محیط جدیدی دارند که در آن فناوری اطلاعات و آموزش، همه در اطراف ما هستند. دسترسی به اطلاعات خاص باعث می شود تا افراد در حل مشکلاتشان از آن استفاده کنند. سوم اینکه تسهیلات فناوری اطلاعات در بسیاری از کشورها موجب تدوین برنامه های آموزشی کارآفرین و خلاق گردیده وبعضی برنامه های آموزشی رسمی مکمل دروس مدرسه یا دانشگاه شده اند. بعضی از این تسهیلات غیر رسمی تر هستند و برای بزرگسالانی که به دانش فنی و یا حتی سرگرمی نیاز دارند تهیه می شوند. چهارم، فناوری اطلاعات، خصوصا وسایل ارتباطات آموزش از راه دور موجب می شود تا کیفیت آموزش از طریق ابزار تصویری و صوتی در مدرسه بالا رود. فناوری اطلاعات می تواند به آموزش دانش آموزانی بپردازد که بنا به عللی به مدرسه دسترسی ندارند و مدت های مدیدی است که در مناطق روستایی از تحصیل بازمانده اند. از طریق آموزش از راه دور (نرم افزارCD  -VCD  و...) می توان به سواد آموزی پایه ای، آموزش ریاضی، مهارتی، تغذیه  و کشاورزی به لازم التعلیم ها و بزرگسالان اقدام کرد. فناوری اطلاعات، وسایل آموزشی برنامه ریزی شده ای را در بر می گیرد که به عنوان وسیله گفت و شنود برای دانش آموزانی که به کمک اضافی نیاز دارند به کار برده می شود و موجب می گردد....

 

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
آموزش و پرورش مظلوم
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
غلامرضا رحیمی - معلم بازنشسته وزارت آموزش و پرورش تنها متولی تعلیم و تربیت نیست: جامعه، مدیران، صدا و سیما و رسانه ها، خانواده، حتی دوستان و آشنایان و مردم کوچه و بازار و... نهادهایی بسیار موثر در شکل  گیری و جهت  دهی تربیت و فرهنگ جوامع هستند. اگر ملتی به رشد و سعادت و توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می  رسد به واسطه  این ابزارهاست و اگر به جهتی غیر از آن متمایل می  گردد نیز به این عوامل بستگی دارد. همسویی یا غیرهمسویی علل مذکور، دلالت مستقیم بر نتایج مثبت و منفی امر آموزش و پرورش دارد. نخبگان و روشنفکران هر جامعه، فلسفه و جهت  گیری آموزش و پرورش را تعریف می  کنند. مسلما در هر نقطه  ای از دنیا دیدگاه های مختلفی بر اساس بنیانهای فکری و اعتقادی طراحی می  شود، اما عوامل یاد شده در شکل  گیری فرهنگ جوامع، مشترک هستند. هر زمان، این علل، حرکتی همگام و هماهنگ داشته باشند، نتایج درخشان آن در فرهنگ عمومی مردم جلوه می  کند. راستگویی و صداقت، تعهد، وجدان  کاری و... در مسئولیتهای مختلف از نتایج مطلوب هماهنگی نهادهای تربیتی می  باشند. در چنین شرایطی مردم از نظر روحی و روانی آرامتر بوده و از درگیریهای شخصی یا گروهی گریزانند و انتقاد به عنوان یک اصل مهم پذیرفته شده در بین ایشان می  باشد و افراد یا گروههای مختلف، عقاید حتی متضاد یکدیگر را محترم می  شمارند و زندگی در کنار هم با دیدگاههای گوناگون، یک امر طبیعی و منطقی خواهد بود. با چنین ویژگیهایی، بنیا نهای آرامش اجتماعی ایجاد می  گردد. دولتها نیز بر همین اساس قادر خواهند بود روحیه  انتقاد پذیری را در خود تقویت کرده و  به نقد کنندگان احترام بگذارند و با شناسایی ضعفها و عیوب خود نسبت به اصلاح آنها اقدام کنند. اما در جوامعی که نهادهای مختلف تربیتی، همسو و هماهنگ عمل نمی  کنند، فقدان مسئولیت  پذیری و ضعف تعهد کاری در جامعه بیشتر به چشم می  خورد. در چنین  شرایطی است که روحیه  نقد پذیری از میان رفته و هر کس طالب به کرسی نشاندن دیدگاه خود است. تا جایی که کوچکترین مشکلات، بزرگ  نمایی می  شود و گروههای مختلف دائما در فکر سرزنش، سرکوفت و یا حتی سرکوب یکدیگر هستند.نگارنده که خود معلم بازنشسته  می  باشد، بارها - مانند سایر مردم خصوصا کسانی که نقش مستقیم در فعالیت مدارس دارند - شاهد تقابل نهادهای تربیتی بوده و انتظار دارد با نقد مطالب مطروحه توسط خوانندگان محترم، ترویج روش «انتقاد از خود» که اصل مهم در تربیت اسلامی است پویا و بازنگری گردد. یقینا بهترین شیوه برای ارزیابی یا شروع فعالیت جدید در زمینه  های مختلف، تحقیق و بررسی سابقه  آن و استفاده از روش های آماری و علمی است. البته روش آزمون و خطا به عنوان یکی از راههای پرهزینه با خطر پذیری بالا و احتمال صدمات بزرگ مادی و معنوی نیز وجود دارد که معمولا با بررسی بازخورد و نتیجه  فعالیتها همراه است.متاسفانه در سیستم فرهنگی ما تعصب در اجرای شیوه های اشتباه، سد محکمی در برابر خلاقیتها، ابتکارات و نوآوریها گردیده است و هر زمان که اراده کرده  ایم تغییراتی در سیستم معیوب خود ایجاد کنیم به جای آنکه از روشهای قبلی، ارزیابی دقیقی داشته باشیم و با نگاه به گذشته و نتایج آن به اصلاح امور بپردازیم، با کپی  برداری از کشورهای دیگر در صدد «تحولات بنیادین» در آموزش و پرورش برآمده و این داستان، سالهاست که ادامه دارد و با تغییر مدیران عالی  رتبه در نهادهای مختلف تربیتی به ویژه وزارت آموزش و پرورش، با طرح شعارهای جدید، اقدامات گذشته مطرود و محکوم می  گردد و چند صباحی سرگرمیهای متفاوت و تازه به وجود آمده و بحث محافل و رسانه  ها می  گردد. برای روشن شدن موضوع، بیان برخی واقعیات ملموس و عینی ضرورت دارد. در ابتدا طرح سوالاتی با جوابهای واضح ضرورت دارد تا از این راه به بررسی «بازخورد و محصول» فعالیتهای آموزش و پرورش (به معنای کلی و اولیه  آن) پرداخته شود؛ - جرم و جنایت و بزهکاری و فعالیت قوه  قضاییه و پلیس خادم ملت چه میزان است؟ - آمار واقعی معتادان به مواد مخدر (با وجود فراوانی و انواع آن تا2000  نوع به گفته  برخی مسئولین و قیمت ارزان آن) چیست؟ - آیا آمار جوانان سیگاری یا میانگین سن شروع اعتیاد به سیگار را می  دانیم؟ - تعهد و مسئولیت  پذیری و پاسخگویی به مشکلات مردم و خدمتگزار جامعه بودن به وصیت امام راحل (ره) یا به گفته  مسوولین، طرح تکریم ارباب رجوع به کجا رسیده است؟ - تا چه حد در مبارزه با تهاجم فرهنگی به تاکید مقام معظم رهبری، موفقیت حاصل شده است؟ -  و...

 

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
اهکارهای کاربست آموزه های مدرسه
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
ابوالفضل فضلی (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) زندگی بشر امروز در مقایسه با زندگی گذشتگان که ساده و همراه با رنج و مشقت و سختی بود به مراتب بهتر و راحت تر، ولی پیچیده تر شده و هر لحظه در حال نو شدن است . در حالی که بشر در قرن19  و قبل از آن از وسایل بسیار ابتدایی و ساده برای گذراندن زندگی خودش استفاده می کرد، از اوایل دهه1980  جهان وارد عرصه نوینی شد و عرصه های مختلف زندگی انسان دچار دگرگونی و تحول شد که فهم آن با بکارگیری واژگان قبلی میسر نمی باشد و عصر نوین بشری با اصطلاحاتی چون جهانی شدن، عصر انفجار اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و ... شناخته می شود. انسان قرن حاضر از وسایل بسیار پیشرفته در داخل خانه و سریع السیر چون هواپیما و اتومبیل و ... در بیرون خانه استفاده می کند و از زمان، نهایت استفاده را در جهت نیل به آمال و اهداف خودش می برد. رشد سریع و فزاینده علم و تکنولوژی سبب شده که کالاها و فراورده های سایر نقاط جهان، بیش تر و سریع تر از گذشته در اختیار مردم روی زمین قرار گیرد و دانش امروز بشر، محدود به یک نقطه و کشور خاصی نیست و در عرض چند ثانیه تبادل اطلاعات و دانش از طریق مطبوعات و رسانه ها و از همه  مهمتر اینترنت انجام می پذیرد. امروزه انسانی موفق است که با درک زمان، خودش را مجهز به علم روز کرده و از قافله تمدن و پیشرفت عقب نماند و طبق برنامه و با توجه به زمان پیش برود. چون این تکنولوژی و پیشرفت محصول فکری جامعه بشری است و از این رو کابردهای آن را میزان اطلاعات ، آگاهی و اراده فردی و جمعی تعیین می کند . این عصر، عصر تنوع و پیچیدگی در روابط انسانی، علوم زمان و شغل های مختلف است و از ویژگی های بارز این عصر که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و توجه به آن امری ضروری است نه محوریت دانش و اطلاعات بلکه کاربرد این دانش و اطلاعات وانتقال آن در یک چرخه و بازخورد فزاینده میان نوآوری و کاربرد نورآوری است و متناسب با این پیچیدگی در روابط انسانی و علوم زمان، شغل های مختلفی نیز ایجاد شده است . پس در راستای این پیچیدگی و تنوع، کشورها نیز باید در تربیت نیروی انسانی خویش اقدام نمایند. کشورها پیشرفت نخواهند کرد مگر اینکه شخصیتهای رشد یافته، مغزهای اندیشمند و دستهای ماهر و توانا برای این امر تربیت شوند تا با علم و آگاهی بیشتر زمینه های کاربست علم و تکنولوژی را در تمام عرصه های زندگی و جامعه پیاده نمایند و مطالب و موارد این علوم را از حالت سکون درآورده و  به بالفعل و وارد چرخه فعال تولید تبدیل نمایند. از گذر این اتفاق مهم چرخه تولید و توزیع به حرکت درآمده و در سایه آن مشاغل مختلف ایجاد می شود تا هزاران نفر بیکار در این عرصه مشغول شوند . چون توسعه و افتخار هر ملتی به پرورش صحیح مغزها و توسعه فرهنگی، اندیشه ها و ... است و منابع انسانی آگاه و کارآمد هر جامعه موتور حرکت و کلید فتح مشکلات و سرمایه توسعه و تعالی آن کشور است. در عصر پیش رو ، الگوی انسانهای کارکردگرا در ابزارها و تجهیزات چند منظوره برای استفاده بهینه از زمان و منابع لازم، تا رسیدن به چشم  انداز و اهداف تعیین شده و پندآموزی از نخبگان و نوادر جهان است. از این رو در عصر حاضر تنها هدایت منابع انسانی به سمت کارکرد گرایی ، قادر به بهبود مستمر در مسیر تعالی و در نهایت بقای فرد می باشد، و اکتفا نمودن به مشتی محفوظات دور از ذهن و مطالب صوری و تئوری های فرضی و مجازی نه تنها هیچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه تمام دانش آموزان ما را ضمن اخذ مدرک دانشگاهی و با کسب پرستیژ تخیلی به فکر نشستن در پشت میز و مصرف  گرا شدن سوق داده و تعداد بیکاران جامعه اضافه خواهد شد. پس ما باید به این مسئله به عنوان یک معلول نگاه کنیم که علتهای مختلف در بروز این قضیه دخیل بوده است. اگر بخواهیم معلول را از پیش رو برداریم باید موانع موجود و علتها را بشناسیم و اگر به این علتها توجه نکنیم غیر از تغییرات جزئی که ممکن است اتفاق بیفتد نباید انتظار معجزه داشته باشیم. توسعه و تحقق چشم انداز و آرمانهای یک کشور نیاز به دانش و تکنولوژی و از همه مهمتر بهره برداری درست و کاربست مناسب این امکانات و ظرفیتهای موجود در آن کشور دارد. برای رسیدن به چنین اهداف و آرمانها باید از منابع، پتانسیل ها و استعدادها و از همه مهمتر از منابع انسانی و امکانات آن به نحو شایسته استفاده کرد. چون ماهیت پیچیده و شتاب تصاعدی تغییر و تحولات جامعه جهانی به گونه ای است که سرعت فزاینده این نو شدن با دهه های قبل قابل مقایسه نیست و این شتاب نه فقط در تغییر ابزار و فناوری بلکه حتی در نوع نگرش انسان نسبت به خودش و جهان پیرامونش رخ داده است و سبب پیدایش تحولات تازه ای درنظام اجتماعی  از جمله نظام تعلیم و تربیت شده است . دانش آموز امروز ما نمی تواند صرفا بااطلاعات و علوم حفظی و انبار نمودن آنها در ذهنش وارد جامعه شود چون امروزه صرف یادگیری لازم است ولی کافی نیست. بلکه میزان آگاهی و اطلاعات فردی را میزان کاربرد آن اطلاعات و علوم توسط فرد تعیین می کند. چون ویژگی جامعه کنونی نه محوریت دانش و اطلاعات بلکه کاربرد این دانش و اطلاعات و نحوه انتقال آنها در چرخه زندگی، اقتصاد و تولید شرط اصلی است . پس اتکای صرف به موضوعات و مطالب کتب درسی نه تنها باعث رشد و پیشرفت جامعه نخواهد شد بلکه باعث عقب ماندگی و بیکارشدن نسل امروز جامعه که در آینده گرداننده چرخ جامعه هستند، خواهد شد. در اصل باید علم آموزی کشور ما از توجه بیش از حد به مطالب صوری و تئوری و نمره و ... منصرف شده و با تدوین و غنی سازی مطالب کتب درسی در مسیر خویش به طرف آموزش به روش کارگاهی ، ازمایشگاهی (البته در عمل) و مشارکتی و ... حرکت کند و در این زمینه تالیف کتب درسی مناسب، تقویت دروس فوق برنامه و تکمیل و توجه به رشته کار و دانش و ... مفید و موثر خواهد بود . ملاحظه می کنیم که جهان در عصرکنونی با بهره گیری از نتایج حاصل از قرنها تلاش با پشت  سرگذاشتن سیر تحولات جهانی به این نتیجه رسیده است که تنها به وسیله هدایت نیروی انسانی به سمت کارکردگرایی قادر به بهبود مستمر توسعه و تعالی و در نهایت بقای خود خواهد بود. زندگی در جهان پرتکاپو، چابکی نوآوری و تحول فناوری در عصر هزاره سوم ، زمینه های طرح اندیشه ای نوین برای بهره برداری از دانش روز با قابلیت اطمینان بالاتر را پیش رو قرار می دهد و نیل به این هدف جز از طریق شناخت و مدیریت صحیح و آگاهی از سیر تغییر و تحولات دنیای امروز میسر نمی گردد. احتمالا درهیچ عصری از فعالیت های دامنه داری که در حال حاضر برای پیشبرد جنبه های نظری و عملی به عمل می آید برخوردار نبوده است. در این قرن آموزش  و پرورش اهداف خود را با توجه به نیاز جامعه تغییر داده است و هماهنگ با حال و هوای این عصر به اردوگاه تجربه گرایی و کاربرد عملی علوم درعرصه های زندگی گام نهاده است .....

 

                                                                                           ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
اهکارهای کاربست آموزه های مدرسه
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
ابوالفضل فضلی (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) زندگی بشر امروز در مقایسه با زندگی گذشتگان که ساده و همراه با رنج و مشقت و سختی بود به مراتب بهتر و راحت تر، ولی پیچیده تر شده و هر لحظه در حال نو شدن است . در حالی که بشر در قرن19  و قبل از آن از وسایل بسیار ابتدایی و ساده برای گذراندن زندگی خودش استفاده می کرد، از اوایل دهه1980  جهان وارد عرصه نوینی شد و عرصه های مختلف زندگی انسان دچار دگرگونی و تحول شد که فهم آن با بکارگیری واژگان قبلی میسر نمی باشد و عصر نوین بشری با اصطلاحاتی چون جهانی شدن، عصر انفجار اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و ... شناخته می شود. انسان قرن حاضر از وسایل بسیار پیشرفته در داخل خانه و سریع السیر چون هواپیما و اتومبیل و ... در بیرون خانه استفاده می کند و از زمان، نهایت استفاده را در جهت نیل به آمال و اهداف خودش می برد. رشد سریع و فزاینده علم و تکنولوژی سبب شده که کالاها و فراورده های سایر نقاط جهان، بیش تر و سریع تر از گذشته در اختیار مردم روی زمین قرار گیرد و دانش امروز بشر، محدود به یک نقطه و کشور خاصی نیست و در عرض چند ثانیه تبادل اطلاعات و دانش از طریق مطبوعات و رسانه ها و از همه  مهمتر اینترنت انجام می پذیرد. امروزه انسانی موفق است که با درک زمان، خودش را مجهز به علم روز کرده و از قافله تمدن و پیشرفت عقب نماند و طبق برنامه و با توجه به زمان پیش برود. چون این تکنولوژی و پیشرفت محصول فکری جامعه بشری است و از این رو کابردهای آن را میزان اطلاعات ، آگاهی و اراده فردی و جمعی تعیین می کند . این عصر، عصر تنوع و پیچیدگی در روابط انسانی، علوم زمان و شغل های مختلف است و از ویژگی های بارز این عصر که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و توجه به آن امری ضروری است نه محوریت دانش و اطلاعات بلکه کاربرد این دانش و اطلاعات وانتقال آن در یک چرخه و بازخورد فزاینده میان نوآوری و کاربرد نورآوری است و متناسب با این پیچیدگی در روابط انسانی و علوم زمان، شغل های مختلفی نیز ایجاد شده است . پس در راستای این پیچیدگی و تنوع، کشورها نیز باید در تربیت نیروی انسانی خویش اقدام نمایند. کشورها پیشرفت نخواهند کرد مگر اینکه شخصیتهای رشد یافته، مغزهای اندیشمند و دستهای ماهر و توانا برای این امر تربیت شوند تا با علم و آگاهی بیشتر زمینه های کاربست علم و تکنولوژی را در تمام عرصه های زندگی و جامعه پیاده نمایند و مطالب و موارد این علوم را از حالت سکون درآورده و  به بالفعل و وارد چرخه فعال تولید تبدیل نمایند. از گذر این اتفاق مهم چرخه تولید و توزیع به حرکت درآمده و در سایه آن مشاغل مختلف ایجاد می شود تا هزاران نفر بیکار در این عرصه مشغول شوند . چون توسعه و افتخار هر ملتی به پرورش صحیح مغزها و توسعه فرهنگی، اندیشه ها و ... است و منابع انسانی آگاه و کارآمد هر جامعه موتور حرکت و کلید فتح مشکلات و سرمایه توسعه و تعالی آن کشور است. در عصر پیش رو ، الگوی انسانهای کارکردگرا در ابزارها و تجهیزات چند منظوره برای استفاده بهینه از زمان و منابع لازم، تا رسیدن به چشم  انداز و اهداف تعیین شده و پندآموزی از نخبگان و نوادر جهان است. از این رو در عصر حاضر تنها هدایت منابع انسانی به سمت کارکرد گرایی ، قادر به بهبود مستمر در مسیر تعالی و در نهایت بقای فرد می باشد، و اکتفا نمودن به مشتی محفوظات دور از ذهن و مطالب صوری و تئوری های فرضی و مجازی نه تنها هیچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه تمام دانش آموزان ما را ضمن اخذ مدرک دانشگاهی و با کسب پرستیژ تخیلی به فکر نشستن در پشت میز و مصرف  گرا شدن سوق داده و تعداد بیکاران جامعه اضافه خواهد شد. پس ما باید به این مسئله به عنوان یک معلول نگاه کنیم که علتهای مختلف در بروز این قضیه دخیل بوده است. اگر بخواهیم معلول را از پیش رو برداریم باید موانع موجود و علتها را بشناسیم و اگر به این علتها توجه نکنیم غیر از تغییرات جزئی که ممکن است اتفاق بیفتد نباید انتظار معجزه داشته باشیم. توسعه و تحقق چشم انداز و آرمانهای یک کشور نیاز به دانش و تکنولوژی و از همه مهمتر بهره برداری درست و کاربست مناسب این امکانات و ظرفیتهای موجود در آن کشور دارد. برای رسیدن به چنین اهداف و آرمانها باید از منابع، پتانسیل ها و استعدادها و از همه مهمتر از منابع انسانی و امکانات آن به نحو شایسته استفاده کرد. چون ماهیت پیچیده و شتاب تصاعدی تغییر و تحولات جامعه جهانی به گونه ای است که سرعت فزاینده این نو شدن با دهه های قبل قابل مقایسه نیست و این شتاب نه فقط در تغییر ابزار و فناوری بلکه حتی در نوع نگرش انسان نسبت به خودش و جهان پیرامونش رخ داده است و سبب پیدایش تحولات تازه ای درنظام اجتماعی  از جمله نظام تعلیم و تربیت شده است . دانش آموز امروز ما نمی تواند صرفا بااطلاعات و علوم حفظی و انبار نمودن آنها در ذهنش وارد جامعه شود چون امروزه صرف یادگیری لازم است ولی کافی نیست. بلکه میزان آگاهی و اطلاعات فردی را میزان کاربرد آن اطلاعات و علوم توسط فرد تعیین می کند. چون ویژگی جامعه کنونی نه محوریت دانش و اطلاعات بلکه کاربرد این دانش و اطلاعات و نحوه انتقال آنها در چرخه زندگی، اقتصاد و تولید شرط اصلی است . پس اتکای صرف به موضوعات و مطالب کتب درسی نه تنها باعث رشد و پیشرفت جامعه نخواهد شد بلکه باعث عقب ماندگی و بیکارشدن نسل امروز جامعه که در آینده گرداننده چرخ جامعه هستند، خواهد شد. در اصل باید علم آموزی کشور ما از توجه بیش از حد به مطالب صوری و تئوری و نمره و ... منصرف شده و با تدوین و غنی سازی مطالب کتب درسی در مسیر خویش به طرف آموزش به روش کارگاهی ، ازمایشگاهی (البته در عمل) و مشارکتی و ... حرکت کند و در این زمینه تالیف کتب درسی مناسب، تقویت دروس فوق برنامه و تکمیل و توجه به رشته کار و دانش و ... مفید و موثر خواهد بود . ملاحظه می کنیم که جهان در عصرکنونی با بهره گیری از نتایج حاصل از قرنها تلاش با پشت  سرگذاشتن سیر تحولات جهانی به این نتیجه رسیده است که تنها به وسیله هدایت نیروی انسانی به سمت کارکردگرایی قادر به بهبود مستمر توسعه و تعالی و در نهایت بقای خود خواهد بود. زندگی در جهان پرتکاپو، چابکی نوآوری و تحول فناوری در عصر هزاره سوم ، زمینه های طرح اندیشه ای نوین برای بهره برداری از دانش روز با قابلیت اطمینان بالاتر را پیش رو قرار می دهد و نیل به این هدف جز از طریق شناخت و مدیریت صحیح و آگاهی از سیر تغییر و تحولات دنیای امروز میسر نمی گردد. احتمالا درهیچ عصری از فعالیت های دامنه داری که در حال حاضر برای پیشبرد جنبه های نظری و عملی به عمل می آید برخوردار نبوده است. در این قرن آموزش  و پرورش اهداف خود را با توجه به نیاز جامعه تغییر داده است و هماهنگ با حال و هوای این عصر به اردوگاه تجربه گرایی و کاربرد عملی علوم درعرصه های زندگی گام نهاده است .....

 

                                                                                           ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
تحول نظام آموزش و پرورش از طریق اصل44 قانون اساسی
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
سید محسن حسینی (نیکوفکر) ابتدا عرض کنم که حدود30  سال به طور شبانه روزی مشغول مطالعه و پژوهش و تجربه اندوزیدر خصوص تعلیم و تربیت (بخصوص تربیت) بوده ام و از روسای جمهور یا وزراء یا کارشناسان علمی مختلف، تا به حال ده ها تاییدیه علمی و تقدیرنامه اخذ کرده و در سه جشنواره ملی حائز رتبه برتر شده و عضو انجمن مخترعین کشور (با120  اختراع ثبت شده در خصوص لوازم کمک آموزشی ریاضی و علوم) و عضو انجمن ریاضی ایران و کارآفرین برتر کشوری هستم و مجموعه های فراوان علمی فرهنگی با رصدخانه ها و مجموعه های آزمایشگاهی فراوان در تهران و برخی شهرستان ها تاسیس کرده و از اموال شخصی،  هزینه پژوهش های خود برای یافتن راه های بهینه تعلیم و تربیتی نموده ام. در نظام آموزش و پرورش فعلی جهان فقط به نمره20  در تعلیمات علوم و آن هم، نه به صورت مفهومی، بلکه به صورت حافظه ای، توجه می گردد و از تربیت واقعی غافل هستند، تربیتی که بتواند انسان را در خودشناسی که همان خداشناسی است، مهارت بخشد، در نتیجه کودکان را تبدیل به افرادی پو£ گرا و بی هویت و معتاد و بزهکار و گوشه گیر و یا فاقد عزت نفس و خجالتی می نماید! کودکانی که اگر پزشک یا مهندس هم شوند باز هم دچار افسوس و گمراهی یا بیکاری و هزار و یک رفتار غیر منطقی و غیر اخلاقی می شوند! همه اش از جهان گفتم، حال برگردیم به ایران خودمان: در ایران خودمان، هم در تعلیم علوم ضعف داریم و هم در تربیت، یعنی در سه حیطه شناختی یا عاطفی و یا روانی حرکتی دچار ضعف هستیم. با نگاهی گذرا به آمار موجود در آزمون بین المللیTIMSS  وPIRLS  که آزمون ریاضی و علوم و ادبیات در بین کشورهاست، پی می بریم که دانش آموزان ایرانی در دوره های ابتدایی و راهنمایی و در دروس ریاضیات و علوم و ادبیات، ضعف هستند. در تربیت کودکان نیز هزاران مشکل و مسئله داریم، کودکانی تربیت می کنیم که درحضور جمع، حاضر به ابراز وجود نیستند و از اعتماد به نفس کافی برخوردار نبوده و با مهارت های مهم زندگی، آشنا نشده و یا آنها را در وجود خود نهادینه نکرده اند و به همین دلیل باکوچکترین مصائب زندگی، به سوی اعتیاد یا بزهکاری می روند و اگر هم تعدادی از دانش آموزان به مراحل المپیادها کشیده شده و یا درزندگی خود موفق و شاد هستند، باز هم تعداد آنها بسیار پایین بوده و مسئولین مربوطه از ارائه دادن آمار واقعی به مردم کوتاهی می نمایند، آماری از حضور مستمر و فراوان کودکان در مراکز مشاوره روانی، آماری فراوان از بر چسب زدن بیش فعالی به کودکان سالم و بازی جو، آماری فراوان استفاده مستمر بخش عمده ای از بزرگسالان (کودکان و دانش آموزان گذشته) از قرص های آرام بخش و خواب آور؟!! دردها فراوان است و همگی درگیر آنها هستیم و اما درمان کجاست؟ ناگزیر هستیم که از طریق اصل44  قانون اساسی فقط حدود20 % از وقت مدارس (نظام تعلیم و تربیت کشور) در اختیار بخش خصوصی با سه ویژگی اساسی (فعال بودن، خلاق بودن و نیک اخلاق بودن) اعضای آن، گذاشته و بودجه آن را از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب و تامین نماییم. در این راه درمانی، پیش بینی شده است که تعداد120/000  نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان و مستعد در کشور،....

 

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
هشدار هکرهای حامی ویکی‌لیکس به دولت انگلیس
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  

 

دوشنبه، ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹ ایتنا – یک گروه هکری اعلام کرد در صورت استرداد جولیان آسانژ موسس ویکی‌لیکس به سوئد، سایت‌های دولتی انگلیس را آماج حملات خود قرار خواهد داد. گروهی از هکرهای طرفدار سایت ویکی‌لیکس اعلام کردند اگر دولت انگلیس جولیان آسانژ مدیر ویکی‌لیکس را به سوئد استرداد کند، به سایت‌های دولتی انگلیس حمله‌ور خواهند شد. روز سه‌شنبه آسانژ 39 ساله توسط پلیس لندن دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد. به گزارش ایتنا به نقل از تلگراف، این شبکه هکری که از 1500 فعال اینترنتی تشکیل یافته است، پیشتر فعالیت سایت‌های مسترکارت و ویزا را با حملات دامنه‌دار موسوم به Operation Payback مخدوش و در برخی موارد تعطیل کرده بود. این حملات خرابکاری پس از آن صورت گرفت که سایت‌های مزبور از ادامه همکاری با ویکی‌لیکس امتناع ورزیدند و به این سایت خدمات ارائه ننمودند. در حالی که یک دادگاه قضایی در سوئد، پرونده مربوط به تجاوز جنسی آسانژ را بازگشایی و وی را احضار کرده است، این گروه ناشناس (Anonymous) به انگلیس هشدار داد در صورتی که آقای آسانژ را به سوئد تحویل دهد، سایت‌های دولتی بریتانیا را آماج حملات اینترنتی خود قرار خواهد داد. به گزارش ایتنا این هکرها همچنین برای سایت آمازون نیز خط و نشان کشیدند و گفتند برای حمله به این سایت نیز برنامه‌هایی در دست اجرا دارند. آمازون چند روز پیش به دلیل فشارهای سیاسی، ویکی لیکس را از سرورهای خود اخراج کرد.  .....
                                                                                               ادامه مطلب

کلمات کلیدی:
 
هکر حامی ویکی‌لیکس از زندان آزاد شد
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
سه شنبه، ۲۳ آذرماه ۱۳۸۹ ایتنا – هکر هلندی که در راستای طرفداری از ویکی‌لیکس، سایت دادستانی هلند را از کار انداخته بود، از زندان آزاد شد. یک جوان 19 ساله هلندی که چندی پیش به دلیل حمایت از سایت جنجالی ویکی‌لیکس، سایت دادستانی هلند را از کار انداخته بود از زندان آزاد شد. به گزارش ایتنا به نقل از رویترز، وی که روز شنبه در شهر هاگ هلند دستگیر شد، فردای آن روز از بازداشتگاه آزاد شد. وی دومین هکر هلندی است که به دلیل رخدادهای چند روز اخیر بازداشت شده است. پیش از او یک هلندی دیگر که نام واقعی وی منتشر نشده است، به اتهام راه‌اندازی حملات سایبری علیه سایت‌های مالی مسترکارت و پی‌پال دستگیر شده بود.....

 

                                                                                                             ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
بزرگترین عوامل ناامنی در سال ۲۰۱۱
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
سه شنبه، ۲۳ آذرماه ۱۳۸۹ ایتنا- پیش‌بینی‌های یک شرکت امنیتی نشان می‌دهد که گسترش درگیری‌های سیاسی در فضای اینترنت و حملات تفریحی خرابکاران، بزرگترین نگرانی سازمان‌های امنیتی در سال آینده میلادی خواهند بود. بر اساس گزارش PandaLabs، لابراتوارهای کشف و بررسی حملات رایانه‌ای، روندی که در سال ۲۰۱۰ میلادی با انتشار ویروس استاکس‌نت و با هدف اختلال در عملکرد زیرساخت‌های حیاتی و سرقت اطلاعات استراتژیک کشورها آغاز شد و نیز برخی منازعات سیاسی مانند تبادل حملات اینترنتی میان طرفداران و مخالفان پایگاه جنجالی ویکی‌لیکس و حملات سازمان یافته دولت چین به سرورهای شرکت گوگل و برخی مراکز سیاسی که با پاسخ متقابل برخی گروه‌های سیاسی همراه شد، به افزایش ناامنی رایانه‌های خانگی و بویژه شبکه‌های سازمانی زیرساخت در سال ۲۰۱۱، منجر خواهد شد. علاوه بر این رشد بی‌سابقه تعداد و تنوع ویروس‌های رایانه‌ای که در روزهای اخیر به بیش از ۶۰ میلیون مورد بالغ شده‌اند، نشان می‌دهد که بسیاری از کاربران جوان‌تر و عادی‌تر اینترنت نیز از تولید و انتشار کدهای مخرب در اینترنت و اجرای حملات هک علیه اهداف تصادفی لذت می‌برند. هرچند بیش از ۵۰ درصد این ویروس‌ها تنها ۲۴ ساعت عمر می‌کنند و تهدید چندانی برای امنیت عمومی اینترنت محسوب نمی‌شوند، اما سرگرم شدن شرکت‌های امنیتی و مراکز کشف و تحلیل ویروس‌های رایانه‌ای و در نتیجه کاهش بازده حفاظتی آنها، ممکن است به کاهش محسوس ضریب شبکه اینترنت و آسیب‌پذیر شدن فضای تبادل اطلاعات رایانه‌ای منجر شود. پیش‌بینی‌های پاندا نشان می‌دهد که اعتراضات سیاسی اجتماعی کاربران اینترنت، مانند آنچه که در تظاهرات مجازی علیه سازمان‌های مسئول در توقیف وب‌سایت‌های دانلود رایگان فایل و .....

 

 

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
آینه
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  

سه شنبه، ۲۳ آذرماه ۱۳۸۹ ایتنا - راستی چه کسی گفته است که همه امور سازمان بدون عیب و نقص است؟ سازمان هم مثل همه سازمان­ها و افراد دارای اشکالاتی است که حتماً یکی از آنها هم عدم انتشار منظم مجله تکفا است. آینه سهیل مظلوم واجاری در شانزدهم آذرماه دوست عزیز آقای م.ر بهنام رئوف از خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات در روزنامه دنیای اقتصاد طی مطلبی فشرده و حدود چهارصد کلمه­ای تلاش نمود تا کل عملکرد مدیران سابق، فعلی و حتی آتی سازمان نظام صنفی رایانه­ای کشور را در بوته نقد آورده و به طور مجمل بگوید که آنها هم مثل برخی از روزنامه­نگاران حوزه فناوری اطلاعات آدم­های باعرضه­ای نیستند. از آنجایی که این دوست عزیز احتمالاً به دلیل مشغله زیاد و قلت وقت حوصله تدقیق در وقایع را نداشته­اند، ترجیح دادم که مطلب ایشان را با شرح و بسط بیشتری مرور نمایم. لذا پیشاپیش از کثرت مطالب پوزش می­خواهم. 1- ظاهراً ایشان به یاد نداشته و خود را بی­نیاز از مراجعه به تقویم دیده­اند که نشست مردادماه سازمان را اشتباهاً نشست اردیبهشت ماه گفته­اند. شاید این اشتباه سهوی باشد ولی می­توان از آن به عنوان مشت نمونه خرواری یاد کرد که مطالب ایشان از دقت لازم در بیان امانت دارانه وقایع و اخبار برخوردار نبوده و لذا اساس نتیجه‌گیری‌های مطالب ایشان را مورد خدشه قرار دهد. 2- اینجانب در جلسه مذکورحضور نداشتم ولی آنچه از نوشته ایشان برمی­آید این است که در نشست تجلیل از خبرنگاران حوزه که توسط سازمان نظام صنفی رایانه­ای کشور برگزار شد، نایب رئیس سازمان(آقای بحری) برای ادای احترام به خبرنگاران و سایر میهمانان تلاش نموده بود تا جوی صمیمی و خودمانی ایجاد و البته اشکالات و انتقادات احتمالی را که به رسانه­های حوزه دارد را واگویی نماید. این انتقادات بر مذاق ایشان تلخ آمده و آن را در قالب سناریویی دیده­اند که سه ماه بعد هم شخص دیگری پلان بعدی آن را اجرا کرده و پیش‌بینی کرده‌اند که پلان‌های آتی آن هم توسط مدیران آتی سازمان پیگیری خواهد شد! 3- از آنجایی که تنها یک برنامه تلویزیونی وجود دارد که به بررسی مسائل حوزه فاوا می­پردازد و آن برنامه هم برنامه صفرویک شبکه آموزش (شبکه هفتم) سیمای جمهوری اسلامی است که طی در طول هفته برنامه­هایی حول محور فاوا اجراو در یکی از برنامه­های آن یعنی برنامه گفت‌وگوی داغ روزهای دوشنبه یکی از اعضای سابق هیئت مدیره سازمان به عنوان کارشناس حضور دارد لذا می­توان قاطعانه نتیجه­گیری کرد که مخاطب پاراگراف سوم مقاله وی، اینجانب سهیل مظلوم واجاری می­باشم که ایشان تحت عنوان «عضو سابق ولی حاضر! هیئت مدیره‌‌ »ازوی یاد کرده است. ظاهراً این رویه ناپسند که متاسفانه سکه رایج کشور شده است که مدیران فعلی به مدیران سابق فحاشی کرده و مدیران سابق نیز در کار مدیران فعلی کارشکنی نمایند، چنان نهادینه شده است که لابد باید در سازمان نظام صنفی رایانه­ای کشور نیز ساری و جاری باشد تا خوراک رسانه­ای برای برخی خبرنگاران فراهم گردد وگرنه اگر مدیران سابق تجربیات خود را در صورت درخواست مدیران فعلی در اختیار آنها قرار دهند، گناهی نابخشودنی کرده و یا حتماً روابطی از نوع آل پاچینویی با یکدیگر دارند. 4- از نشانی­های مطرح شده در مقاله ایشان برمی­آید که ظاهراً دلخوری وی از برنامه­ای بوده است که به نقش رسانه­های مکتوب در توسعه فناوری اطلاعات پرداخته است. آنهاییکه این برنامه را دیده باشند حتماً به یاد دارند که بنده در جمله آغازین آن از شعر معروف «بهرام که گور می­گرفتی همه عمر - دیدی که چگونه گور بهرام گرفت» استفاده کردم و پرسشگری و انتقاد را حق مسلم و رسالت مطبوعات دانسته و بیان داشتم که این بار نوبت آن است در برنامه­ای که اسمش گفت‌وگوی داغ و نوع رویکرد آن انتقادی است به نقد عملکرد مطبوعات بپردازیم. بدیهی است در برنامه انتقادی هم معمولاً به نقد می‌پردازند. البته اینکه نقد منصفانه چیست؟ راستش من فرقش را با نقد غیرمنصفانه نمی­دانم. خاصه اگر برنامه مناظره­گونه باشد و نقد شونده نیز حی و حاضر آماده پاسخگویی باشد، حتماً می­تواند با استدلال نقد مطرح شده را بی­اثر نماید که به طور معمول در این بین قضاوت با بینندگان است. حال اگر ایرادی به نوع نگاه ارباب جراید مطرح شد که نباید آن را تابو دانست زیرا اگر همه خبرنگاران ما اینچنین رئوف باشند که دل نازکشان طاقت انتقاد از خود را نداشته باشند چگونه می­توانند از دیگران انتقاد نمایند. البته آنچه ناجوانمردانه است برداشت سطحی از یک مطلب، بیان فروض مغلوط ,سناریوپنداری و طرح آن در رسانه­ای یک سویه است نه طرح نقدی در گفت‌وگویی تعاملی و رودررو. 5- ایشان محبت کرده و بنده را به طعنه دانای کل حوزه فاوا خوانده­اند. ای برادر، نه بنده و نه هیچ کس دیگر دانای کل نیست که همه چیز را همگان دانند. آنچه مهم است پذیرش قدرت خردجمعی است. می‌توان برای آنکه در برنامه­ای حاضر شد با صاحبنظران مختلفی صحبت کرده، مقالات آنها را مطالعه و از سخندان سخن را آموخت و بعد در برنامه از آنها استفاده کرد. پس آنچه در برنامه مطرح می­شود نه دانش و تجربیات شخصی یک نفر که حاصل تجربیات افراد زیادی منجمله برخی خبرنگاران فرهیخته این حوزه است. 6- نمی­دانم چه کسی دوست دارد که برنامه گفت‌وگوی داغ دوشنبه­های صفرویک برنامه نود IT شناخته شود. اگر منظور ایشان از طرح آن پرانتز ربط آن به اینجانب است که باید بگویم بنده آرزو دارم که با کمک و همفکری دوستان این برنامه به جایی برسد که همگان برنامه نود ورزشی را با این برنامه مقایسه کرده و بگویند که «نود گفت‌وکوی داغ ورزشی» است. 7- بنده تاکنون نظری در مورد منصف و یا غیرمنصف و بی­طرف و یا باطرف بودن رسانه­های فاوا نداشته­ام که بخواهم در سناریوی برنامه­ریزی شده علیه آنها مشارکتی داشته باشم. اما «مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید» دوست عزیز تشخیص اینکه رسانه­های ما بی­طرف و منصف هستند را بهتر است شما به خوانندگان خود واگذار کنید و زیاد در این موضوع مانور و شعار ندهید که خود محل تردید می‌شود. 8- آرزو دارم که ای کاش بنده نیز همچون آقای رئوف از آنچنان علم لدنی برخوردار بودم که از یک سال قبل از نتیجه انتخابات چهار مرحله­ای آتی صنف که با مشارکت بیش از چهار هزار عضو در سراسر کشور صورت می­گیرد باخبر بوده و مدیران بعدی صنف را می­شناختم و از همه مهم­تر از نیت آنان و مشارکت برخی‌شان در سناریوی برنامه­ریزی شده علیه رسانه­های منصف و بی­طرف فاوا آگاه بودم تا به آنها بگویم که ای دوستان و ای برادران و خواهران بدانید و آگاه باشید که براستی خبرنگاران حوزه ما از پاک­ترین خبرنگاران کشور هستند هر چند ممکن است در بین آنها هم خدای ناکرده ناخالصی­ها و سفارشی‌نویس‌هایی هم رسوخ کرده باشند. 9- جای تقدیر و تشکر دارد که دوست رئوف و منصف بنده اقرار کرده­اند که رسانه­های ما از کیفیت محتوایی و چاپی رسانه­های مانند پی.سی.مگزین، پی.سی.ورلد و... برخوردار نیستند. ظاهراً ایشان در نهاد و ضمیر باطنی خود پذیرفته­اند که ما را همین بس و همین که شخصی با آرزوهای بزرگ انتظار داشتن نشریاتی در سطح جهانی را در داخل کشور می­کند متهم به دانای کلی و... می­شود.....

                                                                                                      ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
شکست هکرها در حمله به سایت آمازون
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
دوشنبه، ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹ ایتنا – هکرهای حامی ویکی‌لیکس که پیشتر با خط و نشان کشیدن برای سایت آمازون، گفته بودند در طرفداری از ویکی‌لیکس به این سایت حمله خواهند کرد، ناتوانی خود را از انجام این کار اعلام کردند. آمازون که اولین مرکز فروش کتاب در اینترنت و یکی از پیشگامان تجارت الکترونیک به شمار می‌رود، چند روز پیش به دلیل فشارهای سیاسی، ویکی‌لیکس را از سرورهای خود اخراج کرد. همین موضوع باعث شد یک گروه هکری موسوم به Anonymous که از طرفداران دوآتیشه ویکی‌لیکس و افشاگری‌های آن محسوب می‌شود، با هدف انتقام‌گیری از این کار آمازون درصدد هک کردن آن برآید. به گزارش ایتنا به نقل از وی‌تری، گروه Anonymous از حمله‌ور شدن به آمازون انصراف داده و این سایت همچنان مشغول سرویس‌دهی به کاربران و مشتریان است. این گروه هکری با انتشار گزارشی دلایل عدم اجرای این حمله را تشریح کرده است. نفوذگران.....

 

                                                                                                          ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
اصلاحیه‌های امنیتی مایکروسافت در راهند
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
دوشنبه، ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹ ایتنا- 17 اصلاحیه امنیتی برای ترمیم 40 نقطه ضعف در انواع سیستم‏های عامل Windows و نرم‏افزار‏های Office، SharePoint، Exchange و IE منتشر خواهد شد. انتشار این تعداد اصلاحیه امنیتی ماهانه، تا بحال بی‏سابقه بوده، چراکه تاکنون 16 اصلاحیه ماه اکتبر، رکورددار بیشترین تعداد اصلاحیه در سال گذشته بوده است. به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی شبکه گستر، بدین ترتیب، در سال 2010 میلادی شاهد انتشار 106 اصلاحیه امنیتی مایکروسافت برای ترمیم 266 نقطه ضعف امنیتی بوده‏ایم. شرکت مایکروسافت دو دلیل عمده برای تعداد زیاد حفره‏های امنیتی در سال 2010 عنوان کرده است. اول اینکه، محصولات مایکروسافت تا 10 سال پشتیبانی می‏شوند و این محصولات قدیمی‏تر نسبت به تهدیدات امروزی آسیب‏پذیرترند. دوم اینکه فعالیت و تحقیق بیشتری برای کشف حفره‏های امنیتی جدید بر روی محصولات مایکروسافت انجام می‏شود.

کلمات کلیدی:
 
اصلاحیه امنیتی برای چند نرم‌افزار
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
دوشنبه، ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹ ایتنا- موسسه Mozilla با انتشار نسخه بروز شده‏ای از مرورگر Firefox اقدام به ترمیم 13 حفره امنیتی در این مرورگر کرد. از بین 13 حفره امنیتی، 11 حفره دارای درجه اهمیت "حیاتی" هستند. درجه "حیاتی" یعنی امکان سوءاستفاده از این حفره‌های امنیتی بدون دخالت و اطلاع کاربر وجود دارد. دو حفره امنیتی باقیمانده هم یکی دارای درجه "مهم" و دیگری دارای درجه اهمیت "متوسط" هستند. به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی شبکه گستر، نسخه‏های بروز شده مرورگر Firefox دارای شماره نگارش 3.6.13 و 3.5.16 است. موسسه Mozilla همچنان به پشتیبانی خود از نسخه قدیمی Firefox 3.5 ادامه می‏دهد. موسسه Mozilla نیز مانند شرکت Google اطلاعات فنی درباره حفره‏های امنیتی جدید را تا مدتی منتشر نمی‏کند و با اینکار، فرصتی به کاربران و مدیران شبکه می‏دهد، تا سیستم‏های خود را بروز کنند. بسیاری از افراد نفوذگر و خرابکار با مطالعه و استفاده از اطلاعات فنی ........

 

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
چند عدد و رقم هشدار دهنده
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  

دوشنبه، ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹ ایتنا- طبق گزارش سالانه شرکت Symantec در خصوص وضعیت امنیتی سال میلادی 2010، میزان و تنوع تهدیدات و خطراتی که کاربران و موسسات در معرض آنها قرار دارند، افزایش چشمگیری داشته است. به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی شبکه گستر، در سال جاری میلادی، میزان نامه‏های الکترونیکی ناخواسته و مزاحم (Spam یا هرزنامه) به رقم غیرقابل باور 1/89% از کل نامه‏های ارسالی در جهان، رسید که در مقایسه با سال 2009، 4 درصد رشد داشته است. همچنین امسال 339 روش جدید کلاهبرداری، خرابکاری، سرقت، جاسوسی و ... در نامه‏های الکترونیکی کشف و شناسایی شده که در مقایسه با سال قبل، افزایش 30 درصدی را نشان می‌دهد. بعلاوه امسال بطور متوسط، روزانه سه هزار و 66 سایت مخرب شناسایی و مسدود شده که در مقایسه با سال قبل، 3/24 درصد افزایش داشته است. بر اساس آمار منتشر شده در این گزارش، تعداد شبکه‏های مخرب (معروف به Botnet) که از مجموعه‏ای از کامپیوترهای تسخیر شده تشکیل می‏شوند، در سال میلادی 2010 افزایش قابل ملاحظه‏ای داشته‏اند. به گزارش ایتنا دلیل عمده این افزایش، سود و درآمدهای کلانی است که گردانندگان .....

                                                                                                      ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
ارسال هزینه‌ کارکرد تلفن ثابت از طریق پیامک تلفن ثابت
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
دوشنبه، ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹ ایتنا- هزینه کارکرد تلفن ثابت از آذرماه سال جاری برای آن دسته از مشترکانی که پیامک تلفن ثابت خود را فعال و راه‌اندازی کرده‌اند به‌صورت پیامک ارسال می‌شود. روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد مشترکان استان تهران برای راه‌اندازی پیامک تلفن ثابت نیاز به ثبت‌نام و پرداخت وجه اولیه ندارند و تنها با خرید گوشی‌هایی که قابلیت ارسال پیامک را دارا هستند،....

 

                                                                                                            ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
میزان تحقق برنامه چهارم در فناوری اطلاعات
ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
دوشنبه، ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹ با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه و بررسی آن در مجلس به بررسی آخرین وضعیت تحقق برنامه چهارم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و در شاخص‌هایی چون ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ تلفن ثابت و موبایل و... پرداخته است. میزان تحقق برنامه چهارم در فناوری اطلاعات آمار کاربران اینترنت با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه و بررسی آن در مجلس به بررسی آخرین وضعیت تحقق برنامه چهارم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و در شاخص‌هایی چون ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ تلفن ثابت و موبایل و... پرداخته است. به گزارش مهر، تنظیم کنندگان برنامه چهارم توسعه به موجب ماده 57 این برنامه دولت را مکلف کردند که برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بردانایی و کسب جایگاه برتر منطقه تا پایان برنامه چهارم توسعه نسبت به برقراری تسهیلات لازم برای دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت‌های نوین خدمات و رشد آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکت‌ها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای، زمینه ارتقاء ارتباطات در کشور را فراهم کند. اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش ارتباطات کشور دولت مکلف بود تا پایان این برنامه که از سال 84 آغاز و تا سال 89 ادامه یافت ضریب نفوذ ارتباطات ثابت را به 50 درصد، ارتباطات موبایل را به 35 درصد و ارتباطات اینترنت کشور را حداقل به 30 درصد می‌رساند و همچنین ارتباط پرظرفیت و چند رسانه‌ای را حداقل در شهرهای بالای 50 هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به 20 مرسوله بر نفر را فراهم می‌کرد. تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور نیز از دیگر وظایف دولت در برنامه پنج ساله چهارم توسعه بود. آخرین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که برخی اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت کامل محقق نشده که برای مثال می‌توان به تحقق ضریب نفوذ 50 درصدی تلفن ثابت در کشور اشاره کرد. اما دولت در برخی موارد در این بخش نیز بیش از اهداف برنامه حرکت کرده است. ضریب نفوذ 34 درصدی برای اینترنت به گزارش مهر، براساس آخرین آمار اعلام شده ایران حدود 5/27 میلیون نفر کاربر اینترنت دارد که تنها یک میلیون نفر از این تعداد مشترک اینترنت پرسرعت از طریق ADSL هستند و سهم اینترنت پرسرعت بی‌سیم از پروتکل وایمکس نیز در کشور بسیار ناچیز است. با وجود این تعداد کاربر اینترنت گفته شده است که ضریب نفوذ اینترنت دایل آپ در کشور حدود 34 درصد است و این امر نشان از تحقق اهداف برنامه چهارم در این بخش دارد. اما به اعتقاد کارشناسان از آنجایی که ضریب نفوذ اینترنت در دنیا از شاخص کاربران پرسرعت سنجیده می‌شود در این مقوله کشور ما جایگاه مناسبی را به خود اختصاص نداده است. هم اکنون 7 هزار و 650 مدرسه به شبکه ملی اینترنت متصل شده‌اند و اینترنت نیز به 334 دانشگاه کشور واگذار شده است......

 

                                                                                                   ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
هشدار هکرهای حامی ویکی‌لیکس به دولت انگلیس
ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  

 

دوشنبه، ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹ ایتنا – یک گروه هکری اعلام کرد در صورت استرداد جولیان آسانژ موسس ویکی‌لیکس به سوئد، سایت‌های دولتی انگلیس را آماج حملات خود قرار خواهد داد. گروهی از هکرهای طرفدار سایت ویکی‌لیکس اعلام کردند اگر دولت انگلیس جولیان آسانژ مدیر ویکی‌لیکس را به سوئد استرداد کند، به سایت‌های دولتی انگلیس حمله‌ور خواهند شد. روز سه‌شنبه آسانژ 39 ساله توسط پلیس لندن دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد. به گزارش ایتنا به نقل از تلگراف، این شبکه هکری که از 1500 فعال اینترنتی تشکیل یافته است، پیشتر فعالیت سایت‌های مسترکارت و ویزا را با حملات دامنه‌دار موسوم به Operation Payback مخدوش و در برخی موارد تعطیل کرده بود. این حملات خرابکاری پس از آن صورت گرفت که سایت‌های مزبور از ادامه همکاری با ویکی‌لیکس امتناع ورزیدند و به این سایت خدمات ارائه ننمودند. در حالی که یک دادگاه قضایی در سوئد، پرونده مربوط به تجاوز جنسی آسانژ را بازگشایی و وی را احضار کرده است، این گروه ناشناس (Anonymous) به انگلیس هشدار داد در صورتی که آقای آسانژ را به سوئد تحویل دهد، سایت‌های دولتی بریتانیا را آماج حملات اینترنتی خود قرار خواهد داد. به گزارش ایتنا این هکرها همچنین برای سایت آمازون نیز خط و نشان کشیدند و گفتند برای حمله به این سایت نیز برنامه‌هایی در دست اجرا دارند. آمازون چند روز پیش به دلیل فشارهای سیاسی، ویکی لیکس را از سرورهای خود اخراج کرد.  .....
                                                                                               ادامه مطلب

کلمات کلیدی:
 
اثری فاخر و ماندگار
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
ناهید جعفرپورکامی  سریال مختار نامه به کارگردانی داوود میر باقری جزء آثار فاخر تلویزیون محسوب می‌شود. از زمانی که سازمان صدا و سیما به ساخت آثار تلویزیونی بر اساس زندگی پیامبران و امامان بزرگوار(ع) اقدام کرد و به تعبیری در زمینه ساخت سریال‌های مذهبی - تاریخی به فعالیت پرداخت ، روند تولید درهر اثر نسبت به ساخته‌های قبلی شکل منسجم تری به خود گرفت به گونه‌ای که اکنون در این زمینه شاهد رعایت استانداردهای مشخص و قابل قبولی هستیم. البته تولید سریال امام علی (ع) به عنوان آغاز گر این‌گونه آثار تلویزیونی یک شروع خوب و قابل تقدیر برای این ژانر بود.  البته به نظر می‌رسد صدا وسیما باید یک شهرک  سینمایی ویژه تولید آثار مذهبی و تاریخی بسازد. اتفاقی که به همت مرحوم علی حاتمی درمورد تهران قدیم افتاد و می‌بینیم این شهرک، امروز مورد استفاده گسترده فیلمسازان و کارگردان‌های مختلف سینمایی وتلویزیونی قرار می‌گیرد واستفاده از این محل در زمان تولید و بودجه ، در این نوع آثار به میزان چشمگیری باعث صرفه جویی می‌شود، چون هرگروه تولید مجبور نیست به طراحی و ساخت تهران قدیم اقدام کند و آن را با صرف هزینه زیاد بسازد.  نکته مهم دیگر اینکه وقتی یک شهرک سینمایی ساخته می‌شود که همه مجموعه‌ها و فیلم‌های یک موضوع واحد در آن جلوی دوربین می‌روند، چند گانگی در روایت و شکل ظاهری یک  محل مشخص به وجود نمی‌آید و بخش اصلی از چارچوب اولیه یک بنا یا محل تاریخی حفظ می‌شود و فقط طراحان و سازندگان آثار مختلف در زمینه ایجاد جزئیات به فعالیت می‌پردازند.  سریال مختار نامه نیز از داشتن یک شهرک سینمایی بی‌بهره بود و طراحان و سازندگان دکور مجبور بودند خودشان اقدام به ساخت و سازهای مختلف کنند. هرچند با توجه به همه مسائل گفته شده ، این مجموعه تلویزیونی در زمینه بازسازی مکان‌ها و لباس‌ها تا حدود زیادی موفق عمل کرده است واین موضوع در لمس موقعیت مکانی و زمانی  اثر از سوی مخاطب قابل قبول است. البته در برخی موارد ساختگی بودن دیوارها وستونها  لو می‌رود که در آثاری این‌چنینی چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.  نکته قابل توجه دیگر درمورد این سریال، شیوه داستان پردازی است . حقیقت این است که با وجود منابع تاریخی وکتاب‌های مختلف، دستیابی به یک سند دست اول و قابل اعتماد درباره رخدادهای کهن تاریخی کار بسیار دشواری است . بخصوص اگر بنا باشد این تحقیق درباره یکی از بزرگان بوده و نتیجه نهایی آن نگارش یک فیلمنامه سریال باشد.  باید به‌خاطر داشت  که قصه پردازی  در چنین مواردی باید از حداقل سندهای تاریخی برخوردار باشد تا سریال بی‌محتوا یا دروغ پرداز قلمداد نشود. مسئله‌ای که میر باقری به خوبی از پس آن برآمده و توانسته است قصه‌ای کم و بیش قابل توجه ارائه کند که کمتر کسی نسبت به خیالی بودن شرایط شخصیت‌ها انتقاد داشته است. البته بدون شک ضعف‌هایی در زمینه  داستان پردازی در قسمت‌های مختلف این سریال دیده می‌شود به این معنی که برخی از قسمت‌های سریال تحرک بیشتری دارد و قصه از هیجان و جذابیت قابل قبول‌تری برخوردار است و برخی قسمتها بیشتر شرح وقایع یا جزئیات هستند که در این موارد قصه چنگی به دل نمی‌زند. تفاوت میزان اتفاقات وتحرک  وهیجان روایت قصه در قسمت‌های ابتدایی سریال نسبت به قسمت‌های چند هفته اخیر به خوبی مشهود است. یعنی در چند هفته نخست سریال با تحرک قابل قبولی آغاز شد اما رفته رفته به نظر می‌رسد بیشتر داستان کش پیدا می‌کند تا اینکه حرف قابل قبولی برای گفتن داشته باشد. البته این مشکل اصلی سریال نیست . شاید مهمترین ایراد این سریال را باید در جنس ادبیاتی جستجو کرد که از سوی میرباقری مورد استفاده قرار گرفته است.  حقیقت این است که دیالوگ نویسی برای آثار تاریخی و مذهبی بسیار دشوار است چون در بسیاری موارد فیلمنامه نویسان  برای اینکه تفاوت ظاهری میان کلام امروز وکهن ایجاد کنند به سمت استفاده از دیالوگ نویسی با توجه به ادبیات فاخر می‌روند، .....

 

                                                                                                   ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
علاقه مندان تولید آثار فاخر از همراهی با سیما دریغ نکنند
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
دکترعلی دارابی معاون سیمای رسانه ملی در نخستین هم اندیشی صاحب نظران، اندیشمندان و استادان حوزه و دانشگاه و رسانه برای انتخاب سریالهای فاخر گفت: این نشست ابتدای تعامل جدی و همه جانبه ما با نخبگان و کارشناسان حوزه های مختلف برای آشنایی، بهره گیری و استفاده از نقطه نظرات آنان برای اولویت بندی و اعتلای سطح کیفی ساخت سریالهای فاخر در تلویزیون است. معاون سیما هدف اصلی این جلسه را هم اندیشی رسانه ملی با صاحب نظران و بهره گیری ازخرد جمعی برای تدوین برنامه ده ساله تولید سریالهای فاخر (الف ویژه) عنوان کرد و افزود: درهای صدا و سیما به روی نخبگان، کارشناسان و صاحب‌نظران باز است و از هر گونه همکاری با آنان استقبال می کنیم. وی گفت: اهتمام بایسته به مولفه های مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای رسانه ملی مبنی بر دین، امید، اخلاق، آگاهی، بصیرت و تحکیم بنیان خانواده، مهمترین اصل حاکم بر تولیدات تلویزیونی و تعیین اولویتهای سریالهای فاخر است. معاون سیما با اشاره به موج حملات جنگ نرم دشمنان نظام اسلامی افزود: هنگامی که دشمنان با همه توان خود برای مبارزه با فرهنگ، هویت و ارزشهای ما متحد شده اند، ما نیز باید از همه داشته های خود برای دفاع از حقانیتمان استفاده کنیم. وی با برشمردن دیگر اولویتهای حاکم بر تولیدات از جمله تبیین و اشاعه سیره نبوی و عدالت علوی، ترویج فرهنگ مهدوی، تبیین گفتمان انقلاب اسلامی بر پایه اندیشه های حضرت امام (ره) و ولایت فقیه، وحدت ملی و ساخت تولیدات بر پایه افتخار به گذشته و امید به آینده، گفت: انتظار اصلی از صاحب‌نظران، اندیشمندان، استادان حوزه و دانشگاه و دستگاهها این است که تمام توان، استعدادها و قابلیتها را برای همراهی با رسانه ملی با هدف تولید سریالهای فاخر به کار گیرند. معاون سیمای رئیس سازمان صدا و سیما، توجه به اولویتها و چشم اندازهای افق آینده حوزه نمایشی، اطلاع رسانی در باره اقدامات و فعالیتهای رسانه ملی، بهره گیری از آرای صاحب نظران و اندیشمندان، جلب مشارکت و همکاری نهادهای ذی ربط برای تولیدات الف ویژه و فراهم ساختن ساز و کارهای مناسب برای نهادینه کردن و استمرار همکاری و تعامل میان رسانه ملی و صاحبنظرا ن را از اهداف اصلی رسانه ملی از این نشست عنوان کرد. وی افزود: امروز برای تامین برنامه های تلویزیون سالانه احتیاج به حدود 900 فیلم و سریال داریم، در حالی که توان سینمای کشور در شرایط مطلوب ساخت 100 فیلم است که ما با توجه به ضوابط صدا و سیما به عنوان دانشگاهی عمومی، تنها می توانیم از بخشی از آن استفاده کنیم. دکتر دارابی با تشریح فعالیتهای رسانه ملی در عرصه تولید فیلم و سریال، توجه به مضامین اسلامی، زندگی پیامبران الهی و صحابه رسول اکرم (ص)، اصحاب و یاران ائمه (ع)، مشاهیر، مفاخر و دانشمندان اسلامی، تمدن و تاریخ اسلام و ایران و پیشرفت تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر، ابعاد جهانی انقلاب اسلامی، توسعه و پیشرفت بعد از انقلاب اسلامی، شخصیتهای تاثیرگذار انقلاب اسلامی از جمله حضرت امام (ره) و سرداران و حماسه سازان دفاع مقدس را از سرفصلهای رسانه ملی در تولید فیلم و سریال دانست و ابراز امیدواری کرد با اهتمام همه دست اندرکاران رسانه ملی، اندیشمندان و صاحب‌نظران، تولید سریالهای فاخر از سال 1392 به 3 سریال در سال افزایش یابد. معاون سیما با قدردانی از تلاشهای مجدانه مدیران شبکه های سیما، آنها را از فرزندان انقلاب و حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس توصیف کرد و گفت: با هم اندیشی صاحب‌نظران و استادان حوزه و دانشگاه و مدیریت موثر مدیران شبکه های سیما، تولید فیلم و سریال بیش از پیش فاخر و اثرگذار خواهد شد. وی از همه دلسوزان و علاقه مندان تولید آثار فاخر در سیما دعوت کرد تا از کوچکترین همراهی با سیما در عرصه تولید و ایفای نقش موثر رسانه دریغ نکنند. بنا بر این گزارش در ادامه این نشست، دکتر علی اکبر ولایتی، مشاور عالی امور بین الملل مقام معظم رهبری گفت: نویسندگان فیلمنامه ها، تهیه کنندگان و کارگردانان فیلمها و سریالها برای دراماتیک کردن فیلم، رویدادهای تاریخی را قلب واقعیت نکنند. وی افزود: شایسته است که پس از اولویت بندی در فیلمنامه نویسی و در بازنگری آن از افراد صاحب‌نظر برای تصحیح استفاده شود. وزیر اسبق امور خارجه تصریح کرد: هم اسلام و هم ایران ظرفیت عظیمی از فرهنگ و مبانی فرهنگی، ادبی، عرفانی، معارف و ارزشهای انسانی دارند که می توانند موضوع سریالهای سیما باشند. دکتر ولایتی تشکیل نشست برای انتخاب عنوان به منظور اولویت دادن در تهیه سریال را مهم توصیف کرد و ضمن قدردانی از معاونت سیمای صدا و سیما برای برگزاری این نشست، گفت: با نگاهی به کارهای انجام شده در بخش فیلم و سریال می توان در آینده کارهای موثرتر و جذابتری ارائه کرد. وی افزود: صدا و سیما در سالهای پس ازانقلاب، زحمات زیادی کشیده است تا در جهت مطلوب اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی گام بردارد و بی تردید تاثیر شگرفی بر افکار عمومی داشته است. سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید رحیم صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا در امور نیروهای مسلح نیز بر ضرورت استفاده شایسته و بایسته سیما از حماسه هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد. فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس را بزرگترین حادثه تاریخی ایران و منطقه و تاثیرگذار در محیط بین المللی خواند و گفت: فیلمها و سریالهایی که در باره دفاع مقدس ساخته می شوند باید در محورهای مظلومیت مردم و انقلاب اسلامی، ظرفیت مقاومت ملی مردم ایران، مدیریت جنگ، صلابت و روحیه جهادی و تسلیم ناپذیری ملت ایران، صلح طلبی مردم کشورمان و تاثیر هشت سال دفاع مقدس برای تضمین هشتاد سال امنیت ملی ایران ساماندهی شوند. سردارصفوی حرکت معاونت سیما به سمت تکیه هر چه بیشتر به خرد جمعی را پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دانست و این موفقیت را به دکتر دارابی و دست اندرکاران شبکه های سیما تبریک گفت.....

 

                                                                                                      ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
علاقه مندان تولید آثار فاخر از همراهی با سیما دریغ نکنند
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
دکترعلی دارابی معاون سیمای رسانه ملی در نخستین هم اندیشی صاحب نظران، اندیشمندان و استادان حوزه و دانشگاه و رسانه برای انتخاب سریالهای فاخر گفت: این نشست ابتدای تعامل جدی و همه جانبه ما با نخبگان و کارشناسان حوزه های مختلف برای آشنایی، بهره گیری و استفاده از نقطه نظرات آنان برای اولویت بندی و اعتلای سطح کیفی ساخت سریالهای فاخر در تلویزیون است. معاون سیما هدف اصلی این جلسه را هم اندیشی رسانه ملی با صاحب نظران و بهره گیری ازخرد جمعی برای تدوین برنامه ده ساله تولید سریالهای فاخر (الف ویژه) عنوان کرد و افزود: درهای صدا و سیما به روی نخبگان، کارشناسان و صاحب‌نظران باز است و از هر گونه همکاری با آنان استقبال می کنیم. وی گفت: اهتمام بایسته به مولفه های مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای رسانه ملی مبنی بر دین، امید، اخلاق، آگاهی، بصیرت و تحکیم بنیان خانواده، مهمترین اصل حاکم بر تولیدات تلویزیونی و تعیین اولویتهای سریالهای فاخر است. معاون سیما با اشاره به موج حملات جنگ نرم دشمنان نظام اسلامی افزود: هنگامی که دشمنان با همه توان خود برای مبارزه با فرهنگ، هویت و ارزشهای ما متحد شده اند، ما نیز باید از همه داشته های خود برای دفاع از حقانیتمان استفاده کنیم. وی با برشمردن دیگر اولویتهای حاکم بر تولیدات از جمله تبیین و اشاعه سیره نبوی و عدالت علوی، ترویج فرهنگ مهدوی، تبیین گفتمان انقلاب اسلامی بر پایه اندیشه های حضرت امام (ره) و ولایت فقیه، وحدت ملی و ساخت تولیدات بر پایه افتخار به گذشته و امید به آینده، گفت: انتظار اصلی از صاحب‌نظران، اندیشمندان، استادان حوزه و دانشگاه و دستگاهها این است که تمام توان، استعدادها و قابلیتها را برای همراهی با رسانه ملی با هدف تولید سریالهای فاخر به کار گیرند. معاون سیمای رئیس سازمان صدا و سیما، توجه به اولویتها و چشم اندازهای افق آینده حوزه نمایشی، اطلاع رسانی در باره اقدامات و فعالیتهای رسانه ملی، بهره گیری از آرای صاحب نظران و اندیشمندان، جلب مشارکت و همکاری نهادهای ذی ربط برای تولیدات الف ویژه و فراهم ساختن ساز و کارهای مناسب برای نهادینه کردن و استمرار همکاری و تعامل میان رسانه ملی و صاحبنظرا ن را از اهداف اصلی رسانه ملی از این نشست عنوان کرد. وی افزود: امروز برای تامین برنامه های تلویزیون سالانه احتیاج به حدود 900 فیلم و سریال داریم، در حالی که توان سینمای کشور در شرایط مطلوب ساخت 100 فیلم است که ما با توجه به ضوابط صدا و سیما به عنوان دانشگاهی عمومی، تنها می توانیم از بخشی از آن استفاده کنیم. دکتر دارابی با تشریح فعالیتهای رسانه ملی در عرصه تولید فیلم و سریال، توجه به مضامین اسلامی، زندگی پیامبران الهی و صحابه رسول اکرم (ص)، اصحاب و یاران ائمه (ع)، مشاهیر، مفاخر و دانشمندان اسلامی، تمدن و تاریخ اسلام و ایران و پیشرفت تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر، ابعاد جهانی انقلاب اسلامی، توسعه و پیشرفت بعد از انقلاب اسلامی، شخصیتهای تاثیرگذار انقلاب اسلامی از جمله حضرت امام (ره) و سرداران و حماسه سازان دفاع مقدس را از سرفصلهای رسانه ملی در تولید فیلم و سریال دانست و ابراز امیدواری کرد با اهتمام همه دست اندرکاران رسانه ملی، اندیشمندان و صاحب‌نظران، تولید سریالهای فاخر از سال 1392 به 3 سریال در سال افزایش یابد. معاون سیما با قدردانی از تلاشهای مجدانه مدیران شبکه های سیما، آنها را از فرزندان انقلاب و حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس توصیف کرد و گفت: با هم اندیشی صاحب‌نظران و استادان حوزه و دانشگاه و مدیریت موثر مدیران شبکه های سیما، تولید فیلم و سریال بیش از پیش فاخر و اثرگذار خواهد شد. وی از همه دلسوزان و علاقه مندان تولید آثار فاخر در سیما دعوت کرد تا از کوچکترین همراهی با سیما در عرصه تولید و ایفای نقش موثر رسانه دریغ نکنند. بنا بر این گزارش در ادامه این نشست، دکتر علی اکبر ولایتی، مشاور عالی امور بین الملل مقام معظم رهبری گفت: نویسندگان فیلمنامه ها، تهیه کنندگان و کارگردانان فیلمها و سریالها برای دراماتیک کردن فیلم، رویدادهای تاریخی را قلب واقعیت نکنند. وی افزود: شایسته است که پس از اولویت بندی در فیلمنامه نویسی و در بازنگری آن از افراد صاحب‌نظر برای تصحیح استفاده شود. وزیر اسبق امور خارجه تصریح کرد: هم اسلام و هم ایران ظرفیت عظیمی از فرهنگ و مبانی فرهنگی، ادبی، عرفانی، معارف و ارزشهای انسانی دارند که می توانند موضوع سریالهای سیما باشند. دکتر ولایتی تشکیل نشست برای انتخاب عنوان به منظور اولویت دادن در تهیه سریال را مهم توصیف کرد و ضمن قدردانی از معاونت سیمای صدا و سیما برای برگزاری این نشست، گفت: با نگاهی به کارهای انجام شده در بخش فیلم و سریال می توان در آینده کارهای موثرتر و جذابتری ارائه کرد. وی افزود: صدا و سیما در سالهای پس ازانقلاب، زحمات زیادی کشیده است تا در جهت مطلوب اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی گام بردارد و بی تردید تاثیر شگرفی بر افکار عمومی داشته است. سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید رحیم صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا در امور نیروهای مسلح نیز بر ضرورت استفاده شایسته و بایسته سیما از حماسه هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد. فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس را بزرگترین حادثه تاریخی ایران و منطقه و تاثیرگذار در محیط بین المللی خواند و گفت: فیلمها و سریالهایی که در باره دفاع مقدس ساخته می شوند باید در محورهای مظلومیت مردم و انقلاب اسلامی، ظرفیت مقاومت ملی مردم ایران، مدیریت جنگ، صلابت و روحیه جهادی و تسلیم ناپذیری ملت ایران، صلح طلبی مردم کشورمان و تاثیر هشت سال دفاع مقدس برای تضمین هشتاد سال امنیت ملی ایران ساماندهی شوند. سردارصفوی حرکت معاونت سیما به سمت تکیه هر چه بیشتر به خرد جمعی را پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دانست و این موفقیت را به دکتر دارابی و دست اندرکاران شبکه های سیما تبریک گفت.....

 

                                                                                                      ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
قلب سرد!
ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
احمد عراقی  پخش سریال در شبکه خانگی، یک تحول درحوزه سریال سازی است. چون می‌تواند سطح سلیقه مخاطب و انتخاب او را برای همه روشن کند. برخلاف باور عموم که سریال قهوه تلخ را اولین سریال با پخش خانگی می‌دانند، اولین سریال قلب یخی بود این اثر ساخته محمد حسین لطیفی کارگردان نام آشنای تلویزیون و سینما است.  کارگردانی که در حال حاضر سریال "وفا"ی او از شبکه سوم سیما در حال پخش است.  برای ارائه هر کالایی یک ویترین می‌سازند وویترین آثار هنری و دراماتیک چند قسمت اول وبهتر است بگوییم اولین قسمت آن است، که کارگردان قلب یخی نتوانسته از انجام این مهم به خوبی برآید. وقتی قرار است روایت خطی باشد ومبنای درام قرار بگیرد باید مهمترین نقطه قوت آن روایت باشد مثل سریال جومونگ که دقیقا به همین سبک ساخته شد ومورد استقبال قرار گرفت وتا مدتها نقل محافل بود. ا ما در سریال قلب یخی روایت دقیقا پاشنه آشیل اثر شده و موجب دلزدگی تماشاگر شده است. این فیلم منطق روایی ندارد چون قرار است با گره‌ افکنی بیهوده بر جذابیت فیلم افزوده شود. چون قرار است همه چیز پیچ در پیچ باشد. چون قرار است از کشش و جاذبه‌ برای خرید بسته بعدی استفاده شود. وقتی یک روش علمی برای چفت و بست داستان و فیلمنامه وجود ندارد یک بی‌نظمی بر سریال حاکم‌ می‌شود و این برای سریالی که مخاطب قرار است آن را خریداری کند- نه اینکه رایگان از تلویزیون دریافت کند- آغاز یک شکست تجاری است. ژانر این اثر به واقع مثل خود آن درهم برهم و آشفته است......

 

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
پارادوکس در کارناوال مرگ
ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
محمد عمرانی  یک کارناوال عروسی، زمانی که بخشی از خیابان را برای شادی و جشن مسدود می‌کند ناگهان با صدای مهیب انفجارمواجه می‌شود. یک موتور سوار ناشناس با اهدای دسته گلی به عروس و داماد، اتومبیل آنها را منفجر می‌کند و عروس و داماد کشته می‌شوند. این اتفاق بهانه‌ای است که سرگرد حسینی ( فرامرز قریبیان) وارد ماجرا شود و مسئولیت پرونده را به عهده بگیرد. در ریشه‌ یابی این ماجرا به زنی به نام ناهید فراهانی ( الناز شاکر دوست) برمی‌خورد که ظاهرا با داماد مقتول روابطی داشته، اما بعدا معلوم می‌شود که او زنی اغواگر است که در طول فیلم نیز تلاش می‌کند تا خود سرگرد حسینی را نیز در دام خود بیندازد. سرگرد حسینی  مشغول پیگیری سرنخ‌های این ماجرا است که روز‌های بعد چندین کارناوال عروسی نیز با انفجارهای مشابه مواجه می‌شوند که در همه آنها قاتل  موتور سوار با قرار دادن دستگاهی کوچک روی سقف اتومبیل و کنترل از راه دور، آنها را منفجر می‌کرد.  تکرار این اتفاق پای نماینده وزارت اطلاعات ( فرهاد قائمیان) را به پرونده باز می‌کند به این دلیل که با یک فرد مواجه نیستند بلکه با یک تفکر طرف‌اند. از سوی دیگر یک روانشناس جرم( محمود عزیزی ) شلوغی و ایجاد ترافیک پشت کارناوال عروس را عنصر مهمی در شناخت انگیزه قاتل می‌داند و همین مسئله پرونده را وارد مسیر تازه‌ای می‌کند که در نهایت به شخصی به نام حمید جهانبخش( بهرام رادان) می‌رسد که همان قاتل موتور سوار است. او که همسر باردارش ( لیلا زارع) را پشت ترافیک یک کارناوال عروسی  به دلیل مسدود شدن جاده از دست داده ، به یک بحران وعقده روانی دچار می‌شود و چون در حوزه الکترونیک ، فرد هوشمند و مخترعی بود با ساختن بمب‌های ساعتی هر ماشین عروسی را  که با ایجاد کارناوال ترافیک ایجاد می‌کرد، د رمعرض انفجار قرار می‌داد.  سرگرد حسینی با تحقیقاتی که انجام داده بود متوجه شد که حمید اکثر شب‌ها را در کنار مزار همسرش می‌گذراند و یک شب پس از کنترل همه کارناوال‌های عروسی از طریق سازمان کنترل ترافیک، او را در همان گورستان پیدا می‌کند. حمید پس از شرح ماجرا و اینکه چه قدر عاشق همسرش بوده ، از سرگرد حسینی تقاضا می‌کند قبل ازدستگیری چند لحظه او رادرکنار مزار همسرش تنها بگذارد تا با آنها خداحافظی کند. سرگرد حسینی چند قدمی ازآنجا دور می‌شود اما حمید با بمب دستی که همراه خود دارد در یک اقدام انتحاری، خود را منفجر می‌کند. فیلم برمبنای یک وضعیت روانشناختی، وضعیت ضد قهرمان قصه را شرح می‌دهد و فاجعه را در سویه فردی آن پررنگ می‌سازد، اما با تاکید موتیف وار بر این موضوع که با یک تفکر خاص طرفیم،.....

 

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
تکریم بچه های دیروز با کارتونهای قدیمی
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
عادله سادات ارشادی مقدم چند وقتی است رسانه ملی اقدام به پخش جذابترین و شیرین ترین خاطرات دوران کودکی کودکان دیروز کرده است،‌ اقدامی که در حجم انبوه برنامه های تولیدی در عرصه های مختلف سیما شایسته تحسین به نظر می رسد.  کوچه باغهای کودکی هنوز در حصار بسیاری از شخصیتهای محبوب کارتونی مان اسیر است و تماشای هر یک از این نقشها گویی ما را به دوردست ترین و در عین حال زیباترین یادگارهای عمرمان هدایت می کند. پخش برنامه ای با عنوان «بچه های دیروز» از شبکه پنج سیما اگرچه به تکرار می پردازد اما  این تکرار برخلاف بسیاری از تکراریهای همان روزها که فریاد کودکان و نوجوانان قدیم را به آسمان می برد،‌ شیرین و دوست داشتنی است. پخش این کارتونها یاد آور خاطرات تلخ و شیرین نسلی است که بحرانهایی گاه سنگین و تلخ همچون جنگ را پشت سر گذاشته و امروز در نقش مادران و پدرانی ظاهر شده اند که همه هم و تلاششان بر هر چه  خوشایندتر کردن روزهای کودکی فرزندانشان است. این اقدام با توجه به وجود حس تاریخی و خاطره آمیزش برای بچه های دیروز، رویکردی نو در پخش برنامه های تلویزیونی این رسانه به شمار می رود. تحولی که این بار به جای پرداختن به معضلات اجتماعی، سیاسی و ... یا اجرای مسابقات گاه بی محتوا و خسته کننده، به نسلی اهمیت می دهد و به آنها می پرداز که این رسانه را از نخستین روزهای تولد تا امروز که تعداد شبکه های سراسری به هشت رسیده، پا به پا همراهی کرده است. نسل دهه پنجاه و اوایل دهه شصت هنوز به یاد دارد که آن روزها تلویزیون سراسری تنها با دو شبکه و در ساعاتی خاص برنامه اجرا می کرد. تمام طول روز گاه برای این کودکان به انتظار تماشای یک کارتون یا برنامه صرف می شد و پخش تیتراژ آغازین برنامه کودک با تصویری انیمیشنی ساده و آهنگین، مژده شروع لحظاتی خوش بود. آن روزها پیامها و صحبتهای یک طرفه و گاه خشک مجریان که باعث می شدند زمان کمتری به پخش کارتون اختصاص داده شود برای بخش عمده ای از کودکان باعث شکایت بود اما امروز همان حرفها و همان مجریها با همان سبک و همان لحن کششی دیگرگونه دارد. چنین به نظر می رسد که این بار رسانه ملی به نسلی پرداخته که خاطراتش اگرچه اندک اما اصیل است، نسلی که هنوز به کارتونهای ماشینی و شخصیتهای مکانیکی عادت نکرده بود و انسانیت در تمامی نقشها برایش در اولویتی ویژه قرار داشت. پرداختن به این نسل یعنی کرامت گذاشتن نسبت به جوانانی که روزهای سخت اوایل انقلاب و جنگ را صبورانه تاب آورده و بار سنگینی از لحظه های ایستادگی را بر شانه های خود حمل کرده اند.....

 

                                                                                                       ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
اشتراک اهداف؛ مهمترین رکن وحدت حوزه و دانشگاه
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
گفتگو از میلاد شریفیان اشاره: دکتر فیض‌الله اکبری استاد دانشگاه، مدیر گروه علوم و قرآن و حدیث، دبیر هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج) است. آنچه ذیلا تقدیم حضورتان می‌شود ماحصل گفتگو با ایشان پیرامون وحدت حوزه و دانشگاه می‌باشد؛ شما چه تعریفی از وحدت حوزه و دانشگاه دارید؟ چرا وحدت؟ یکی از مهمترین مباحث که در متون دینی ما سراسر به آن اشاره شده و در آیات شریفه قرآن تاکید فراوان شده مسئله اتحاد و انسجام امت اسلامی است "واعتصموابحبل الله جمیعا ولاتفرقوا" که در این آیه، هم به اتحاد و انسجام امت اسلامی اشاره شده و هم از تفرقه و جدایی پرهیز داده شده است. بحث وحدت و اتحاد و انسجام  ویکپارچگی در بطن و متن متون دینی ، قرآنی و وحیانی ما وجود دارد. شهید مفتح به عنوان یکی از برجستگان و به تعبیری پیروان نهضت امام (ره) همت و توان خود را در این کار گذاشتند. قطعا و یقینا میان حوزه و دانشگاه نقاط مشترک و برجسته‌ای که اینها را به هم نزدیک کند و تفکرات و مبانی و اندیشه آنها را به هم نزدیک کند بسیار فراوان وجود دارد. از آنجایی که میان وحدت و حوزه اهداف و استراتژی و سیاست‌های راهبردی فراوانی مشاهده می‌شود قطعا این مهم،‌از این دو عنصر برجسته مورد انتظار است. هم نظام دانشگاه در فرمایشات حضرت امام (ره) و معظم له و هم حوزه‌های علمیه در فرمایشات این دو بزرگوار به عنوان گروه‌ها و اجزایی که در جامعه تاثیرگذار هستند مورد تاکید قرار گرفته است،‌ از این رو به تعبیر حضرت امام (ره) دانشگاه یک کارخانه آدم‌سازی است، حوزه‌های علمیه متولی امور دینی و مذهبی و اعتقادی مردم هستند، هم دانشگاه هم حوزه از یک برجستگی و تاثیرگذاری و راهنمایی خاصی برخوردارند. هر دو از اهداف مشترکی برخوردارند. هم دانشگاه می‌خواهد انسان تربیت کند و هم حوزه‌ها می‌خواهند این کار را انجام دهند. مقصود هر دو دستیابی به علوم و فنون و به خدمت گرفتن آنها برای پیشرفت انسان‌ها و مسلمانان است. نفس وحدت میان این دو به لحاظ وحدت اهدافی است که هر دو دارند. حوزه و دانشگاه اهداف مشترکی دارند. ضرورت اتحاد و انسجام در هدف شناسی، مقصد و مبدا بیان این دو بیشتر خودش را نشان می‌دهد و مرحوم دکتر مفتح به عنوان یک شخصیت روحانی و از آنجایی که در اوایل انقلاب اسلامی در راس دانشکده الهیات، یک دانشگاه دینی قرار گرفته است خود یک تحقق و تجسم دینی است. هم تحصیلات حوزوی فراوان و برجسته‌ای داشتند و هم تحصیلات دانشگاهی. این عنصر روحانی، از علوم و فنونی حوزوی و علوم و فنون دانشگاهی برخوردار بودند و هم از نقاط قوت و ضعف هر دو قشر در اویل انقلاب اسلامی که یک چالش‌هایی ما داشتیم، آگاهی داشتند، در راس این موقعیت علمی قرار می‌گیرند و به عنوان گام عملی و مثبت در تحقق آرمان‌ها و اهداف این دو قشر فرهیخته و برجسته قرار می‌گیرند. میزان انطباق این تفکر با اندیشه و آرمان‌ و اهداف امام راحل و رهبری معظم انقلاب را چگونه می‌بینید؟ در یک بررسی کلی در سراسر فرمایشات امام (ره) و مقام معظم رهبری،  تحقیقی داشتم. در سراسر صحیفه نور حضرت امام (ره) که مجموعه نامه‌ها، سخنان و بیانات و فرمایشات ایشان است، عنصری به برجستگی و اهمیت عنصر اتحاد و وحدت و یکپارچگی ندیدم، شاه بیت صحبت امام (ره) همین مسئله اتحاد و وحدت و پرهیز از تفرقه و دو دستگی است. قطعا خود امام (ره) با اتکا به عنایات الهی و با تکیه بر حمایت‌های مردمی و همچنین با پشتوانه مسئله وحدت میان اقشار و صفوف مختلف مردم به انقلاب اسلامی همت گماشتند. این تفکر،هم شعار است و هم شعور. مسئله حوزه و دانشگاه،‌ انطباق کامل و برجسته‌ای با  منویات امام (ره) و مقام معظم رهبری داشته و دارد. امام همواره به این مسئله پای می‌فشردند. خود امام (ره) بنیانگذار این تفکر و اندیشه بودند، امام تمام سعی و کوشش خود را مبنی بر به هم رساندن و نزدیکی هرچه بیشتر تفکر، مبانی فکری، مقاصد و اهداف این دو قشر نهاده بود. قطعا از سال 57-58 که انقلاب اسلامی شکل گرفته است از بهمن 57، آذر 58، تقریبا قریب به یک سال بعد مرحوم شهید مفتح به شهادت می‌رسند. از 27 آذر 58 این عنوان در تاریخ و تقویم جمهوری اسلامی درج می‌شود تا به امروز که قریب به 29 سال از این مسئله می‌گذرد، نظام حوزه و نظام دانشگاه روز به روز گام‌های عملی و نظری بیشتری را در این مسیر برداشته‌اند. امروزه در فرمایشات مقام معظم رهبری مخصوصا در سفر اخیرشان به قم مشاهده می‌شود که تاکید دارند حوزه و دانشگاه باید با هم برای پیشرفت این کشور برنامه‌ریزی کنند، هر دو باید برای مسئله آزاداندیشی در افق چشم‌انداز کشور حضور پیدا کنند. در طول سی سال انقلاب شکوهمند اسلامی، هم حوزه و هم دانشگاه به طور عملی وارد کار شدند. امروز تعداد قابل ملاحظه‌ای از روحانیون در دانشگاه‌های ما هم به تدریس ،‌ تحصیل، امور اجرایی، امور نظارتی و کاربردی، در سمت‌های نظارتی و فرهنگی و ارزشی مشغول به کار هستند. در عین حال  حجم قابل ملاحظه‌ای از نیروهای دانشگاهی در حوزه‌های علمیه مشغول فعالیت می‌باشند. هم افزایشی متقابل اینها در خدمت مردم و نظام اسلامی خواهد بود. نقاط ضعف و قوت نسل اول و دوم حوزه و دانشگاه را چگونه بررسی می‌کنید؟ نسل اول و دوم زحمت زیادی کشیدند و با دست خالی آ‌ثار زیادی را خلق کردند. وقتی صحبت از نسل اول انقلاب می‌کنیم از اواخر دهه 50 بایستی شروع کنیم. در سال 57 انقلاب شکوهمند اسلامی پیروز می‌شود. کم کم نهادهای مدنی،‌ حقوقی و تشکیلاتی نظام جمهوری اسلامی در حال تدوین است، یک چنین وضعیتی را نسل اول متولی آن بودند، تدوین قانون اساسی، تصویب قانون اساسی، شکل‌گیری نظام‌های مدنی مثل مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان رهبری وانتخاب‌های متعدد، همه اینها به وسیله نسل اول انقلاب انجام شد. عنصر جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس از نسل اول انقلاب بودند، کم کم در دهه 60 نسل دوم وارد کار می‌شوند، اگر بخواهیم به نسل اول انقلاب نمره بدهیم با تاکید بر مسئله وحدت حوزه و دانشگاه، نمره بسیار بالایی را باید به آنها داد. از تمام پتانسیل و ظرفیت‌های خود برای به هم رساندن تفکر دانشگاهی و تفکر حوزوی برای پیشرفت، تربیت نسل جوان و برای تربیت نسلی که در حال آمدن هستند بعضا نسل سوم، الحق و الانصاف بسیار خوب کار کرده‌اند. هم مباحثی که مبتنی بر سنت و هم مباحثی که مبتنی بر عناصر جدید بوده است، حوزه‌های نو کار کرده‌اند. در اوایل انقلاب مسئله انقلاب فرهنگی را داریم، برای مدتی دانشگاه تعطیل می‌شود. این یکی از کارهایی بوده است که برای پرهیز از شتابزدگی صورت گرفته است تا با یک آرامش و با یک برنامه و استراتژی دانشگاه‌های ما آ‌غاز به کار کنند.....

 

                                                                                                  ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
جشنواره‌های خاموش؛ یادواره فراموش
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
ابوالفضل حبیبی برگزاری جشنواره‌ها و یادواره‌های گوناگون جهت بزرگداشت شخصیت‌های نامدار و بزرگان ارجمند این زاد بوم کهن، مفاهیم و مضامین بلند و یگانه و به منظور گردآوری آثار فرهنگی، هنری بدون شک کار بسیار نیکویی است؛ زیرا هم باعث آفرینش آثار هنری و ادبی فراوان می‌شود و هم موجب فراگیر شدن و نمود بیشتر پیدا کردن ارزش‌های اسلامی- ایرانی و کردارهای نیک ویژه آن نامداران ارجمند در جامعه کنونی ایران اسلامی می‌گردد. در برپایی این‌گونه مراسم‌ها ابتدا سازمان‌های مختلف به عنوان پشتیبان و متولی وارد میدان می‌شوند و فراخوان می‌دهند؛ تاریخی برای جمع‌آوری آثار و زمانی را برای برگزاری اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان آثار اعلام می‌کنند که اگر این سیر، به ظاهر جامه عمل بر تن کند می‌توان گفت: آن جشنواره (یادواره) به کار خود پایان داده و موفق بوده، عقیم نبوده و زایشی خجسته داشته است. متاسفانه در این چند ساله به دو جشنواره و یک یادواره بر می‌خوریم که در مرحله فراخوان و جمع‌آوری آثار بازمانده و خشک لب بر پیشگاه چشمه آب حیات "اختتامیه" ایستاده، زایشی نداشته و عقیم مانده‌اند: 1- یادواره بین‌المللی خورشید ولایت؛ که حول محور مقام عظمای ولایت فقیه- حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه‌ای به فراخوان آثار علمی، ادبی و هنری پرداخت. بنده که کارشناس زبان و ادبیات فارسی هستم دو مقاله درباره دیوان امام خمینی (ره) 1- تحلیل تلمیحات دیوان امام (ره) 2- نوای موسیقی ایرانی در دیوان امام (ره) و هفت برگ شعر در رثای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را در تاریخ 24/9/86 به دبیرخانه یادواره فوق- آقای جیران در مجتمع فرهنگی 13 آبان (لانه جاسوسی سابق آمریکا) تحویل دادم؛ باری پس از دو سال تقدیرنامه‌ای دادند منقوش به عکس حضرت امام و مقام معظم رهبری و در آن نوشته بودند طی چند مرحله فراخوان حدود پنج هزار اثر ... از سطح کشور جمع‌آوری شده و ... ان‌شاالله در همایش خورشید ولایت ارائه خواهد شد و در نامه‌ای نیز قول داده بودند که در اوایل تیر ماه 1388 همایش مذکور برگزار و به برترین‌های آثار دریافتی هدایای ارزشمندی اهدا خواهد شد. زیر تقدیرنامه را دبیر یادواره جناب محمدعلی آسودی امضا کرده بود که بنده در تاریخ 21/3/88 با میثم آسودی- ظاهرا پسر ایشان- (مدیر روابط عمومی یادواره خورشید ولایت) در محل جدید دبیرخانه یادواره واقع در خیابان دکتر فاطمی خیابان پروین اعتصامی تقاطع سرتیپ فکوری پلاک 15 طبقه چهارم دیدار کرده و نامه و تقدیرنامه را گرفتم؛ لازم به ذکر است که یک تابلوی بزرگ "یادواره بین‌المللی خورشید ولایت" هم روی ساختمانشان آویخته بودند که تا چند ماه پیش هم بود؛ بنده پس از آن هم چند باری با آقای میثم آسودی تماس گرفتم. بعد وقتی دیگر تلفن را جواب ندادند حضوری رفتم که نبودند و طبقه پایینشان برادری گفت: چند وقتی است از اینجا رفته‌اند و خبری از آنها نداریم. به قول شاعر (ره): رفتی و رفتن تو آتش.....

 

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
تجدید نظر در نحوه برگزاری مجالس ترحیم
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
تجدید نظر در نحوه برگزاری  مجالس ترحیم بناب - خبرنگار رسالت : یکی از موضوعات مبتلابه جامعه ما شیوه برگزاری مجالس ترحیم است. هیچ شکی نیست که انسان میت همچون زنده او از احترام برخوردار است و به همین جهت در مکتب ما به شرکت در این مراسم توصیه و تاکید شده است  و این کار از فضیلت و ثواب فراوانی نیز برخوردار است. ولی متاسفانه آنچه قابل تامل می باشد این است که به مرور زمان آداب و رسوم غلطی در این خصوص باب شده و اکنون جزء لایفنک مراسمی از این دست در بعضی مناطق کشور گردیده که لزوم تجدید نظر در آنها ضروری به نظر می رسد؛ 1- نصب پارچه های تسلیت در خصوص عرض تسلیت به بازماندگان فوت شدگان از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات روی در و دیوار مساجد شهر که گاهی تعداد این پارچه ها به بیش از 30 الی 40 عنوان نیز می رسد که می توان هزینه آن را در بخشهای خیریه صرف نمود. 2- چاپ اطلاعیه های ترحیم توسط نزدیکان، دوستان و خانواده های متوفی که تعداد آنها نیز گاهی به بیش از دهها عنوان می رسد و اگر از هر عنوان اعلامیه ترحیم 100 برگ تکثیر گردد جمعاً برای یک ترحیم بیش از هزار برگ اعلامیه بر در و دیوار شهر نصب می گردد که علاوه بر تخریب اماکن،....

 

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
راه‌اندازی جایزه‌ای به نام «ابوالقاسم فردوسی»
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
محمدعلی اسلامی ندوشن از راه‌اندازی جایزه‌ای به نام «ابوالقاسم فردوسی» خبر داد. این نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت در این‌باره به ایسنا، گفت: جایزه‌ فردوسی در دایره‌ اهداف «ایران‌سرای فردوسی» و در جهت پاسداشت زبان و فرهنگ و ادب فارسی پایه‌گذاری می‌شود. او در ادامه موضوع این جایزه را ارج‌گذاری به این موارد عنوان کرد:......

 

                                                                                                            ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
در موزه هنر امام علی (ع)
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
بخش فرهنگی : موزه هنر امام علی(ع) با هدف گسترش مفاهیم معنوی در هنرهای معاصر، نمایشگاه آثار «نقاشی ـ خط» دیجیتال سیدمحسن شهیدی را با عنوان «همجوشی تکتونیک ،....

 

                                                                                                            ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
ترفند‌های چهره‌ پردازی سریال تاریخی مختارنامه
ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  

طراح چهره ‌پردازی سریال مختارنامه که به همراه یازده تن دیگر اجرای گریم ها را بر عهده داشت، اعلام کرد: بازیگر ایفا کننده نقش مختار (فریبرز عرب‌ نیا) به طور تقریبی نزدیک به 200 بار گریم شده است. مسعود ولدبیگی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی تبیان با بیان اینکه هر کدام از شخصیتهای سریال مختارنامه پس از چند بار گریم، به گریم نهایی رسیده ‌اند، خاطرنشان کرد: شیوه‌ کار ما به این شکل بود که وقتی سناریو را مطالعه کردیم، در جلسه‌ ای با حضور کارگردان شرکت کرده و نقطه نظرات او را دریافت کردیم. سپس طرح گریم زدیم و طرحها را به صورت تست پیاده کردیم. در این مسیر گاه اتفاق افتاده که بازیگری را بیش از 10 بار تست زدیم اما به آنچه می‌ خواستیم، نرسیدیم. طراح گریم سریال مختارنامه در باره لزوم حفظ راکوردهای بازیگران این سریال، اظهار کرد: تمام کارهایی که روی صورت بازیگر انجام شده به شکل کارتکس ضبط می ‌شد و در نهایت از هر بازیگر یک پرونده کامل داشتیم. در پروژه ‌هایی مانند مختارنامه، گاه ممکن است بازیگر برود و پس از 6 ماه بازگردد که با استفاده از همان عکسها و بیوگرافی که در پرونده ‌اش موجود است، مجدداً او را گریم می‌ کنیم. ولدبیگی در عین حال گفت: با بعضی از بازیگران از همان ابتدا شرط می ‌شد که نباید به چهره‌ شان دست بزنند. اگر نیازی به اصلاح و کوتاه کردن ریش یا مو باشد هم باید به ما مراجعه می کردند تا فرم اصلی دست نخورد. مسعود ولدبیگی در پاسخ به این پرسش که آیا برای طراحی گریم های سریال مختارنامه از اسناد و مدارک خاصی بهره جسته یا گریم‌ها تخیلی بوده ‌اند، ‌یادآور شد: ما برای این کار الگویی نداشتیم، روایتهای این دوران سینه به سینه و نسل به نسل انتقال یافته و ما عکسی در دست نداشتیم که ملاک کار قرار دهیم. در چنین مواردی ذهن است که کار می ‌کند و طراح گریم پس از مشاوره با کارگردان، طرح خود را پیاده می ‌کند. وی ادامه داد: برای طراحی گریم ها در سریال مختارنامه، بازیگران را به دو دسته اشقیا و اولیا تقسیم ‌بندی کردیم و سعی کردیم این تقسیم ‌بندی در گریم ها نیز لحاظ شود. در چنین شرایطی بیننده به مجردی که به شخصیت اشقیا یا اولیا برخورد می‌ کند، به سرعت متوجه این موضوع می شود. مسعود ولدبیگی در عین حال بر تفاوت گریم ها در سریال مختارنامه تأکید کرد و گفت: برای اینکه شخصیتها همگی شبیه به هم نشوند، در طراحی اولیه تلاش شد....

                                                                                                  ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
آشنایی با شاعران جهان
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
ویکتور الکک در بیروت به دنیا آمد و پس از دوره ابتدایی ومتوسطه به تحصیل ادبیات در دانشگاه پرداخت و سپس میان بورسیه تحصیلی پاریس وامکانات خاص آن بورس و فرصت ادامه تحصیل برای مقطع دکترا در دانشگاه تهران، دومی را انتخاب کردو به ایران آمد. وی که علاوه بر زبان‌های عربی و فرانسه با برخی زبان‌های قدیم و جدید دیگر آشناست از همان زمان به تحصیل و مطالعه زبان فارسی مشغول شد ودر سال 1960 پایان نامه دکترای خود را زیر نظر مرحوم بدیع الزمان فروزانفر به نگارش درآورد. او پس از بازگشت به لبنان علاوه بر تدریس و تعلیم به روزنامه نگاری پرداخت وسردبیری نشریات مختلفی به زبان‌های فرانسه، عربی، انگلیسی و فارسی....

 

                                                                                                             ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
غدیر ملکوت
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
پیامبر فرمود: من کنت مولاه فهذا علی مولاه، بهشت شادمان تکبیر گفت که احمد خورشید من وعلی روشنی خورشید است. در عروج به آسمان از میان ابرها بیرون آمدند. یادواره غدیر چنان بزرگ است که روزگار به پیری رفت و همچنان تازه است. و درعراق در طول فاصله‌ها یادواره را به خون واشک و آه نوشاندند. ای امام هدایت و یاور دین، غرور جهل تاب روح تو را ندارد شمشیر برحق تو جهل را از پای .....

 

                                                                                                            ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
همیشه‌های هنوز
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
عباس براتی پور  اشاره: چهارمین جشنواره استانی شعر ایثار،  شهادت و دفاع مقدس با موضوع 1- ایثار ، شهادت و دفاع مقدس 2- مقاومت فلسطین و لبنان 3- فرهنگ عاشورایی 4- کودک و نوجوان و دفاع مقدس در 24 آبان ماه در اصفهان، سالن موزه شهدای بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور شاعران شرکت کننده در جشنواره ومردم ولایی و شهید پرور وایثارگر اصفهان برگزار گردید.  این مراسم در پی فراخوان استانی انجام شده بود و تعداد 316 قطعه اثر از 141 نفر به دبیرخانه جشنواره رسیده بود که پس از داوری آثار جوایزی  ارزشمند به برگزیدگان رشته‌ها اهدا گردید. دبیر علمی جشنواره شاعر نام آشنا و توانای اصفهان آقای عباس شاهزیدی( خروش) و داوران جشنواره آقایان عباس کیقبادی - محمد جواد شاه مرادی( آسمان) و خانم پانته‌آ صفایی بودند که با دقت تمام امر داوری را به عهده داشتند.مراسم ساعت 30/14 با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی  آغاز شد و سپس سردار سرتیپ سید احمد موسوی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس به حاضران خیر مقدم گفت و گزارشی کوتاه از نحوه فراخوان جشنواره ارائه نمود. شعر خوانی شاعران برگزیده وتنی چند از شاعران پیشکسوت و اجرای نماهنگ و تقدیر از برگزیدگان جشنواره، برنامه‌های بعدی بود که به اجرا در آمد.  مقارن اذان مغرب نیز حدود 30 دقیقه برای اقامه نماز مغرب و عشا قرار داده شده بود تا شرکت کنندگان از فیض نمازاول وقت محروم نباشند. از برنامه‌های جنبی جشنواره بازدید ازموزه شهدا و تقدیر از برادر ناصر بهرامی از رزمندگان و هنرمندان دفاع مقدس بود که توسط سردار موسوی به عمل آمد. جا دارد از برگزار کنندگان این جشنواره بویژه سردار موسوی و سرهنگ حسینعلی محمدی دبیر اجرایی جشنواره و معاونت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اصفهان قدردانی کنیم.  در خاتمه برخی از اشعار خوانده شده در جشنواره را با هم مرور می‌کنیم؛ سوت خمپاره در سرت پیچید  " برای جانبازان موجی که ذره ذره شهید می‌شوند  و مهدی ایمانی، جانباز شهید که سالها رنج روانپزشکی از گاز اعصاب را تاب آورد و مادر پیرش که دریا دریا گریست"  سوت خمپاره در سرت پیچید، بالشت آسمانی از پر شد  خواب دیدی که باغی ازگل سرخ، در تو پرپر شد وکبوتر شد  سوت خمپاره در سرت پیچید، خواب دیدی که مثل سیبی سرخ  سرت افتاده روی دامن خاک ، نفس  بادها معطر شد  شیشه عطر و چفیه‌ای خونین، گوشه‌ای مهر وگوشه‌ای پوتین  سوت خمپاره در سرت پیچید، خواب دیدی اتاق سنگر شد  سوت خمپاره در سرت پیچید، سوت خمپاره در سرت پیچید سوت خمپاره در سرت پیچید، سوت خمپاره‌ها  مکرر شد  تشنه از خواب می‌پری، بی سیم زیر گوش ات به گریه می‌گوید  اکبر این سوی خاکریز افتاد، اصغر آن سوی آب پرپر شد  قرص‌های تو بی‌اثر بودند ، اتوبوس بهشت در کوچه است  کاسه آب ریخت پشت سرت، گوشه چشم پیرزن تر شد  علیرضا رجبعلی زاده  پلاک زخمی  دل کنده بودم از شب و روزی که ، باید تو را به خانه می‌آوردند  وقتی به جای بال و پرت باید، بوی تو را به لانه می‌آوردند  از نمانده جز گل لبخندت، آن هم به روی عکس قدیمت که  امروز روی سینه تابوتت، مردم به روی شانه می‌آوردند  قربان اسم صاحب سربندت، پهلوی زخم خورده‌ای آوردی  آخر پس از قریب به هجده سال، حالا تو را شبانه می‌آوردند  روزی هجا هجا غزلت می‌ریخت، از چشم‌های خیس تو بر دوشم  اینک هجا هجای تو را بردوش ، با یک بغل ترانه می‌آوردند قرآن و آب و آیینه در دستم، با رسم عامیانه من رفتی  حالا برای من خبرت را هم، این‌طور عامیانه می‌آوردند  گفتند ؛ رفته‌ای و نمی‌آیی، گفتند و من نشستم و خندیدم  یاران پشت میز نشینت را، هر بار که بهانه می‌آوردند براستخوان جمجمه‌ات پیداست، جای گلوله‌ای که مرا سوزاند  اما نه آن قدر که رفیقانت، هی دست زیر چانه می‌آوردند  من مادر شهیدم ومی‌خواهند ، خون تو را به جایزه بفروشم  با حجمی از تملق و پررویی ، هر بار هم اعانه می‌آوردند عمری به انتظار تو خوش بودم، مثل علی که مادر او دلخوش  آه ای پلاک زخمی مادر، کاش ، این بار هم تو را نمی‌آوردند  محسن ناصحی پایان نامه دوست دارم  آن قدر بگذرد ، تا خاک شوم  با من  پلی بسازند تاریخی  کنار پایه هایم بایستی، عکس بگیرم  وبگذری  آن قدر از جنگ برنگردم  تا فسیلم را پیدا کنی  نوازشم دهی با قلم مویت.....

 

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
پاکیزه ترین روز خدا
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
 ایام اگرچه همه از حی قدیراست  پاکیزه ترین روز خدا عید غدیر است ایام کثیر است ولی زان همه ایام  بسیار قلیل است که با خیر کثیر است  امروز از آن روز بزرگ است که امروز  روزعلی آن خسرو بی تاج و سریر است  بی‌تاج و سریر است ولی بر سرشاهان  تاج است که او سرور شاهان کبیر است  امروز علی گشت بحق شاه ولایت  زان شاه که شاهنشه بی‌مثل ونظیر است  امروز علی یافت در اسلام امارت  زان میرکه  بر هر که امیر است، امیر است  امروز پیمبر به علی داد وصایت  وین نیز به تقدیر خداوند قدیر است  هان تا نه تصور کنی اعطای وصایت برحکم قرابت شد و حق شبهه پذیر است  اسلام کند حکم به فضل متقدم.....

 

                                                                                                          ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
ماه صد آیینه دارد...
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
ماه صد آیینه دارد نیمه‌شبها در غدیر  روزها می‌گسترد خورشید، خود را بر غدیر سدرها این سوتر از اندوه کوه افتاده‌اند  همعنان با ابرها افتاده آن سوتر غدیر  نخلها افتان و خیزان، اشتران خسته‌اند  سردر اوهام گریز از تشنگی، در سر، غدیر  بادها از سایه شاهین سبک رفتارتر بام سنگین بر فراز بال، زیر پر، غدیر عزم ابراهیم درتبعید جان و تن، سپهر دروداع یاروهمسر، گریه هاجر، غدیر باد، اسماعیل واراز تشنگی در پیچ و تاب هاجر آسا دامن از اشک مصیبت ، تر، غدیر با جلال صخره‌ها، چون هیئت هاشم جمیل  در میان بارگاه حشمت قیصر، غدیر  پیش چشم آسمان ، پیشانی باز علی  آفتاب روی زهرا در پس معجر، غدیر دیده باشی ژرف اگر، گویی به جای مصطفی  خفته همچون مرتضی آسوده در بستر، غدیر  پشته‌های ماسه همچون کشته‌های روز بدر  همچو تیغ ذوالفقار اندر کف حیدر، غدیر  دیده چون جونیه واسماء محجوب از حبیب  خویش را افتاده دور از زینت وزیور، غدیر  با سکون و صبر سلمان همسفر آیینه وار  با ابی ذر در شب آشوب همسنگر، غدیر  در میان نخلها، فوج کمانداران شام سهمگین مانند چشم مالک اشتر غدیر  در هجوم سنگهای سرگران اندوهگین مانده همچون مسلم اندر کوفه، بی‌یاور غدیر  ابر چون سالار دین کافتاده بر نعش پسر چون لوای اکبر اندر باد بازیگر، غدیر  ذوالجناح آسا ز فرط انعکاس برگ نخل  بالها از تیر دارد دسته بر پیکر، غدیر  کیست؟خضرراه دریاها، امام آبها چیست؟ روشن آبگیری برتر از کوثر ، غدیر  از شعاع فیض قدسش خاک آدم گل شده  درفروغش دیده جبرئیل امین شهپرغدیر نوح را در اضطراب از دست توفان یافته  کرده گرداب گران را حلقه لنگر غدیر  دیده ابراهیم را چون هاله‌ای در ارغوان  ارغوان را برده زیر چتر نیلوفر غدیر دست موسی شد بر آمد زآستین، آیینه وار  پای عیسی شد فکند از فوق مهر افسر غدیر  دست .....

 

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
رحیل
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت  دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت  شادی مکن از زادن وشیون مکن از مرگ  زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت  آن طفل که چون پیر از این قافله درماند  وان پیر که چون طفل به بانگ جرسی رفت  از پیش و پس قافله عمر میندیش  گه پیشروی پی شد و گه باز پسی رفت  ما همچو خسی بر سر دریای وجودیم  دریاست چه سنجد .....

 

                                                                                                            ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
غدیر، گلبانگ جاودانه هستی
ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
غدیر، گلبانگ جاودانه هستی  جواد نعیمی- مشهد مقدس  غدیر، گلبانگ عاشقانه و جاودانه هستی است . غدیریک اتفاق ساده نیست. یک گزینش رحمانی است. و خداوند آن گاه که اراده کرد تجلی بیشتری در زمین داشته باشد، به آفرینش " غدیر آفرین" اکتفا کرد. و پیامبر(ص) در غدیر، نیمه دوم سیب خوشبوی آفرینش را به انسان نشان داد. نیمه اول این میوه بهشتی، خود پیامبر(ص) بود که چنان  عطر و رایحه‌ای را از غدیر به همه تاریخ فرستاد. آبشاری که از غدیر جریان یافت، نور را در همه گیتی پراکند. عشق را جانی تازه بخشید. حیات را طراوتی نو داد و محبت ودوستی را پدید آورد.  خورشیدی که درغدیر درخشید، آفتاب را شرمنده ساخت. شب را تاراند و سیاهی را به هزیمت وا داشت. ماهتابی که شب غدیر را به روز اکمال دین پیوند زد، روشنترین انگشت اشاره‌ای از پروردگار بود که از زبان برگزیده‌اش تلاوت شد.  تنها با ترازوی غدیر است که می‌توان ایمان را میزان کرد. مار مرارت ویژه آن کس است که دل از غدیر وامیر برگیرد و دیده به تبرک بر آن برکه نساید و از آن دریا بهره‌ای برنیابد.  و غدیر، یک کلمه نیست، یک برکه نیست، یک دریاست. غدیر یک اشاره است، کلمه رمزی است بین انسان و خدا.  در غدیربود که تیرگیها فراری شدند و نورانیت خودنمایی کرد. در غدیر بود که قیافه ایمان تماشایی شد. در غدیر بود که گل آفتابگردان حق،  به بار نشست و خورشید از زمین برخاست. در غدیر بود که دستهای عشق برتن ایمان رویید. در غدیر بود که آسمان ، آفتاب زمین را دید. در غدیر بود که درخت هستی به کمال رسید . درغدیر بود که جمال، جاودانه شد. در غدیر بود که قدرت فزاینده فرزانگی تبسم کرد. در غدیر بود که قرابت انسان با خدا آشکار شد. در غدیر بود که نیلوفر عشق برگرد محور زمین پیچید ودر غدیر بود که جوانه جاودانه سر سبزی سر برکشید.  وقتی که تاریخ غریب بود ، غدیر همه همدلان را به قرب قرارگاه ازلی  فرا ‌خواند. غدیر یک دعوت عام بود. سفره‌ای بود که خداوند با دستهای رسولش برای هدایت آدمی گسترد. غدیر، زیباترین و پرمعناترین میهمانی خدا- بشری بود. بی‌گمان  اگر غدیر نمی‌بود، ....

 

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
برگزاری مراسم اختتامیه کلاس‌های قرآن در خنداب
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
گروه فعالیت‌های قرآنی: مراسم اختتامیه کلاس‌های قرآن در مدرسه قران «فاطمه الزهرا(س)» ایجان شهرستان خنداب با تقدیر از قرآن‌آموزان برتر برگزار شد.

گروه فعالیت‌های قرآنی: مراسم اختتامیه کلاس‌های قرآن در مدرسه قران «فاطمه الزهرا(س)» ایجان شهرستان خنداب با تقدیر از قرآن‌آموزان برتر برگزار شد. به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا) شعبه مرکزی، مراسم اختتامیه کلاس‌های قرآن در مدرسه قرآن «فاطمة‌الزهرا(س)» ایجان شهرستان خنداب سه‌شنبه، 7 دی‌ماه برگزار شد. هم‌چنین در این مراسم که با حضور «فتحی»، مدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد،.....

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
انتظار از جامعه قرآنی در جنگ نرم بیشتر از دیگر اقشار جامعه است
ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
گروه فعالیت‌های قرآنی: معاون فرهنگی و تبلیغات سازمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شب گذشته، هشتم دی‌ماه، در مراسم اختتامیه نهمین دوره مسابقات قرآن بانوان سپاه گفت: انتظار از جامعه قرآنی در جنگ نرم بیشتر از دیگر اقشار جامعه است، باید با بهره‌گیری از آیات الهی تمام توطئه دشمنان را از بین ببریم.

گروه فعالیت‌های قرآنی: معاون فرهنگی و تبلیغات سازمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شب گذشته، هشتم دی‌ماه، در مراسم اختتامیه نهمین دوره مسابقات قرآن بانوان سپاه گفت: انتظار از جامعه قرآنی در جنگ نرم بیشتر از دیگر اقشار جامعه است، باید با بهره‌گیری از آیات الهی تمام توطئه دشمنان را از بین ببریم. به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، سرتیپ دوم پاسدار محمد‌علی آسودی، معاون فرهنگی و تبلیغات سازمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شب گذشته، هشتم دی‌ماه، در مراسم اختتامیه نهمین دوره مسابقات قرآن بانوان سپاه، ضمن بیان این مطلب در سخنانی با برشمردن توطئه‌های دشمنان اسلام و انقلاب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: بعد از انقلاب اسلامی دشمنان با طراحی کودتای نوژه قصد داشتند که این نظام را سرنگون کنند. با ناموفقی در میدان‌هایی از این دست دشمن به جنگ سخت روی آورد، جنگ سخت واقعی از روز 12 فروردین 58 آغاز شد. آسودی افزود: جنگ تحمیلی هشت سال به طول انجامید، و جنگ نرم هم هشت ماه به طول انجامید این دو جنگ در یارگیری، روش، تاکتیک و ... با هم شباهت داشت و عوامل داخلی خودفروخته با استکبار جهانی دست در دست هم دادند و قصد مخالفت با نظام اسلامی و مبانی دینی و قرآنی آنرا داشتند. وی با اشاره به عوامل فتنه و توطئه‌های منافقان در اوایل انقلاب اظهار کرد: با شناسایی عوامل منافق و شکست عوامل داخلی و خارجی در ابتدای جنگ، امت دست خود را به امام (ره) داد و با گوش دادن به فرمان ایشان به پیروزی رسید. وقتی که امام(ره) آتش‌بس را پذیرفتند مخالفان فکر می‌کردند که ما شکست خوردیم، اما یک سال بعد دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که صدام آغازگر جنگ بود. وی با اشاره به فتنه‌های پس از انتخابات و رهنمودهای مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) در این دوران، تصریح کرد: مقام معظم رهبری(دامت برکاته) از سال 1367 نشانه‌های فتنه را دیدند و رصد کردند و فهمیدند که دستی دارد فتنه و نفاق را طراحی و صف‌آرایی می‌کند و با شبیه‌خون فرهنگی، ناتوی فرهنگی،....

                                                                                                   ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
بسته آموزشی «باغ ‌آیه‌ها» ویژه کودکان و نوجوانان عرضه شد
ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  

گروه کودک و نوجوان: بسته آموزشی «باغ آیه‌ها» حاوی کتاب‌ها و سی‌دی‌های آموزشی قرآن ویژه کودکان و نوجوانان از سوی انتشارات «بنی‌هاشم» عرضه شد.

گروه کودک و نوجوان: بسته آموزشی «باغ آیه‌ها» حاوی کتاب‌ها و سی‌دی‌های آموزشی قرآن ویژه کودکان و نوجوانان از سوی انتشارات «بنی‌هاشم» عرضه شد. به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) بسته آموزشی «باغ آیه‌ها» در دو بخش شامل 8 کتاب رنگ‌آمیزی داستان‌های قرآنی ویژه خردسالان و کودکان و دو عدد سی‌دی آموزش جزء 29 و 30 قرآن ویژه نوجوانان از سوی انتشارات «بنی‌هاشم» عرضه شده است....

                                                                                                        ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
زنگ بصیرت در مدارس استان کردستان نواخته می شود
ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
گروه سیاسی و اجتماعی: زنگ بصیرت به مناسبت بزرگداشت یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و حماسه ماندگار راهپیمایی 9 دی 88 روز پنج شنبه نهم دی ماه به صدا در خواهد آمد.

گروه سیاسی و اجتماعی: زنگ بصیرت به مناسبت بزرگداشت یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و حماسه ماندگار راهپیمایی 9 دی 88 روز پنج شنبه نهم دی ماه به صدا در خواهد آمد. «خسرو ساکی»، رئیس سازمان آموزش و پرورش کردستان در گفت و گو با خبرگزاری قرانی ایران (ایکنا) شعبه کردستان، با اعلام این مطلب گفت: نهم دی در حقیقت نشانگر شعور انقلابی مردم در مواجهه با فتنه شوم مخالفان انقلاب و خلق حماسه ای دیگر و بیانگر تعهد انقلابی مردم به دین مبین اسلام محسوب می شود. وی اظهار کرد: حضور میلیونی مردم مسلمان ایران در این راهپیمایی در واکنش به حرمت شکنی عاشورا توسط برخی عوامل و ایادی فتنه سال 88 که بصیرت، هوشیاری، دشمن شناسی و غیرت دینی و انقلابی ملت آگاه ایران اسلامی را نشان داد، در کلیه مدارس استان کردستان با حضور دانش آموزان و فرهنگیان نواخته خواهد شد. ساکی با تأکید بر بصیرت افزایی اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: حماسه نهم دی سال گذشته جلوه ای از بصیرت و هوشیاری این ملت همیشه در صحنه بود و موجب شکست توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان نظام و انقلاب شد و ملت سرافراز ایران همچون گذشته در برابر تمام توطئه ها و فتنه های دشمنان ایستادگی خواهند کرد.....

                                                                                                   ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
قصه‌های سرزمین مادری از سوی 10 قصه‌گوی خارجی نقل می‌شود
ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
گروه کودک و نوجوان: 10 قصه‌گوی برتر خارجی با حضور در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری که از 30 بهمن تا سوم اسفند برگزار می‌شود، قصه‌های سرزمین مادری خود را برای کودکان و نوجوانان نقل می‌کنند.

گروه کودک و نوجوان: 10 قصه‌گوی برتر خارجی با حضور در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری که از 30 بهمن تا سوم اسفند برگزار می‌شود، قصه‌های سرزمین مادری خود را برای کودکان و نوجوانان نقل می‌کنند. به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که از 30 بهمن تا سوم اسفند در استان هرمزگان، شهر بندرعباس برگزار می‌شود، علاوه بر حضور گسترده قصه‌گویان داخلی، 10 قصه‌گوی خارجی نیز حضور داشته و به قصه‌گویی داستان‌های سرزمین مادری خود برای کودکان و نوجوانان ایرانی می‌پردازند. در جریان برگزاری جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش فکری، قصه‌گویان خارجی در کنار قصه‌گویان ایرانی حضور پیدا کرده و کودکان و نوجوانان ایرانی را به دنیای اعجاب‌انگیز قصه‌ها می‌برند، کودکان و نوجوانان با نشستن به پای قصه‌های قصه‌گویان خارجی و ایرانی علاوه بر شنیدن قصه‌های ایرانی و اسلامی......

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
دومین جشنواره دینی منطقه‌ای «قلم سبز» غرب کشور پایان می‌یابد
ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
گروه فرهنگ و هنر: دومین جشنواره منطقه‌ای «قلم سبز» غرب کشور 14 دی‌ماه جاری با معرفی نمایشنامه‌نویسان برتر در سنندج به‌کار خود پایان می‌دهد.

گروه فرهنگ و هنر: دومین جشنواره منطقه‌ای «قلم سبز» غرب کشور 14 دی‌ماه جاری با معرفی نمایشنامه‌نویسان برتر در سنندج به‌کار خود پایان می‌دهد. «مرادی»، معاون اداری و مالی حوزه هنری استان کردستان امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایکنا) شعبه کردستان، با اعلام این مطلب گفت: در این جشنواره نمایشنامه‌هایی که برگرفته از متون دینی و یا یکی از شخصیت‌های دینی، ملی و دفاع مقدس، ادبیات کلاسیک، آیین، رسوم و سنن، فرهنگ و فولکلور باشند، در اولویت قرار گرفتند. وی با اشاره به اینکه از پایان مهلت ارسال آثار تعداد 49 اثر در دبیرخانه جشنواره ثبت شد، اظهار کرد: از این تعداد آثار ارسال شده 9 استان شمالغرب، غرب و جنوب غربی کشور است، هنرمندان استان اردبیل با دو اثر، آذربایجان شرقی با پنج اثر، آذربایجان غربی با هفت اثر، کرمانشاه با 9 اثر، لرستان با دو اثر، خوزستان با سه اثر، ایلام بدون اثر، همدان با شش اثر و کردستان با 15 اثر آمادگی خود را برای حضور در جشنواره اعلام کردند......

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
برگزاری آزمون مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه جشنواره «مدهامتان» در هرمزگان
ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
گروه فعالیت‌های قرآنی: مرحله استانی آزمون مفاهیم قرآن و مفاهیم نهج‌البلاغه جشنواره «مدهامتان»، جمعه، 10 دی‌ماه در استان هرمزگان برگزار می‌شود.

گروه فعالیت‌های قرآنی: مرحله استانی آزمون مفاهیم قرآن و مفاهیم نهج‌البلاغه جشنواره «مدهامتان»، جمعه، 10 دی‌ماه در استان هرمزگان برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا) شعبه هرمزگان، حجت‌الاسلام والمسلمین «احمد پهلوانی»، مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: همزمان با سراسر کشور، آزمون مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه مرحله استانی در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب و پارسیان برگزار می‌شود. وی افزود: بیش از 300 نفر از برادران و خواهران سنین 16 تا 35 سال عضو کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان در این مرحله با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.......

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
همایش «بصیرت» در سربیشه برگزار می‌شود
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
گروه فرهنگ و هنر: همزمان با نهم دی‌ماه همایش «بصیرت» در سربیشه برگزار می‌شود.

گروه فرهنگ و هنر: همزمان با نهم دی‌ماه همایش «بصیرت» در سربیشه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) شعبه خراسان‌جنوبی و به نقل از روابط عمومی فرمانداری سربیشه «سیدعلیرضا حسینی»، فرماندار سربیشه هفتم دی‌ماه در جلسه برنامه‌ریزی بزرگداشت حماسه نهم دی ماه گفت: ملت ایران در همایش عاشورائیان سال گذشته توانست با برکت و تبعیت از ولایت مطلقه فقیه بر تمامی توطئه‌ها و ترفندها فائق آیند. وی افزود: گوهر ولایت‌فقیه به عنوان هدیه‌ای ارزشمند برای ملت بزرگوار ایران اسلامی است. حسینی یادآور شد: مردم و مسئولین باید بار دیگر با حضور پرشور در مناسبت‌های سالگرد حماسه نهم دی 88 این حماسه را زنده نگه دارند و پیشرفت را یکی پس از دیگری سپری کنند. فرماندار سربیشه از حماسه نهم دی به عنوان حماسه ماندگار و بی بدیل در دوران پس از انقلاب یاد کرد. وی تصریح کرد: در برابر فتنه‌ها به جز بصیرت عامل دیگری کارایی ندارد و اگر بصیرت وجود داشته باشد.....

                                                                                                    ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
نماز وحدت در شهرستان دهگلان اقامه شد
ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸  
گروه سیاسی و اجتماعی: به همت اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان در راستای ارتقاء فرهنگ دینی نماز وحدت روز دوشنبه ششم دی ماه در مسجد جامع این شهرستان اقامه شد.

گروه سیاسی و اجتماعی: به همت اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان در راستای ارتقاء فرهنگ دینی نماز وحدت روز دوشنبه ششم دی ماه در مسجد جامع این شهرستان اقامه شد. به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) شعبه کردستان، حجت الاسلام«محمد عظیمی»، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دهگلان در این مراسم گفت: ملت غیور و خردمند ایران باید بدانند که دشمن با تمام قوا منتظر ایجاد کوچک ترین اختلاف نظر و عقیده بین مسلمانان به ویژه ملت ایران است تا با بزرگ جلوه دادن آن اختلافات جزئی، بر پیکره این قدرت دینی ضربه وارد آورد. وی اظهار کرد: پس مردم باید با آگاهی بیشتر و دید بصیرت بازتری مواظب توطئه‌های دشمن به ویژه صهیونیسم، آمریکا و انگلیس باشند و اجازه ندهند اینان که چون شغالان گرسنه در کمین نشسته‌اند، به اهداف پلیدشان برسند. حجت الاسلام عظیمی در ادامه ابراز امیدواری کرد‌ که برگزاری نماز وحدت،.....

                                                                                                     ادامه مطلب


کلمات کلیدی:
 
برگزاری مراسم اختتامیه کلاس‌های قرآن در خنداب